در این ظلمت‌سرا تا کی به خواجه حافظ شیرازی

در این ظلمت‌سرا تا کی به بوی دوست بنشینم گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو بیا ای طایر دولت بیاور مژدهٔ وصلی…

Read More..

شمه‌ای از داستان عشق خواجه حافظ شیرازی

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد آنچه آن زلف دراز…

Read More..

سرای مدرسه و بحث علم و خواجه حافظ شیرازی

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است…

Read More..

به سمع خواجه رسان ای خواجه حافظ شیرازی

به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت‌شناس به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد لطیفه‌ای به میان آر و خوش بخندانش به نکته‌ای که…

Read More..

خسروا گوی فلک در خم خواجه حافظ شیرازی

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد ساحت کون ومکان عرصهٔ میدان تو باد زلف خاتون ظفر شیفتهٔ پرچم توست دیدهٔ فتح ابد عاشق جولان…

Read More..

قوت شاعرهٔ من سحر از فرط خواجه حافظ شیرازی

قوت شاعرهٔ من سحر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت نقش خوارزم و خیال لب جیحون می‌بست با هزاران گله از ملک…

Read More..

سرور اهل عمایم شمع جمع خواجه حافظ شیرازی

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن سادس ماه ربیع الاخر اندر نیمروز روز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن هفتصد…

Read More..

به عهد سلطنت شاه شیخ خواجه حافظ شیرازی

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد نخست پادشهی همچو او ولایت بخش که جان خویش بپرورد و…

Read More..

دادگرا تو را فلک جرعه کش خواجه حافظ شیرازی

دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد ذروهٔ کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع…

Read More..

آصف عهد زمان جان جهان خواجه حافظ شیرازی

آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه که در این مزرعه جز دانهٔ خیرات نکشت ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف که…

Read More..

به روز شنبهٔ سادس ز ماه خواجه حافظ شیرازی

به روز شنبهٔ سادس ز ماه ذی الحجه به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت وزیر…

Read More..

دل منه بر دنیی و اسباب خواجه حافظ شیرازی

دل منه بر دنیی و اسباب او زانکه از وی کس وفاداری ندید کس عسل بی‌نیش از این دکان نخورد کس رطب بی‌خار از این…

Read More..

گدا اگر گهر پاک داشتی در خواجه حافظ شیرازی

گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل بر آب نقطهٔ شرمش مدار بایستی ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش چرا تهی ز می خوشگوار بایستی…

Read More..

به گوش جان رهی منهی ای خواجه حافظ شیرازی

به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد ز حضرت احدی لا اله الا الله که ای عزیز کسی را که خواریست نصیب حقیقت…

Read More..

دلا دیدی که آن فرزانه خواجه حافظ شیرازی

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند چه دید اندر خم این طاق رنگین به جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین

Read More..

آن میوهٔ بهشتی کآمد به خواجه حافظ شیرازی

آن میوهٔ بهشتی کآمد به دستت ای جان در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند سرجمله‌اش…

Read More..

برادر خواجه عادل طاب خواجه حافظ شیرازی

برادر خواجه عادل طاب مثواه پس از پنجاه و نه سال از حیاتش به سوی روضهٔ رضوان سفر کرد خدا راضی ز افعال و صفاتش…

Read More..

روح القدس آن سروش فرخ خواجه حافظ شیرازی

روح القدس آن سروش فرخ بر قبهٔ طارم زبرجد می‌گفت سحر گهی که یا رب در دولت و حشمت مخلد بر مسند خسروی بماناد منصور…

Read More..

مجد دین سرور و سلطان خواجه حافظ شیرازی

مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الف…

Read More..

پادشاها لشکر توفیق همراه خواجه حافظ شیرازی

پادشاها لشکر توفیق همراه تو اند خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره می‌کنی با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت آگهی و خدمت…

Read More..

ساقیا پیمانه پر کن زانکه خواجه حافظ شیرازی

ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست آرزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه جنت نقد است اینجا عیش و عشرت تازه کن زانکه در جنت…

Read More..

بر سر بازار جانبازان خواجه حافظ شیرازی

بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست رفت تا گیرد…

Read More..

خسروا دادگرا شیردلا خواجه حافظ شیرازی

خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا ای جلال تو به انواع هنر ارزانی همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد صیت مسعودی و آوازهٔ شه سلطانی گفته…

Read More..

زان حبه خضرا خور کز روی خواجه حافظ شیرازی

زان حبه خضرا خور کز روی سبک روحی هر کاو بخورد یک جو بر سیخ زند سی مرغ زان لقمه که صوفی را در معرفت…

Read More..

اعظم قوام دولت و دین خواجه حافظ شیرازی

اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت در نصف…

Read More..

تو نیک و بد خود هم از خواجه حافظ شیرازی

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس چرا بایدت دیگری محتسب و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب

Read More..

ساقیا باده که اکسیر حیات خواجه حافظ شیرازی

ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار تا تن خاکی من عین بقا گردانی چشم بر دور قدح دارم و جان بر کف دست به…

Read More..

بلبل و سرو و سمن یاسمن و خواجه حافظ شیرازی

بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل خسرو روی زمین غوث زمان بواسحاق که به مه…

Read More..

به من سلام فرستاد دوستی خواجه حافظ شیرازی

به من سلام فرستاد دوستی امروز که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی پس از دو سال که بختت به خانه باز آورد چرا ز خانهٔ…

Read More..

رحمان لایموت چو آن خواجه حافظ شیرازی

رحمان لایموت چو آن پادشاه را دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت جانش غریق رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله رحمان…

Read More..

بر تو خوانم ز دفتر اخلاق خواجه حافظ شیرازی

بر تو خوانم ز دفتر اخلاق آیتی در وفا و در بخشش هر که بخراشدت جگر به جفا همچو کان کریم زر بخشش کم مباش…

Read More..

بهاء الحق و الدین طاب خواجه حافظ شیرازی

بهاء الحق و الدین طاب مثواه امام سنت و شیخ جماعت چو می‌رفت از جهان این بیت می‌خواند بر اهل فضل و ارباب براعت به…

Read More..

سال و فال و مال و حال و خواجه حافظ شیرازی

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام سال خرم فال…

Read More..

ای معرا اصل عالی جوهرت خواجه حافظ شیرازی

ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو در بزرگی کی روا باشد که تشریفات…

Read More..