مخمس بر یک بیت حضرت بیدل توسط حمید پرافشان

 مخمس بر یک بیت حضرت بیدل توسط حمید پرافشان صحـبت اهـل ادب ریـزد به دلها اعـتـبار از کــلام خـبـره گــان آیـد کـمال افـتـخار گرهمی خواهی نگردی…

Read More..