حمید موند

آهـــوچـشمو چې یې زړه په افسون وکیښ – حمید مومند

آهـــوچـشمو چې یې زړه په افسون وکیښ – حمید مومند

آهـــوچـشمو چې یې زړه په افسون وکیښ هــــغوســــرلــــه ودانــۍ په هامون وکیښ انتظار یی دنــــــرګس ګـــــونــــه کـــړه زیـړه سروی ســــرپـــسی لــه باغه بیرون وکیښ دا یی ښاخ له ګل ســـره په تلوار پریک کړ که له زړه سره مې تــــرکــولـــړمون وکیښ په هغو د هوس ووړکـــــی ټــــولـــون نه کا چې له غاړی... »

ډیـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

ډیـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

ډیـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه چــــــې خــوني به په خپل ځان شم ستا له غمه چې چیچلی دې دعشـــــق بـــــی دمــــه مـار یم خـــــــود بــــــه دم راڅـــــخه وګــــاږی تـــردمـه چـــــې کـــــاتـــــه راته په څنګ کاږه کاږه کړې لا مـــــــې نـــــــه دی ستا په مینه کې چار سمه ډیرو اوښـ... »

دداغلي زړه له آهــــــــه شـــــــم څــــه شـــــان چُپ ؟ – حمید مومند

دداغلي زړه له آهــــــــه شـــــــم څــــه شـــــان چُپ ؟ – حمید مومند

دداغلي زړه له آهــــــــه شـــــــم څــــه شـــــان چُپ ؟ د چمن پــــــه ګــــــــلونـــــــه وي بـــلبــــــلان چــُپ خلاص شي بیا لکه تـــــورزن دټـــــــول له منځه که هر څوپه غـــاښـــــو ونیسم زبــــــــان چــــــُپ له خامۍ جوش او خروش خیږي لـــــه دیـــګه وي لــــه خپـــــلې پختــــګۍ پختــــــګ... »

خط په مخ د صـــنم راغی کـــــــه سپوږمی شوه په هاله کې – حمید مومند

خط په مخ د صـــنم راغی کـــــــه سپوږمی شوه په هاله کې – حمید مومند

خط په مخ د صـــنم راغی کـــــــه سپوږمی شوه په هاله کې دا یی غاښ بــــه خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې هسی رنګ ســـــحر او جادوکــړی بـــه نظر د شهلا سترګو نه یی سیال په هنــــدکــــې شـته دی نه ثاني په بنګـاله کې لــکه ونـــــښلي مــــرغـــــۍ پــــه سســت دام دســـلو لومو هسی رنګ پــــریـــ... »

دد ښنه په مرګ  هالــه کـــــوه ښـــــــادۍ – حمید مومند

دد ښنه په مرګ هالــه کـــــوه ښـــــــادۍ – حمید مومند

دد ښنه په مرګ هالــه کـــــوه ښـــــــادۍ کـــــه فــــرمــــان لــــری دخپــــلې آزادۍ چې د بل په نامرادۍ کې مراد غـــواړې دا سبـــــب ګڼــــــه دخپــــلې نــــامــرادۍ لکه ته چې یی پخپله په خپل ځان کړې د ښمــــن نــــه کړی په دښـمن دابیدادۍ دسیـــــلاب له خود روییه سر واهه شي همیشه بـــــه کـــاڼـ... »

ربـــــــه زړه د رقیــــــــب نــــرم په احسان کړی – حمید مومند

ربـــــــه زړه د رقیــــــــب نــــرم په احسان کړی – حمید مومند

ربـــــــه زړه د رقیــــــــب نــــرم په احسان کړی دا هندوراباندی څـــــه خــــو مسلمـــان کړې زما صبر تیره تــــــــوره کـــــړی پـه عشق کی رقیبان ورباندی غوڅ په خپل ګـــــومــان کړ چې خاطر د آهو چشمو ترې و حشت خـوري هغـــــه واړه ودانـــــــۍ زمـــــــا دامـــان کړې اور زما ددین دنیا په کـــــور ک... »

غره مه شه که په پښو دی نا خوال پریووت – حمید مومند

غره مه شه که په پښو دی نا خوال پریووت – حمید مومند

غره مه شه که په پښو دی نا خوال پریووت د سیلاب له پایبوسیه دیوال پریووت په هجران کې به مې تیر له حلقه نه شي که و خولې وته مې ګوټ د زلال پریووت محبت نه وو یو تندر آسماني وو چې نا ګاه زما په سر او په مال پریووت نا خبر خلق یی ولې شفق بولي ؟ دا زما د زړه له زخمه دسمال پریووت مه شه وکتی پُر پیچ زلفې د ترک... »

محــــــبت کــــــړم دخــــوبانــواوښ پــه نته – حمید مومند

محــــــبت کــــــړم دخــــوبانــواوښ پــه نته – حمید مومند

محــــــبت کــــــړم دخــــوبانــواوښ پــه نته د هــــــر چــــــا د ظلم بار وړم بـــــــې منـــــــته د ښکاری په دودجــــاروځم تــــــرهـــر بوټی درسته ورځ د یــــــــوه ښـــــــــــکار له محبته پروت په وینو کې لت پت ښه یم په پت کې نه دســــروزروپـــــــه تـخـــــت باندې بې پته د کمــــال کعــــبه ... »

یـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

یـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

یـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه چــــــې خــوني به په خپل ځان شم ستا له غمه چې چیچلی دې دعشـــــق بـــــی دمــــه مـار یم خـــــــود بــــــه دم راڅـــــخه وګــــاږی تـــردمـه چـــــې کـــــاتـــــه راته په څنګ کاږه کاږه کړې لا مـــــــې نـــــــه دی ستا په مینه کې چار سمه ډیرو اوښــ... »