مورې – ګودر ځاځی

مورې مورې چې ته نه وې دنیا ولې وي؟ بیا خو مانا نه لري دا،ولې وي؟؟؟؟ بیا ولې هر اولاد ګرځیږي ژوندی؟ …

د یادونو ملنډې – ګودر ځاځی

د یادونو ملنډې (نوی غزل) زړه مې تا پسې درځي خو پخې مې لنډې چـــــا ویــل چـــې تــه څـیرلي زړونـه ګــنډې لارې …