Habibullah Bulbul

ناز دارد نازنینم به زمهرویان شهر

ناز دارد نازنینم به زمهرویان شهر

Hits: 9 »

مینالد می زارد میسوزد سازد

مینالد می زارد میسوزد سازد

Hits: 4 »

شنیدم اینزمان گرم است جانا رنگ بازارت

شنیدم اینزمان گرم است جانا رنگ بازارت

Hits: 6 »

قصه فرهاد و مجنون سرگذشتی دوش بود

قصه فرهاد و مجنون سرگذشتی دوش بود

Hits: 4 »

سپاهی خاکم نه مرگ باکم

سپاهی خاکم نه مرگ باکم

Hits: 5 »

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

Hits: 7 »

چه محبتها برم مادر کشیدی

چه محبتها برم مادر کشیدی

Hits: 6 »

چو کبک خوشخرام رفتار ای کبک دری داری

چو کبک خوشخرام رفتار ای کبک دری داری

Hits: 5 »

چه آتش نهانی بتن دارم امروز

چه آتش نهانی بتن دارم امروز

Hits: 4 »

چه دستبرد خزان زد مگر بکشور دل

چه دستبرد خزان زد مگر بکشور دل

Hits: 4 »

جشن استقلال ماست روز افتخار ماست

جشن استقلال ماست روز افتخار ماست

Hits: 4 »

چکنم نبود قسمت بوصال یار مارا

چکنم نبود قسمت بوصال یار مارا

Hits: 5 »

جای ما رندان بجز عشرتگه میخانه نیست

جای ما رندان بجز عشرتگه میخانه نیست

Hits: 4 »

تندی خویش ز تندی خانمانم کل بسوخت

تندی خویش ز تندی خانمانم کل بسوخت

Hits: 4 »

تا مرغ دلم در گرد زلف تو یار است

تا مرغ دلم در گرد زلف تو یار است

Hits: 4 »

تندی خویش ز بس دیدم دل جانم بسوخت

تندی خویش ز بس دیدم دل جانم بسوخت

Hits: 4 »

بسکه خیال عارضش برده قرار از دلم

بسکه خیال عارضش برده قرار از دلم

Hits: 4 »

بسکه رنج و غصه بردم در جفایش عمر ها

بسکه رنج و غصه بردم در جفایش عمر ها

Hits: 4 »

بسکه با ما جور بیحد یار جانی میکند

بسکه با ما جور بیحد یار جانی میکند

Hits: 4 »

بتو دلستان شرین هوس هزار دارم

بتو دلستان شرین هوس هزار دارم

Hits: 4 »

بر بود دل ز دستم صنمی به بی حجابی

بر بود دل ز دستم صنمی به بی حجابی

Hits: 4 »

با هرکی روبرو شوی مات میشود

با هرکی روبرو شوی مات میشود

Hits: 4 »

باز دل دیوانه گی از یاد دلبر میکند

باز دل دیوانه گی از یاد دلبر میکند

Hits: 4 »

ایکه در میزان زدی مانند عقرب نیش مارا

ایکه در میزان زدی مانند عقرب نیش مارا

Hits: 4 »

با رقیب سفله از ما اینقدر گو ای صبا

با رقیب سفله از ما اینقدر گو ای صبا

Hits: 5 »

امروز صبا مرگ که آید بسراغم

امروز صبا مرگ که آید بسراغم

Hits: 6 »

ایدل بگو برای چه اینکار میکنی

ایدل بگو برای چه اینکار میکنی

Hits: 4 »

امر خداست صلح اگر میکنی قبول

امر خداست صلح اگر میکنی قبول

Hits: 4 »

آتشین لعلش ز حسرت ناتوانم کرده است

آتشین لعلش ز حسرت ناتوانم کرده است

Hits: 2 »

از شوق لبش کردم از غنچه تر بوسه

از شوق لبش کردم از غنچه تر بوسه

Hits: 2 »

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست هر که امروزت بخواند گویدش فردا بیا عاشق پاکیزه دل را گل بچشم کم مبین پیش قیس پاکبازت دلبر لیلا بیا در نگاه ما که قدر ات بیحد حصیر است خیر گوهر تابنده ام خوش از دل دریا بیا شهره شهر است &#... »

