zge Dem Bolmaz – Gurbandurdy Zelili

Özge dem bolmaz Ganymat bil saglyk bilen gezenin, Dem su demdir, bilin, özge dem bolmaz; Bikärdir ýaltanyp, ýaman ýörenin, Bu bir hassalykdyr, …

Aglar – Gurbandurdy Zelili

Aglar Ben çeken sermest humarbaz Galar borja, «pul» diýp aglar; Gündiz roza, gije namaz, Çyn derwüsler «ýol» diýp aglar. Azmaz zaty dogry …

ar Senden – Gurbandurdy Zelili

Ýar senden Ýanaklary läläm, pisse dahanym, Men döner men, könlüm dönmez ýar senden; Roýy gül-benewsäm, toty suhanym, Men döner men, könlüm dönmez …

Gurgene Gideli – Gurbandurdy Zelili

Gurgene gideli Hywa hannyn salgydy agyr, Han ýanynda günün ygyr. Halap söýen maly sygyr, Däli Gürgene gideli. Hywa hannyn aty bolar, Dürli …

Nysan, Seyidi – Gurbandurdy Zelili

Nysan, seyidi Ýakyn könül bilen bu ýyrak ýerden Gönderdim men sana nysan, Seýidi! Gündogdudan, Hallygylyç serdardan, Ýazyp bir zarynjy dessan, Seýidi! Aldandyk, …

Aldady Meni – Gurbandurdy Zelili

Aldady meni Owal basda çirki dünýä Saz bilen aldady meni; Owadan geline menzäp, Näz bilen aldady meni. Gapyl bolup, gaýnap dasdyk, Seýtanyn …

Halym Perisan – Gurbandurdy Zelili

Halym perisan Pyrakynda senin, eý, serwi-rowan, Bolupdyr bu menin halym perisan, Eý, biwepa ýar, Köp berdin azar, Menden ne günä gördün, eý …

Sil Bolar Boldy – Gurbandurdy Zelili

Sil bolar boldy Gije-gündiz aglamakdan «ýar» diýip, Indi gözüm ýasy sil bolar boldy; Bilbil idim, saýrar idim «gül» diýip, Saýragan tillerim lal …

Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Bellidir Dostlar, artyk söz çekmek, Är ýanynda bellidir; Supra ýaýyp, nan dökmek, Bar ýanynda bellidir. Ganym görende mertler, Gos basynda namartlar, Çölde …

Gygyrmak Bilen – Gurbandurdy Zelili

Gygyrmak bilen Gapyl ýatma, adam, tur isini gör, Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen; Ajal gelip, tutar ýakandan bir gün, Tutanson, aýrylmaz çagyrmak …

Seyle Gideli – Gurbandurdy Zelili

Seyle gideli Iki jahan byradarym, hemdemim, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli; Hos mübärek gül ýüzüni görmäge, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli. Baraly, …

Dostdan Gacar – Gurbandurdy Zelili

Dostdan gacar Mert hyzmat eder dusmana, Muhannesler dostdan gaçar; Gelse görünmez myhmana, Gizlener, bir hasdan gaçar. Barsan, hyra-hyra bakar, Gürrüldisi göge çykar, …

Is Bolsa – Gurbandurdy Zelili

Is bolsa Namart öýünde gabarlar, Bir zerre ýakmaz is bolsa; Özüni bilmez, göterler, Eger on öýe bas bolsa. Öýde bolar gynyr kisi, …

Menin – Gurbandurdy Zelili

Menin Eý byradar, jellat gözli bir zalym. Ysk oduna sünnüm ýakandyr menin; Hasratyndan ah çekmekden enränim Sadap dek dislerim dökendir menin. Zowky …

Ey Gardas – Gurbandurdy Zelili

Ey gardas Halymdan habaryn ýokdur, eý gardas, Önküden zyýada boldy pyganym; Derdimi içimde pynhan kylardym, Indi äsgär boldy syrry-pynhanym. Uýat-haýa, serim gitdi …

Islemen Seni – Gurbandurdy Zelili

Islemen seni Köp çekdim jebrini jepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni; Bolmadyn sen mana wepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni. …

Salam, Seyidi! – Gurbandurdy Zelili

Salam, seyidi! Könli çökgün — bu biçäre garypdan, Gönderdim men sana salam, Seýidi! Ýollar hyz-haramy, aralyk ýaman, Baryp, hal-ahwalyn sorma, Seýidi! Üç …

