از پل بگذر کنار ساحل بنشین هارون راعون

Read More..

از آتش حسرتت دلم می میرد هارون راعون

Read More..

هر روز خداست مرگ و غم خوردن ما هارون راعون

Read More..

مارا دکان حیله یاران فروختند هارون راعون

Read More..

نوروز که از ترانه و مهر پر است هارون راعون

Read More..

گر فرصت بهترین شمردن باشد هارون راعون

Read More..

شهیدان نور دلبند خدایند هارون راعون

Read More..

کی گشته خزان به فکر پژمردن ما هارون راعون

Read More..

شهیدان مست خون آرزویند هارون راعون

Read More..

سرمای سکوت ساز هم میشکنی هارون راعون

Read More..

ساز شود زمزمه ی سوز تان هارون راعون

Read More..

زمین ها گرم دارد سرد دارد هارون راعون

Read More..

در روز نو زمین زمان میخندد هارون راعون

Read More..

در غفلت ما کتاب را دزدیدند هارون راعون

Read More..

خودت را شیر کردی تا بنوشم هارون راعون

Read More..

جهان تلخ است کم کم قند بفرست هارون راعون

Read More..

جشن سمنک شور دمادم دارد هارون راعون

Read More..

به بیت ابرویت بندم نمودی هارون راعون

Read More..

ای ترنم نهفته در نامت هارون راعون

Read More..

این دلکده باغ گردش خورشید است هارون راعون

Read More..