ادب پسند بیاران انجمن باشید حضرت حبیب الله بلبل رح

ادب پسند بیاران انجمن باشید حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 7 »

از دشمن این درس خطا یاد مگیر حضرت حبیب الله بلبل رح

از دشمن این درس خطا یاد مگیر حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 9 »

افسوس که یار یار دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

افسوس که یار یار دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 7 »

اقرار میکنم که گنهکار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

اقرار میکنم که گنهکار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 11 »

الهی از کراماتت الهی حضرت حبیب الله بلبل رح

الهی از کراماتت الهی حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 4 »

آنکه او را منصب سر خیل خوبان میرسد حضرت حبیب الله بلبل رح

آنکه او را منصب سر خیل خوبان میرسد حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 6 »

ای دست ز دست دل بشکسته قلم گیر حضرت حبیب الله بلبل رح

ای دست ز دست دل بشکسته قلم گیر حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 9 »

ای مرغ خوشنوا بجمن داستان بساز حضرت حبیب الله بلبل رح

ای مرغ خوشنوا بجمن داستان بساز حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

با نقد داغ با تو خریدار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

با نقد داغ با تو خریدار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

بنازم ذات پاک حضرت معبود سبحان را حضرت حبیب الله بلبل رح

بنازم ذات پاک حضرت معبود سبحان را حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

بیار باده که هستیم ما خراب دیگر حضرت حبیب الله بلبل رح

بیار باده که هستیم ما خراب دیگر حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 6 »

تا که آنسرو روان از پیش چشمم دور شد حضرت حبیب الله بلبل رح

تا که آنسرو روان از پیش چشمم دور شد حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

چند توئی بیخبر زینهمه فریاد ها حضرت حبیب الله بلبل رح

چند توئی بیخبر زینهمه فریاد ها حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 7 »

تو ماه بینظیری یا آفتاب تو حضرت حبیب الله بلبل رح

تو ماه بینظیری یا آفتاب تو حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 7 »

حریف بلبل داستانسرا هر کس نخواهد شد حضرت حبیب الله بلبل رح

حریف بلبل داستانسرا هر کس نخواهد شد حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

چه کنم نبود قسمت بوصل یار مارا حضرت حبیب الله بلبل رح

چه کنم نبود قسمت بوصل یار مارا حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

در ذوق تمنای تو دیوانه دل ما حضرت حبیب الله بلبل رح

در ذوق تمنای تو دیوانه دل ما حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 7 »

در گیسوی یار دل به بستم عمری حضرت حبیب الله بلبل رح

در گیسوی یار دل به بستم عمری حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 4 »

در هجر تو از بسکه بخون تر شده است دل حضرت حبیب الله بلبل رح

در هجر تو از بسکه بخون تر شده است دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 11 »

دلا از زندگی بیزارم امشب حضرت حبیب الله بلبل رح

دلا از زندگی بیزارم امشب حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 10 »

دو زلف چو زنجیر تو ذولانه ماست حضرت حبیب الله بلبل رح

دو زلف چو زنجیر تو ذولانه ماست حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

ره پر خطر است در رهم یار تو شو حضرت حبیب الله بلبل رح

ره پر خطر است در رهم یار تو شو حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 9 »

ز غم گریبان دریدم امشب مثال مجنون ز عشق لیلا حضرت حبیب الله بلبل رح

ز غم گریبان دریدم امشب مثال مجنون ز عشق لیلا حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 6 »

زاندم که وجود خویش بشناخته ام حضرت حبیب الله بلبل رح

زاندم که وجود خویش بشناخته ام حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

زندگی ننگین را مردان ندارد کار هیچ حضرت حبیب الله بلبل رح

زندگی ننگین را مردان ندارد کار هیچ حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 6 »

سر دفتر خوبان جهان یار توئی حضرت حبیب الله بلبل رح

سر دفتر خوبان جهان یار توئی حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

سیه چون روز من زلف شب او حضرت حبیب الله بلبل رح

سیه چون روز من زلف شب او حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 6 »

شبهای وصل ماجرای دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

شبهای وصل ماجرای دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 5 »

صبا از ما بگو آندلبر پر تمکین را حضرت حبیب الله بلبل رح

صبا از ما بگو آندلبر پر تمکین را حضرت حبیب الله بلبل رح

Hits: 8 »