Basda Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Basda bellidir Boljak ýigit ýaslykdan, Ol owwal basda bellidir; Ula-kiçä özün aldyr, Den bilen dusda bellidir. Birewe ýoldas bolanda, Gatnasyp, gardas bolanda, …

Icinde – Gurbandurdy Zelili

Icinde Arzy-halym bir-bir beýan edeýin, Gezer boldum ýazsyz gysyn içinde; Derdim güýçli, men örtenmän nädeýin, Gowga köpdür syna-basyn içinde. Jepa çekip, dünýä …

Halym Bardyr – Gurbandurdy Zelili

Halym bardyr Eý byradar, gozgar bolsan derdimi, Ejiz, ebgär düsen bu halym bardyr; Bir senem yzynda bolup diwana, Hywa, Buhar gitmek hyýalym …

Dondi – Gurbandurdy Zelili

Dondi Gulam sahym, sana dada gelmisem, Esitgin arzymny, haraýym Döndi; Perwana dek urup, oda gelmisem, Eger razy bolsan, ýanaýym, Döndi. Ýaradan alladan …

Janymyn Jananasy – Gurbandurdy Zelili

Janymyn jananasy Sen-sen menin dilberim, Janymyn jananasy; Iki jahan serwerim, Könlümin gamhanasy. Ýüzlerin gül-gülmüdir, Owazyn bilbilmidir, Zülplerin sünbülmidir, Dislerin dür dänesi. Yklym …

Watanym Seni – Gurbandurdy Zelili

Watanym seni Ýürek telwas eder, göterler serim, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Etrek, Gürgen ýurdum – gezen ýerlerim, Könül arzuw eýlär, watanym, …

Koz Bilani – Gurbandurdy Zelili

Koz bilani Dilber, sen meni ýandyrdyn Bir görünmez köz biläni; Ýene ýüz kürsä mündürdin, Mün doýdurdyn näz biläni. Ýakyp sen içim-dasymy, Telbe …

arasmaz – Gurbandurdy Zelili

Ýarasmaz Götär diýip, tagna, terene etmek Dünýä mesi bir murdara ýarasmaz; Nesihat bermeklik, öwüt öwretmek Tanry guýan akyl äre ýarasmaz. Asly musulmana …

Boldum – Gurbandurdy Zelili

Boldum Ýesir bolup, munda gelip, Jandan doýan ýaly boldum; Ýagsy meýlisden aýrylyp, Göýä çopan ýaly boldum. Garyplyk aldy kuwwaty, Çeker boldum musakgaty, …

Kare Dondi – Gurbandurdy Zelili

Kare dondi Ýyl-ýyldan isler pis boldy, Her kisi bir käre döndi; Ýaman isler peýda boldy, Pysky-pysat bara döndi. Il üçin aglaýan sesler, …

alandadyr – Gurbandurdy Zelili

Ýalandadyr Barça günänin enesi Gybat bilen ýalandadyr; Ili aldamak tenesi Az berip, köp alandadyr. Men-menlikde gezer käsi, Günbe-günden bolar asy, Agyz içinin …

Gerekdir – Gurbandurdy Zelili

Gerekdir Dergähine bir arzym bar, ýaradan, Bize bir mähriban Leýli gerekdir; Bugdaýy ren bolsun akdan-garadan, Ýagsy gylyk, ýagsy hoýly gerekdir. Gaýraty köp …

Indi – Gurbandurdy Zelili

Indi Bilin, ahyrzaman ýakyn Gelipdir bigüman indi; Bolupdyr il ile ýagy, Oba oba dusman indi. Çykypdyr täze ýol ýoda, Galypdyr önki urp-kada, …

oldur Bu – Gurbandurdy Zelili

Ýoldur bu Owal Adam ata döräp, Erenler geçen ýoldur bu; Pygamber hasasyn süýräp, Weliler geçen ýoldur bu. Buhar telpegi basynda, Sürgün ýorganyn …

Gelyar – Gurbandurdy Zelili

Gelyar Eý ýaranlar, musulmanlar, Görün, söwer ýarym gelýär; Halaýygy haýran edip, Ol serwi-rowanym gelýär. Bize dogry-dogry bakar, Müjgän tygy jany ýakar, Agzy …