حنظلۀ بادغیسی

حنظلۀ بادغیسی او از اولین گویندگان شعر دری پارسی است که در زمان حکمرانی طاهریان زیسته است و گویا دیوان شعری داشته است که ازبین…

Read More..