عنقای فطرت

عنقای فطرت من دیده ام بخــــــــویش پریزاد خــویش را آیینه داده ام به کف ایجـــاد خــــــــویش را عنقــای فطـــــــرتیم که بر اوج …

بال جبرئیل

بال جبرئیل من نمیـــــــدانم در این ره کیســـت یارب یار مـا کاندرین ره، هیچ نبود جان مـــــــا، در کار مـــا ما بصحــــــــرای …

ایام جوانی

ایام جوانی برادر رفت ایام جوانی ندیدیم در جوانی شادمانی چرا بر ما زمانه این چنین کرد چنین کرد این چنین کرد …

اشک دامنگیر

اشک دامنگیر یادگاری هســـــــــــــت این جــام می از کوثر مرا دست زاهــــــــــــد بشــکنـد، کو بشکند ساغر مرا یک جهـــــــان خونیســت از آتش …