قسام بهشت و دوزخ آن عقده خواجه حافظ شیرازی

قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای ما را نگذارد که درآییم ز پای تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای سرپنجهٔ دشمن افکن ای…

Read More..

ای دوست دل از جفای دشمن خواجه حافظ شیرازی

ای دوست دل از جفای دشمن درکش با روی نکو شراب روشن درکش با اهل هنر گوی گریبان بگشای وز نااهلان تمام دامن درکش

Read More..

نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان خواجه حافظ شیرازی

نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت نی حال دل سوخته دل بتوان گفت غم در دل تنگ من از آن است که نیست یک…

Read More..

با شاهد شوخ شنگ و با خواجه حافظ شیرازی

با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی کنجی و فراغتی و یک شیشهٔ می چون گرم شود ز باده ما را رگ و…

Read More..

گفتی که تو را شوم مدار خواجه حافظ شیرازی

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند یک قطرهٔ…

Read More..

ای شرمزده غنچهٔ مستور از خواجه حافظ شیرازی

ای شرمزده غنچهٔ مستور از تو حیران و خجل نرگس مخمور از تو گل با تو برابری کجا یارد کرد کاو نور ز مه دارد…

Read More..

هر روز دلم به زیر باری خواجه حافظ شیرازی

هر روز دلم به زیر باری دگر است در دیدهٔ من ز هجر خاری دگر است من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید بیرون ز کفایت تو…

Read More..

چشم تو که سحر بابل است خواجه حافظ شیرازی

چشم تو که سحر بابل است استادش یا رب که فسونها برواد از یادش آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال آویزهٔ در ز…

Read More..

در سنبلش آویختم از روی خواجه حافظ شیرازی

در سنبلش آویختم از روی نیاز گفتم من سودازده را کار بساز گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار در عیش خوش‌آویز نه در عمر…

Read More..

ای کاش که بخت سازگاری خواجه حافظ شیرازی

ای کاش که بخت سازگاری کردی با جور زمانه یار یاری کردی از دست جوانی‌ام چو بربود عنان پیری چو رکاب پایداری کردی

Read More..

هر دوست که دم زد ز وفا خواجه حافظ شیرازی

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد هر پاکروی که بود تردامن شد گویند شب آبستن و این است عجب کاو مرد ندید…

Read More..

خوبان جهان صید توان کرد خواجه حافظ شیرازی

خوبان جهان صید توان کرد به زر خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر نرگس که کله دار جهان است ببین کاو نیز…

Read More..

لب باز مگیر یک زمان از خواجه حافظ شیرازی

لب باز مگیر یک زمان از لب جام تا بستانی کام جهان از لب جام در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است…

Read More..

ای سایهٔ سنبلت سمن خواجه حافظ شیرازی

ای سایهٔ سنبلت سمن پرورده یاقوت لبت در عدن پرورده همچون لب خود مدام جان می‌پرور زان راح که روحیست به تن پرورده

Read More..

از چرخ به هر گونه خواجه حافظ شیرازی

از چرخ به هر گونه همی‌دار امید وز گردش روزگار می‌لرز چو بید گفتی که پس از سیاه رنگی نبود پس موی سیاه من چرا…

Read More..

چون غنچهٔ گل قرابه‌پرداز خواجه حافظ شیرازی

چون غنچهٔ گل قرابه‌پرداز شود نرگس به هوای می قدح ساز شود فارغ دل آن کسی که مانند حباب هم در سر میخانه سرانداز شود

Read More..

گفتم که لبت، گفت لبم آب خواجه حافظ شیرازی

گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا شادی همه لطیفه گویان صلوات

Read More..

با می به کنار جوی خواجه حافظ شیرازی

با می به کنار جوی می‌باید بود وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود این مدت عمر ما چو گل ده روز است خندان لب و تازه‌روی…

Read More..

نی دولت دنیا به ستم خواجه حافظ شیرازی

نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد نی لذت مستی‌اش الم می‌ارزد نه هفت هزار ساله شادی جهان این محنت هفت روزه غم می‌ارزد

Read More..

چون باده ز غم چه بایدت خواجه حافظ شیرازی

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن با لشگر غم چه بایدت کوشیدن سبز است لبت ساغر از او دور مدار می بر لب سبزه…

Read More..

