ترجیع بند – که یکی هست و هیچ نیست جز او – هاتف اصفهانی

که یکی هست و هیچ نیست جز او ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رهت هم این و هم آن دل…

Read More..