zge Dem Bolmaz – Gurbandurdy Zelili

Özge dem bolmaz Ganymat bil saglyk bilen gezenin, Dem su demdir, bilin, özge dem bolmaz; Bikärdir ýaltanyp, ýaman ýörenin, Bu bir hassalykdyr, asla em bolmaz….

Read More..

Aglar – Gurbandurdy Zelili

Aglar Ben çeken sermest humarbaz Galar borja, «pul» diýp aglar; Gündiz roza, gije namaz, Çyn derwüsler «ýol» diýp aglar. Azmaz zaty dogry är çyn, Ýaman…

Read More..

ar Senden – Gurbandurdy Zelili

Ýar senden Ýanaklary läläm, pisse dahanym, Men döner men, könlüm dönmez ýar senden; Roýy gül-benewsäm, toty suhanym, Men döner men, könlüm dönmez ýar senden; Perhat…

Read More..

Gurgene Gideli – Gurbandurdy Zelili

Gurgene gideli Hywa hannyn salgydy agyr, Han ýanynda günün ygyr. Halap söýen maly sygyr, Däli Gürgene gideli. Hywa hannyn aty bolar, Dürli gülli oty bolar,…

Read More..

Nysan, Seyidi – Gurbandurdy Zelili

Nysan, seyidi Ýakyn könül bilen bu ýyrak ýerden Gönderdim men sana nysan, Seýidi! Gündogdudan, Hallygylyç serdardan, Ýazyp bir zarynjy dessan, Seýidi! Aldandyk, terslesdik, hanyn hyýaly,…

Read More..

Aldady Meni – Gurbandurdy Zelili

Aldady meni Owal basda çirki dünýä Saz bilen aldady meni; Owadan geline menzäp, Näz bilen aldady meni. Gapyl bolup, gaýnap dasdyk, Seýtanyn serine gaçdyk, Köp…

Read More..

Halym Perisan – Gurbandurdy Zelili

Halym perisan Pyrakynda senin, eý, serwi-rowan, Bolupdyr bu menin halym perisan, Eý, biwepa ýar, Köp berdin azar, Menden ne günä gördün, eý jenan, Alma zenahdan,…

Read More..

Sil Bolar Boldy – Gurbandurdy Zelili

Sil bolar boldy Gije-gündiz aglamakdan «ýar» diýip, Indi gözüm ýasy sil bolar boldy; Bilbil idim, saýrar idim «gül» diýip, Saýragan tillerim lal bolar boldy. Diýmez…

Read More..

Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Bellidir Dostlar, artyk söz çekmek, Är ýanynda bellidir; Supra ýaýyp, nan dökmek, Bar ýanynda bellidir. Ganym görende mertler, Gos basynda namartlar, Çölde gezen aç gurtlar…

Read More..

Gygyrmak Bilen – Gurbandurdy Zelili

Gygyrmak bilen Gapyl ýatma, adam, tur isini gör, Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen; Ajal gelip, tutar ýakandan bir gün, Tutanson, aýrylmaz çagyrmak bilen. Azygyn taýýar…

Read More..

Seyle Gideli – Gurbandurdy Zelili

Seyle gideli Iki jahan byradarym, hemdemim, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli; Hos mübärek gül ýüzüni görmäge, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli. Baraly, soraly, nedir ahwaly,…

Read More..

Dostdan Gacar – Gurbandurdy Zelili

Dostdan gacar Mert hyzmat eder dusmana, Muhannesler dostdan gaçar; Gelse görünmez myhmana, Gizlener, bir hasdan gaçar. Barsan, hyra-hyra bakar, Gürrüldisi göge çykar, Çöl ýerde çangörse…

Read More..

Is Bolsa – Gurbandurdy Zelili

Is bolsa Namart öýünde gabarlar, Bir zerre ýakmaz is bolsa; Özüni bilmez, göterler, Eger on öýe bas bolsa. Öýde bolar gynyr kisi, Çöle çyksa, köp…

Read More..

Menin – Gurbandurdy Zelili

Menin Eý byradar, jellat gözli bir zalym. Ysk oduna sünnüm ýakandyr menin; Hasratyndan ah çekmekden enränim Sadap dek dislerim dökendir menin. Zowky dünýä mana bolupdyr…

Read More..

Ey Gardas – Gurbandurdy Zelili

Ey gardas Halymdan habaryn ýokdur, eý gardas, Önküden zyýada boldy pyganym; Derdimi içimde pynhan kylardym, Indi äsgär boldy syrry-pynhanym. Uýat-haýa, serim gitdi ýüzümden, Seb bidaram,…

Read More..

Islemen Seni – Gurbandurdy Zelili

Islemen seni Köp çekdim jebrini jepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni; Bolmadyn sen mana wepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni. Dünýe esretinden jyda…

Read More..

Salam, Seyidi! – Gurbandurdy Zelili

Salam, seyidi! Könli çökgün — bu biçäre garypdan, Gönderdim men sana salam, Seýidi! Ýollar hyz-haramy, aralyk ýaman, Baryp, hal-ahwalyn sorma, Seýidi! Üç ýyl boldy bir…

Read More..

