یادگاری هست این جام می از کوثر مرا غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

من و دهقان دو یارغار بودیم غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

من نمیدانم در این ره کیســـت یارب یار مـا غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

من دیده ام بخــــــــویش پریزاد خــویش را غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

خسرو نداشت نام و نشانی بکـوه عشق غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

برفت شیرین و خسرو از زمانه غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

چراغ علم و عرفان گشت خاموش غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

برادر رفت ایام جوانی غلام سرور دهقان کابلی

Read More..

عنقای فطرت

عنقای فطرت من دیده ام بخــــــــویش پریزاد خــویش را آیینه داده ام به کف ایجـــاد خــــــــویش را عنقــای فطـــــــرتیم که بر اوج معــــــرفت بنهــــــــاده ایم…

Read More..

بال جبرئیل

بال جبرئیل من نمیـــــــدانم در این ره کیســـت یارب یار مـا کاندرین ره، هیچ نبود جان مـــــــا، در کار مـــا ما بصحــــــــرای وجود خــــــویش منزل…

Read More..

ایام جوانی

ایام جوانی برادر رفت ایام جوانی ندیدیم در جوانی شادمانی چرا بر ما زمانه این چنین کرد چنین کرد این چنین کرد این چنین کرد…

Read More..

اشک دامنگیر

اشک دامنگیر یادگاری هســـــــــــــت این جــام می از کوثر مرا دست زاهــــــــــــد بشــکنـد، کو بشکند ساغر مرا یک جهـــــــان خونیســت از آتش اگر یک دل…

Read More..