Homaira Nikhat Dastagirzada

هوای گریه کرده ام به روی شانه های تو حمیرا نکهت دستگیرزاده

هوای گریه کرده ام به روی شانه های تو حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

نوروز بی بهار نیاید حمیرا نکهت دستگیرزاده

نوروز بی بهار نیاید حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

می شد که از تو قصه به هر جا نیاورم حمیرا نکهت دستگیرزاده

می شد که از تو قصه به هر جا نیاورم حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

من صدای سبز برگم از گلوی ساقه جاری حمیرا نکهت دستگیرزاده

من صدای سبز برگم از گلوی ساقه جاری حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

من آنم آن که ترا میوۀ رھایی داد حمیرا نکهت دستگیرزاده

من آنم آن که ترا میوۀ رھایی داد حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

قرار بود از اول که یاورت باشم حمیرا نکهت دستگیرزاده

قرار بود از اول که یاورت باشم حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

عاشق بهار و برگ و ریشه ام حمیرا نکهت دستگیرزاده

عاشق بهار و برگ و ریشه ام حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

شاخه ھا خشک و برگ ھا زردند حمیرا نکهت دستگیرزاده

شاخه ھا خشک و برگ ھا زردند حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

در کویر خواب هایم مژدۀ ابری و باران حمیرا نکهت دستگیرزاده

در کویر خواب هایم مژدۀ ابری و باران حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

با تو پر ترانه می شود دلم حمیرا نکهت دستگیرزاده

با تو پر ترانه می شود دلم حمیرا نکهت دستگیرزاده

»

انتها گریزد از صدای من حمیرا نکهت دستگیرزاده

انتها گریزد از صدای من حمیرا نکهت دستگیرزاده

»