Basda Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Basda bellidir Boljak ýigit ýaslykdan, Ol owwal basda bellidir; Ula-kiçä özün aldyr, Den bilen dusda bellidir. Birewe ýoldas bolanda, Gatnasyp, gardas bolanda, Ýagsy-ýaman is bolanda,…

Read More..

Icinde – Gurbandurdy Zelili

Icinde Arzy-halym bir-bir beýan edeýin, Gezer boldum ýazsyz gysyn içinde; Derdim güýçli, men örtenmän nädeýin, Gowga köpdür syna-basyn içinde. Jepa çekip, dünýä ýolun tapmadym, Toýlar…

Read More..

Halym Bardyr – Gurbandurdy Zelili

Halym bardyr Eý byradar, gozgar bolsan derdimi, Ejiz, ebgär düsen bu halym bardyr; Bir senem yzynda bolup diwana, Hywa, Buhar gitmek hyýalym bardyr. Çyn byradar…

Read More..

Dondi – Gurbandurdy Zelili

Dondi Gulam sahym, sana dada gelmisem, Esitgin arzymny, haraýym Döndi; Perwana dek urup, oda gelmisem, Eger razy bolsan, ýanaýym, Döndi. Ýaradan alladan gaýry pena ýok,…

Read More..

Janymyn Jananasy – Gurbandurdy Zelili

Janymyn jananasy Sen-sen menin dilberim, Janymyn jananasy; Iki jahan serwerim, Könlümin gamhanasy. Ýüzlerin gül-gülmüdir, Owazyn bilbilmidir, Zülplerin sünbülmidir, Dislerin dür dänesi. Yklym perizady sen, Gamgyn…

Read More..

Watanym Seni – Gurbandurdy Zelili

Watanym seni Ýürek telwas eder, göterler serim, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Etrek, Gürgen ýurdum – gezen ýerlerim, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Sugunly, umgaly,…

Read More..

Eyledi Husnuna Hyrydar Meni – Gurbandurdy Zelili

Eyledi husnuna hyrydar meni Ýany basdan oda saldy ýar meni, Eýledi husnuna hyrydar meni. Zülpleri tar-tar meni, Aglatdy zar-zar meni, Gasy keman, kirpikleri tir meni,…

Read More..

Koz Bilani – Gurbandurdy Zelili

Koz bilani Dilber, sen meni ýandyrdyn Bir görünmez köz biläni; Ýene ýüz kürsä mündürdin, Mün doýdurdyn näz biläni. Ýakyp sen içim-dasymy, Telbe edip sen basymy,…

Read More..

arasmaz – Gurbandurdy Zelili

Ýarasmaz Götär diýip, tagna, terene etmek Dünýä mesi bir murdara ýarasmaz; Nesihat bermeklik, öwüt öwretmek Tanry guýan akyl äre ýarasmaz. Asly musulmana dininden dänmek, Ömre…

Read More..

Boldum – Gurbandurdy Zelili

Boldum Ýesir bolup, munda gelip, Jandan doýan ýaly boldum; Ýagsy meýlisden aýrylyp, Göýä çopan ýaly boldum. Garyplyk aldy kuwwaty, Çeker boldum musakgaty, Ýüz mün gaýgy-garamaty…

Read More..

Kare Dondi – Gurbandurdy Zelili

Kare dondi Ýyl-ýyldan isler pis boldy, Her kisi bir käre döndi; Ýaman isler peýda boldy, Pysky-pysat bara döndi. Il üçin aglaýan sesler, Belent boldy niçe…

Read More..

alandadyr – Gurbandurdy Zelili

Ýalandadyr Barça günänin enesi Gybat bilen ýalandadyr; Ili aldamak tenesi Az berip, köp alandadyr. Men-menlikde gezer käsi, Günbe-günden bolar asy, Agyz içinin yzasy «Gah-gah» edip…

Read More..

Gerekdir – Gurbandurdy Zelili

Gerekdir Dergähine bir arzym bar, ýaradan, Bize bir mähriban Leýli gerekdir; Bugdaýy ren bolsun akdan-garadan, Ýagsy gylyk, ýagsy hoýly gerekdir. Gaýraty köp bolsun isde, jedelde,…

Read More..

Indi – Gurbandurdy Zelili

Indi Bilin, ahyrzaman ýakyn Gelipdir bigüman indi; Bolupdyr il ile ýagy, Oba oba dusman indi. Çykypdyr täze ýol ýoda, Galypdyr önki urp-kada, Gulak salmazlar nurbada,…

Read More..

oldur Bu – Gurbandurdy Zelili

Ýoldur bu Owal Adam ata döräp, Erenler geçen ýoldur bu; Pygamber hasasyn süýräp, Weliler geçen ýoldur bu. Buhar telpegi basynda, Sürgün ýorganyn josunda, Aýny ýigrimi…

Read More..

Gelyar – Gurbandurdy Zelili

Gelyar Eý ýaranlar, musulmanlar, Görün, söwer ýarym gelýär; Halaýygy haýran edip, Ol serwi-rowanym gelýär. Bize dogry-dogry bakar, Müjgän tygy jany ýakar, Agzy pisse, lebi seker,…

Read More..