تجافی طبیبی نائیا عن‌دوائیا – هاتف اصفهانی

تجافی طبیبی نائیا عن‌دوائیا اخلای خلوتی ابیت و دائیا بنی ام قد ابکی دما و تروننی فما بالکم لاترحمون بکائیا الم یان اخوانی لکم ان…

Read More..

سلمی علی رحلها و الرحل محمول – هاتف اصفهانی

سلمی علی رحلها و الرحل محمول والرکب مرتحل و القلب مبتول تودع الصحب فی لهف و فی اسف و قلبها بی عن‌الاصحاب مشغول ترنوا الی…

Read More..

فی مدیح الرسول صلی الله علیه و آله و سلم – هاتف اصفهانی

فی مدیح الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نادمت اهل الحمی یوما بذی سلم فارفتهم و ندیمی بعدهم ندم عاشرتهم غانما بالطیب و…

Read More..