ماهی که قدش به سرو خواجه حافظ شیرازی

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست آیینه به دست و روی خود می‌آراست دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت وصلم طلبی زهی خیالی که توراست

Read More..

ایام شباب است شراب خواجه حافظ شیرازی

ایام شباب است شراب اولیتر با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر عالم همه سر به سر رباطیست خراب در جای خراب هم خراب اولیتر

Read More..

امشب ز غمت میان خون خواجه حافظ شیرازی

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون…

Read More..

در باغ چو شد باد صبا خواجه حافظ شیرازی

در باغ چو شد باد صبا دایهٔ گل بربست مشاطه‌وار پیرایهٔ گل از سایه به خورشید اگرت هست امان خورشید رخی طلب کن و سایهٔ…

Read More..

ماهم که رخش روشنی خور خواجه حافظ شیرازی

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت دلها همه در چاه زنخدان انداخت وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت

Read More..

این گل ز بر همنفسی خواجه حافظ شیرازی

این گل ز بر همنفسی می‌آید شادی به دلم از او بسی می‌آید پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید

Read More..

اول به وفا می وصالم خواجه حافظ شیرازی

اول به وفا می وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او…

Read More..

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ خواجه حافظ شیرازی

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر وآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد حمال زمانه رخت از خانهٔ عمر

Read More..

ماهی که نظیر خود ندارد خواجه حافظ شیرازی

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال در سینه دلش ز نازکی بتوان دید مانندهٔ سنگ خاره…

Read More..

بر گیر شراب طرب‌انگیز و خواجه حافظ شیرازی

بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا مشنو سخن خصم که بنشین و مرو بشنو ز من این نکته…

Read More..

ای باد حدیث من نهانش خواجه حافظ شیرازی

ای باد حدیث من نهانش می‌گو سر دل من به صد زبانش می‌گو می‌گو نه بدانسان که ملالش گیرد می‌گو سخنی و در میانش می‌گو

Read More..

عشق رخ یار بر من زار خواجه حافظ شیرازی

عشق رخ یار بر من زار مگیر بر خسته دلان رند خمار مگیر صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی بر مردم رند نکته بسیار مگیر

Read More..

گر همچو من افتادهٔ این خواجه حافظ شیرازی

گر همچو من افتادهٔ این دام شوی ای بس که خراب باده و جام شوی ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم با…

Read More..

تو بدری و خورشید تو را خواجه حافظ شیرازی

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست زان روی که از شعاع نور رخ تو خورشید منیر و…

Read More..

من حاصل عمر خود ندارم جز خواجه حافظ شیرازی

من حاصل عمر خود ندارم جز غم در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم یک همدم باوفا ندیدم جز درد یک مونس نامزد…

Read More..

عمری ز پی مراد ضایع دارم خواجه حافظ شیرازی

عمری ز پی مراد ضایع دارم وز دور فلک چیست که نافع دارم با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن من…

Read More..

من باکمر تو در میان کردم خواجه حافظ شیرازی

من باکمر تو در میان کردم دست پنداشتمش که در میان چیزی هست پیداست از آن میان چو بربست کمر تا من ز کمر چه…

Read More..

چشمت که فسون و رنگ خواجه حافظ شیرازی

چشمت که فسون و رنگ می‌بازد از او افسوس که تیر جنگ می‌بارد از او بس زود ملول گشتی از همنفسان آه از دل تو…

Read More..

آن جام طرب شکار بر دستم خواجه حافظ شیرازی

آن جام طرب شکار بر دستم نه وان ساغر چون نگار بر دستم نه آن می‌که چو زنجیر بپیچد بر خود دیوانه شدم بیار بر…

Read More..

در آرزوی بوس و کنارت خواجه حافظ شیرازی

در آرزوی بوس و کنارت مردم وز حسرت لعل آبدارت مردم قصه نکنم دراز کوتاه کنم بازآ بازآ کز انتظارت مردم

Read More..

مردی ز کنندهٔ در خیبر خواجه حافظ شیرازی

مردی ز کنندهٔ در خیبر پرس اسرار کرم ز خواجهٔ قنبر پرس گر طالب فیض حق به صدقی حافظ سر چشمهٔ آن ز ساقی کوثر…

Read More..

جز نقش تو در نظر نیامد خواجه حافظ شیرازی

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که…

Read More..