ز دلبری نتوان لاف زد به خواجه حافظ شیرازی

ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی هزار نکته در این کار هست تا دانی بجز شکردهنی مایه‌هاست خوبی را به خاتمی نتوان زد دم…

Read More..

سپیده‌دم که صبا بوی لطف خواجه حافظ شیرازی

سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد افق ز عکس…

Read More..

شد عرصهٔ زمین چو بساط خواجه حافظ شیرازی

شد عرصهٔ زمین چو بساط ارم جوان از پرتو سعادت شاه جهان ستان خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب، اوست صاحب‌قران خسرو…

Read More..