Gurbandurdy Zelili

zge Dem Bolmaz – Gurbandurdy Zelili

zge Dem Bolmaz – Gurbandurdy Zelili

Özge dem bolmaz Ganymat bil saglyk bilen gezenin, Dem su demdir, bilin, özge dem bolmaz; Bikärdir ýaltanyp, ýaman ýörenin, Bu bir hassalykdyr, asla em bolmaz. Bir niçeler gezer mele don geýip, Örtener nebsinin oduna köýüp, Magtanarlar ile «sopy men» diýip, Emma weli gözlerinde nem bolmaz. Hergiz kö... »

Aglar – Gurbandurdy Zelili

Aglar – Gurbandurdy Zelili

Aglar Ben çeken sermest humarbaz Galar borja, «pul» diýp aglar; Gündiz roza, gije namaz, Çyn derwüsler «ýol» diýp aglar. Azmaz zaty dogry är çyn, Ýaman ýolun alar peri, jyn, Asyklar magsugy üçin, Seýda bilbil «gül» diýp aglar. Sugun, hyrs jenneli söýer, Keýik, gulan çöli söýer, Meges pese baly söýe... »

ar Senden – Gurbandurdy Zelili

ar Senden – Gurbandurdy Zelili

Ýar senden Ýanaklary läläm, pisse dahanym, Men döner men, könlüm dönmez ýar senden; Roýy gül-benewsäm, toty suhanym, Men döner men, könlüm dönmez ýar senden; Perhat «Sirin» diýip, munça gezendir, Mejnun, Leýli sütemine dözendir, Diýmegil: «Ýar menden elin üzendir», Men döner men, könlüm dönmez ýar ... »

Gurgene Gideli – Gurbandurdy Zelili

Gurgene Gideli – Gurbandurdy Zelili

Gurgene gideli Hywa hannyn salgydy agyr, Han ýanynda günün ygyr. Halap söýen maly sygyr, Däli Gürgene gideli. Hywa hannyn aty bolar, Dürli gülli oty bolar, Ýeri, ýurdy gaty bolar, Däli Gürgene gideli. Han ýanynda günün hatar, Ýazyna buzuny satar, Hywa gelen borja batar, Däli Gürgene gideli. Zelili ... »

Nysan, Seyidi – Gurbandurdy Zelili

Nysan, Seyidi – Gurbandurdy Zelili

Nysan, seyidi Ýakyn könül bilen bu ýyrak ýerden Gönderdim men sana nysan, Seýidi! Gündogdudan, Hallygylyç serdardan, Ýazyp bir zarynjy dessan, Seýidi! Aldandyk, terslesdik, hanyn hyýaly, Dini dostdur, ýaman kuffardan päli, Ýurdundan turuzyp, agladyp ili, Kyldy harap, etdi weýran, Seýidi! Galdyk bu ... »

Aldady Meni – Gurbandurdy Zelili

Aldady Meni – Gurbandurdy Zelili

Aldady meni Owal basda çirki dünýä Saz bilen aldady meni; Owadan geline menzäp, Näz bilen aldady meni. Gapyl bolup, gaýnap dasdyk, Seýtanyn serine gaçdyk, Köp oýunly söwda dusduk, Baz bilen aldady meni. Peýda diýdiler zyýany, Görkezip altyn kiýany, Ýek eken sony-paýany, Söz bilen aldady meni. Dünýä... »

Halym Perisan – Gurbandurdy Zelili

Halym Perisan – Gurbandurdy Zelili

Halym perisan Pyrakynda senin, eý, serwi-rowan, Bolupdyr bu menin halym perisan, Eý, biwepa ýar, Köp berdin azar, Menden ne günä gördün, eý jenan, Alma zenahdan, Zülpi huraman, Ýandyrdyn meni, Köýdürdin meni, Rehimsiz dildar, Gözleri ganhor. Çyn nurana wežh baýza berkemal, Labzy sähdi-seker, eý sah... »

Sil Bolar Boldy – Gurbandurdy Zelili

Sil Bolar Boldy – Gurbandurdy Zelili

Sil bolar boldy Gije-gündiz aglamakdan «ýar» diýip, Indi gözüm ýasy sil bolar boldy; Bilbil idim, saýrar idim «gül» diýip, Saýragan tillerim lal bolar boldy. Diýmez boldum ahyr «ýar-ýar» diýmekden, Ýok boldum, tükendim gussa iýmekden, Eý ýaranlar, gam öýünde köýmekden Elip dek kamatym dal bolar bol... »

Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Bellidir Dostlar, artyk söz çekmek, Är ýanynda bellidir; Supra ýaýyp, nan dökmek, Bar ýanynda bellidir. Ganym görende mertler, Gos basynda namartlar, Çölde gezen aç gurtlar Har ýanynda bellidir. Basa düsse ýaman is, Sonda gerekdir gardas, Sir ganymy syýagüws Sir ýanynda bellidir. Men aýdaýyn bire-b... »

Gygyrmak Bilen – Gurbandurdy Zelili

Gygyrmak Bilen – Gurbandurdy Zelili

Gygyrmak bilen Gapyl ýatma, adam, tur isini gör, Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen; Ajal gelip, tutar ýakandan bir gün, Tutanson, aýrylmaz çagyrmak bilen. Azygyn taýýar et, ýagsy çag—bu çag, Ara gorkulydyr, gerekdir ýarag, Tetärik kem, wagt ten, menzilin-ýyrag, Ýetdirmez özüne zarp urmak bilen. R... »

Seyle Gideli – Gurbandurdy Zelili

Seyle Gideli – Gurbandurdy Zelili

Seyle gideli Iki jahan byradarym, hemdemim, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli; Hos mübärek gül ýüzüni görmäge, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli. Baraly, soraly, nedir ahwaly, Bizin üçin talhmy aby-zulaly, Ýasy on dört-on bäs, aýny mahaly, Gel, Seýidim, ýara seýle gideli. Ýüzleri nurana, hursydy-taban,... »

Dostdan Gacar – Gurbandurdy Zelili

Dostdan Gacar – Gurbandurdy Zelili

Dostdan gacar Mert hyzmat eder dusmana, Muhannesler dostdan gaçar; Gelse görünmez myhmana, Gizlener, bir hasdan gaçar. Barsan, hyra-hyra bakar, Gürrüldisi göge çykar, Çöl ýerde çangörse gorkar. Bara bilmez, pesden gaçar. Eýlese bir ýana sapar, Öz-özünden habar tapar, Obadan çykgaç at çapar, Gara gö... »

Is Bolsa – Gurbandurdy Zelili

Is Bolsa – Gurbandurdy Zelili

Is bolsa Namart öýünde gabarlar, Bir zerre ýakmaz is bolsa; Özüni bilmez, göterler, Eger on öýe bas bolsa. Öýde bolar gynyr kisi, Çöle çyksa, köp teswüsi, Namardyn edejek isi — Saklar, gorkusyz gos bolsa. Namart owal öýden gitmez, Eger gitse, gosdan ötmez, Goç ýigit hergiz gaýytmaz, Döndermez ýüz, ... »

Menin – Gurbandurdy Zelili

Menin – Gurbandurdy Zelili

Menin Eý byradar, jellat gözli bir zalym. Ysk oduna sünnüm ýakandyr menin; Hasratyndan ah çekmekden enränim Sadap dek dislerim dökendir menin. Zowky dünýä mana bolupdyr haram, Ne mende takat bar, ne sabry-aram, Aglamakdan her ruzy-seb, subhy-sam, Gözüm ýasy sil dek akandyr menin. Könül talwas eder,... »

Ey Gardas – Gurbandurdy Zelili

Ey Gardas – Gurbandurdy Zelili

Ey gardas Halymdan habaryn ýokdur, eý gardas, Önküden zyýada boldy pyganym; Derdimi içimde pynhan kylardym, Indi äsgär boldy syrry-pynhanym. Uýat-haýa, serim gitdi ýüzümden, Seb bidaram, hab nist bolup gözümden, Könül etme, byradar, menin özümden, Erkim ýokdur, ysk alyp ygtyýarym. Derdim basdan asa... »

Islemen Seni – Gurbandurdy Zelili

Islemen Seni – Gurbandurdy Zelili

Islemen seni Köp çekdim jebrini jepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni; Bolmadyn sen mana wepaly, dilber, El göterdim indi, islemen seni. Dünýe esretinden jyda eýledin, Mejnun dek yzynda geda eýledin, Halaýyk içinde ryswa eýledin, El göterdim indi, islemen seni. «Ýar» diýip, saýramakdan til... »

Salam, Seyidi! – Gurbandurdy Zelili

Salam, Seyidi! – Gurbandurdy Zelili

Salam, seyidi! Könli çökgün — bu biçäre garypdan, Gönderdim men sana salam, Seýidi! Ýollar hyz-haramy, aralyk ýaman, Baryp, hal-ahwalyn sorma, Seýidi! Üç ýyl boldy bir görmäli didaryn, Gelmedi bir hat-galamyn, güftaryn, Azaby-kyýamat—çeken azabyn, Hak bersin derdine sypa, Seýidi! Esitdim, gidip sen... »

