اگر به لطف بخوانی مزید حافظ شیرازی

اگر به لطف بخوانی مزید الطاف است اگر به قهر برانی درون ما صاف است چو سرو سرکشی ای یار سنگدل با ما چه چشمهاست…

Read More..

غمش تا در دلم مأوا حافظ شیرازی

غمش تا در دلم مأوا گرفته‌ست سرم چون زلف او سودا گرفته‌ست

Read More..

ای در چمن خوبی رویت چو حافظ شیرازی

ای در چمن خوبی رویت چو گل خودرو چین شکن زلفت چون نافهٔ چین خوش بو ماه است رخت یا روز؟ مشک است خطت یا…

Read More..

صورت خوبت نگارا خوش به حافظ شیرازی

صورت خوبت نگارا خوش به آیین بسته‌اند گوییا نقش لبت از جان شیرین بسته‌اند از برای مقدم خیل و خیالت مردمان زاشک رنگین در دیار…

Read More..

جانا تو را که گفت که حافظ شیرازی

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس ز آنجا که لطف شامل و خلق کریم توست…

Read More..

مژده ای دل که مسیحا نفسی حافظ شیرازی

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده‌ام فالی…

Read More..

ای از فروغ رویت روشن حافظ شیرازی

ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوشتر ز چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ،…

Read More..

صراحی دگر بارم از دست حافظ شیرازی

صراحی دگر بارم از دست برد به من باز بنمود می دستبرد هزار آفرین بر می سرخ باد که از روی ما رنگ زردی ببرد…

Read More..

دلا چندم بریزی خون ز حافظ شیرازی

دلا چندم بریزی خون ز دیده شرم دار آخر تو نیز ای دیده خوابی کن مراد دل بر آر آخر منم یا رب که جانان…

Read More..

کارم ز دور چرخ به سامان حافظ شیرازی

کارم ز دور چرخ به سامان نمی‌رسد خون شد دلم ز درد، به درمان نمی‌رسد با خاک ره ز روی مذلت برابرم آب رخم همی‌رود…

Read More..

به جد و جهد چو کاری نمی حافظ شیرازی

به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش به کردگار رها کرده به مصالح خویش به پادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز…

Read More..

ما برفتیم، تو دانی و دل حافظ شیرازی

ما برفتیم، تو دانی و دل غمخور ما بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما از نثار مژه چون زلف تو در زر…

Read More..

روز عید است و من امروز حافظ شیرازی

روز عید است و من امروز در آن تدبیرم که دهم حاصل سی‌روزه و ساغر گیرم چند روزیست که دورم ز رخ ساقی و جام…

Read More..

من و صلاح و سلامت کس این حافظ شیرازی

من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد که کس به رند خرابات ظن آن نبرد من این مرقع دیرینه بهر آن دارم که…

Read More..

در هر هوا که جز برق اندر حافظ شیرازی

در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل بر شاخسار…

Read More..

هوس باد بهارم به سوی حافظ شیرازی

هوس باد بهارم به سوی صحرا برد باد بوی تو بیاورد و قرار از ما برد هرکجا بود دلی چشم تو برد از راهش نه…

Read More..

صبح دولت می‌دمد کو جام حافظ شیرازی

صبح دولت می‌دمد کو جام همچون آفتاب فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب خانه بی‌تشویش و ساقی یار و مطرب نکته‌گوی موسم عیش…

Read More..

صبا به مقدم گل راح روح حافظ شیرازی

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز! چه حلقه‌ها که زدم بر در دل از سر سوز به…

Read More..

رهروان را عشق بس باشد حافظ شیرازی

رهروان را عشق بس باشد دلیل آب چشم اندر رهش کردم سبیل موج اشک ما کی آرد در حساب آن که کشتی راند بر خون…

Read More..