هر روز دلم به زیر باری دگر است

Read More..

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد

Read More..

نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد

Read More..

من حاصل عمر خود ندارم جز غم

Read More..

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست

Read More..

من باکمر تو در میان کردم دست

Read More..

گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات

Read More..

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

Read More..

عشق رخ یار بر من زار مگیر

Read More..

چون غنچهٔ گل قرابه‌پرداز شود

Read More..

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

Read More..

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

Read More..

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست

Read More..

با می به کنار جوی می‌باید بود

Read More..

ایام شباب است شراب اولیتر

Read More..

ای دوست دل از جفای دشمن درکش

Read More..

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

Read More..

اول به وفا می وصالم درداد

Read More..

Wild Deer – الا ای آهوی وحشی کجایی

Wild Deer الا ای آهوی وحشی کجایی Where are you O Wild Deer? I have known you for a while, here. Both loners, both lost,…

Read More..

Miscellaneous – ایضاًله

Miscellaneous – ایضاًله Time & clime, & wealth & health, & root & fruit, & state & fate May you in your majesty, continue in…

Read More..

Saqi Nama – ساقی نامه

Saqi Nama – ساقی نامه O Bearer, bring the wine that brings joy To increase generosity, & let perfection buoy Give me some, for I…

Read More..

مخمس حضرت حبیب الله بلبل رح بر غزل حضرت حافظ شیرازی رح

غم تنهائی ای عکس گُل رویت سر دفتر زیبائ وی قامت دلجویت عشقِ دل شیدائی عشق است و جوانیها بیتابی رسوائی ای پادشه خوبان داد…

Read More..

I Wish I Could Show You By Hafiz Shirazi

Read More..

Oh Heart If Only Once You Experience The Light of Purity By Hafiz Shirazi

Read More..

I Can See Angels Sitting On Your Ears By Hafiz Shirazi

Read More..

I Wish I Could Show By Hafiz Sherazi

Read More..

Morning In The Garden Of Tilips

One morning in the garden of tulips I asked the breeze Whose martyrs are these (flowers) wearing bloody shrouds? The answer was: Neither you know…

Read More..

ماهي که قدش به سرو مي ماند راست حافظ

Read More..

جز نقش تو در نظر نيامد ما را حافظ

Read More..

ماهم که رخش روشني خور بگرفت حافظ

Read More..

هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

Read More..

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد حافظ

Read More..

ني قصه آن شمع چگل بتوان گفت حافظ

Read More..

ني دولت دنيا به ستم مي ارزد حافظ

Read More..

من باکمر تو در ميان کردم دست حافظ

Read More..

گفتم که لبت، گفت لبم آب حيات حافظ

Read More..

تو بدري و خورشيد تو را بنده شده ست حافظ

Read More..

بر گير شراب طرب انگيز و بيا حافظ

Read More..

اول به وفا مي وصالم درداد حافظ

Read More..

امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت حافظ

Read More..

Persian poet’s 700-year-old manuscript, signed by Shah Jahan, at Asiatic Society

KOLKATA: He expressed the spiritual experiences of a mystic, in love with his beloved. In his own enchanting way , he wove themes of ambiguity…

Read More..

دو غزل زیبا از حضرت حافظ شیرازی رح و حضرت صائب تبریزی رح

حضرت حافظ رح ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت چون به پرسیدن…

Read More..

True Art Maes The Divine Silence In The Soul Break Into Applause By Hafiz

Read More..

Your Heart And My Heart Are Very Very Old Friends By Hafiz

Read More..

This Sky Where We Live By Hafiz

Read More..

This Sky This Sky Where We Live Is No Place To Lose Your Wings By Hafiz

Read More..

The Sun Never Says To The Earth By Hafiz

Read More..

Run My Dear From Anything That May Not Strengthen Your Presious Budding Winds By Hafiz

Read More..

Run My Dear From Anything By Hafiz

Read More..

Love Sometimes Wants To Do Us A Great Favor By Hafiz

Read More..

Love Esisted Before Heaven or Earth By Hafiz

Read More..

Look What Happens With Love By Hafiz

Read More..

It Lights The Whole Sky By Hafiz

Read More..

Let Tenderness Pour From Your Eyes The Way Sun Gazes Warmly On Earth By Hafiz

Read More..

I Caught The Happy Virus Last Night When I Was Out Singing By Hafiz

Read More..

Even After All This Time By Hafiz

Read More..

I Caught The Happy Virus Last Night By Hafiz

Read More..

How Did The Rose Ever Open Its Heart By Hafiz

Read More..

Ever Since Happiness Heard Your Name By Hafiz

Read More..

Even After All This Time The Sun Never Says To Earth By Hafiz

Read More..