Basda Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Basda Bellidir – Gurbandurdy Zelili

Basda bellidir Boljak ýigit ýaslykdan, Ol owwal basda bellidir; Ula-kiçä özün aldyr, Den bilen dusda bellidir. Birewe ýoldas bolanda, Gatnasyp, gardas bolanda, Ýagsy-ýaman is bolanda, Çyn dost genesde bellidir. Bir niçe adam çen bilen, Çeni gatadyr çyn bilen, At tanatdyrmaz syn bilen, Ýüwrük ýarysd... »

Icinde – Gurbandurdy Zelili

Icinde – Gurbandurdy Zelili

Icinde Arzy-halym bir-bir beýan edeýin, Gezer boldum ýazsyz gysyn içinde; Derdim güýçli, men örtenmän nädeýin, Gowga köpdür syna-basyn içinde. Jepa çekip, dünýä ýolun tapmadym, Toýlar tutup, atlar her ýan çapmadym, Çekip gonaklary, halat ýapmadym, Bisan boldum deni-dusun içinde. Bu garyplyk üstümiz... »

Halym Bardyr – Gurbandurdy Zelili

Halym Bardyr – Gurbandurdy Zelili

Halym bardyr Eý byradar, gozgar bolsan derdimi, Ejiz, ebgär düsen bu halym bardyr; Bir senem yzynda bolup diwana, Hywa, Buhar gitmek hyýalym bardyr. Çyn byradar bolsan, bile gider sen, Garyp, misgin, pakyr könlüm güýder sen, Sen menin hakymda doga eder sen, Soralmaz, idelmez ahwalym bardyr. Hasraty... »

Dondi – Gurbandurdy Zelili

Dondi – Gurbandurdy Zelili

Dondi Gulam sahym, sana dada gelmisem, Esitgin arzymny, haraýym Döndi; Perwana dek urup, oda gelmisem, Eger razy bolsan, ýanaýym, Döndi. Ýaradan alladan gaýry pena ýok, Dilde zikir, senden basga sena ýok, Men bilmedim, mende zerre günä ýok, Hatam bolsa, geçgin günäýim, Döndi. Men aglar men, zag gon... »

Janymyn Jananasy – Gurbandurdy Zelili

Janymyn Jananasy – Gurbandurdy Zelili

Janymyn jananasy Sen-sen menin dilberim, Janymyn jananasy; Iki jahan serwerim, Könlümin gamhanasy. Ýüzlerin gül-gülmüdir, Owazyn bilbilmidir, Zülplerin sünbülmidir, Dislerin dür dänesi. Yklym perizady sen, Gamgyn könlüm sady sen. Sen bir yskyn ody sen, Men pakyr perwanasy. Men bir misgini-gedaý, Se... »

Watanym Seni – Gurbandurdy Zelili

Watanym Seni – Gurbandurdy Zelili

Watanym seni Ýürek telwas eder, göterler serim, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Etrek, Gürgen ýurdum – gezen ýerlerim, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Sugunly, umgaly, çal goçly daglar, Belentden pesdine akan bulaglar, Sowuk suwly, ter çemenli awlaglar, Könül arzuw eýlär, watanym, seni! Miwesi ... »

Eyledi Husnuna Hyrydar Meni – Gurbandurdy Zelili

Eyledi Husnuna Hyrydar Meni – Gurbandurdy Zelili

Eyledi husnuna hyrydar meni Ýany basdan oda saldy ýar meni, Eýledi husnuna hyrydar meni. Zülpleri tar-tar meni, Aglatdy zar-zar meni, Gasy keman, kirpikleri tir meni, Eger görse, gamzalary iýr meni, Öldir bu gün gözleri ganhor meni. Jahan içre meni ryswa kylypdyr, Bu eziz ömrümi kötä kylypdyr, Mana... »

