عزیزم بهر آزارم نهانی – هاتف اصفهانی

عزیزم بهر آزارم نهانی مرس برداشت از کلبی معلم چنین دانست کاین را من ندانم الم یعلم بان الله یعلم

Read More..

مجوش ای فرومایه گر من تو را – هاتف اصفهانی

مجوش ای فرومایه گر من تو را به شوخی گل هجو بر سر زدم تو را تا ز گمنامی آرم برون به نام تو این…

Read More..

گفت فیاض خان والا شان – هاتف اصفهانی

گفت فیاض خان والا شان خنجر آن خدیو نیکو نام آن بود بحر و بحر بی پایان این نهنگ و نهنگ خون آشام باد آن…

Read More..

صبح و شامی و ماه‌رخساری – هاتف اصفهانی

صبح و شامی و ماه‌رخساری با دو زلف و دو رخ دو خال آنگاه روزی و از قفا شبی و ز پی اختری با دو…

Read More..

زنگیی با دو ترک و دو هندو – هاتف اصفهانی

زنگیی با دو ترک و دو هندو بیضه‌ای با سه زاغ ای آگاه پس از آن چار کوکب تابان چار تیره شب و دو روشن…

Read More..

خار بدرودن به مژگان خاره فرسودن به دست – هاتف اصفهانی

خار بدرودن به مژگان خاره فرسودن به دست سنگ خاییدن به دندان کوه ببریدن به چنگ لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار پنجه…

Read More..

امیر داد گستر خان عادل – هاتف اصفهانی

امیر داد گستر خان عادل دلیر عدل پرور شاهرخ خان خدیو کامران کز یاری بخت نپچید آسمانش سر ز فرمان برای قطع نخل هستی خصم…

Read More..

الهی ازین ششپر بی‌نظیر – هاتف اصفهانی

الهی ازین ششپر بی‌نظیر عدو را دل افکار و جان خسته باد به خصم بد اندیش در زیر آن ره چاره از شش جهت بسته…

Read More..

تو ای نسیم صباحی که پیک دلشدگانی – هاتف اصفهانی

تو ای نسیم صباحی که پیک دلشدگانی علی‌الصباح روان شو به جستجوی صباحی سراغ منزل آن یار مهربان چو گرفتی چو صبح خرم و خندان…

Read More..