Koz Bilani – Gurbandurdy Zelili

Koz Bilani – Gurbandurdy Zelili

Koz bilani Dilber, sen meni ýandyrdyn Bir görünmez köz biläni; Ýene ýüz kürsä mündürdin, Mün doýdurdyn näz biläni. Ýakyp sen içim-dasymy, Telbe edip sen basymy, Alyp sen akyl-husumy Sol piýala göz biläni. Husnun dünýä sugla salar, Aý-gün ýanassa, uýalar, Özünden giden köp bolar, Ýörir bolsan düz bi... »

arasmaz – Gurbandurdy Zelili

arasmaz – Gurbandurdy Zelili

Ýarasmaz Götär diýip, tagna, terene etmek Dünýä mesi bir murdara ýarasmaz; Nesihat bermeklik, öwüt öwretmek Tanry guýan akyl äre ýarasmaz. Asly musulmana dininden dänmek, Ömre ygtybar, jan barlygna ysanmak, Begres geýip, bile kemer gusanmak Çölde gezen çopanlara ýarasmaz. Kümüs bolmaz, ýagsy zikge ... »

Boldum – Gurbandurdy Zelili

Boldum – Gurbandurdy Zelili

Boldum Ýesir bolup, munda gelip, Jandan doýan ýaly boldum; Ýagsy meýlisden aýrylyp, Göýä çopan ýaly boldum. Garyplyk aldy kuwwaty, Çeker boldum musakgaty, Ýüz mün gaýgy-garamaty Basa goýan ýaly boldum. Taslap geldik ol mekany, Jebre saldyk sirin jany, Pähm edip peýda-zyýany, Indi duýan ýaly boldum.... »

Kare Dondi – Gurbandurdy Zelili

Kare Dondi – Gurbandurdy Zelili

Kare dondi Ýyl-ýyldan isler pis boldy, Her kisi bir käre döndi; Ýaman isler peýda boldy, Pysky-pysat bara döndi. Il üçin aglaýan sesler, Belent boldy niçe pesler, Pul ýygnaýan muhannesler, Her biri bir äre döndi. Bir niçeler gapyl ýörer, Eklenç üçin janyn berer, Anty-serti oýun görer, Ant-kasam hün... »

alandadyr – Gurbandurdy Zelili

alandadyr – Gurbandurdy Zelili

Ýalandadyr Barça günänin enesi Gybat bilen ýalandadyr; Ili aldamak tenesi Az berip, köp alandadyr. Men-menlikde gezer käsi, Günbe-günden bolar asy, Agyz içinin yzasy «Gah-gah» edip gülendedir. Ýygjak bolup dünýä-zeri, Garyplara derdeseri, Zat diýp çapar baýy-piri, Gözi gumdan dolandadyr. Ne pakyry,... »

Gerekdir – Gurbandurdy Zelili

Gerekdir – Gurbandurdy Zelili

Gerekdir Dergähine bir arzym bar, ýaradan, Bize bir mähriban Leýli gerekdir; Bugdaýy ren bolsun akdan-garadan, Ýagsy gylyk, ýagsy hoýly gerekdir. Gaýraty köp bolsun isde, jedelde, Gara saçy düssün ak ýüze dalda, Ýagsy ata, ýagsy ene görelde, Asygy öldürji towly gerekdir. Boýy uzyn bolsun, ýüzi ak b... »

Indi – Gurbandurdy Zelili

Indi – Gurbandurdy Zelili

Indi Bilin, ahyrzaman ýakyn Gelipdir bigüman indi; Bolupdyr il ile ýagy, Oba oba dusman indi. Çykypdyr täze ýol ýoda, Galypdyr önki urp-kada, Gulak salmazlar nurbada, Dinlemezler aman indi. Könüle kine dolduryp, Pakyr malna göz gyzdyryp, Ýersiz bir-birin öldürip, Ederler nahak gan indi. Rast dogry ... »

oldur Bu – Gurbandurdy Zelili

oldur Bu – Gurbandurdy Zelili

Ýoldur bu Owal Adam ata döräp, Erenler geçen ýoldur bu; Pygamber hasasyn süýräp, Weliler geçen ýoldur bu. Buhar telpegi basynda, Sürgün ýorganyn josunda, Aýny ýigrimi ýasynda Ýigitler geçen ýoldur bu. Ol dereden derä bukan, Çakmak çakyp, otlar ýakan, Dagdan aýrak, umga ýykan Mergenler geçen ýoldur ... »

Gelyar – Gurbandurdy Zelili

Gelyar – Gurbandurdy Zelili

Gelyar Eý ýaranlar, musulmanlar, Görün, söwer ýarym gelýär; Halaýygy haýran edip, Ol serwi-rowanym gelýär. Bize dogry-dogry bakar, Müjgän tygy jany ýakar, Agzy pisse, lebi seker, Disleri dürdänem gelýär. Sallanyp çykypdyr düze, Nazaryn salandyr bize, Kast eder bu janymyza, Gözleri girýanym gelýär. ... »