از کشت عمل بس است یک خوشه مرا – فروغی بسطامی

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم چون مرغ…

Read More..

تو مردمک چشم من مهجوری – فروغی بسطامی

تو مردمک چشم من مهجوری زان با همه نزدیکیت از من دوری نی نی غلطم تو جان شیرین منی زان با منی وز چشم من…

Read More..

آشفته سخن چو زلف جانان خوش تر – فروغی بسطامی

آشفته سخن چو زلف جانان خوش تر چون کار جهان بی سر و سامان خوش تر مجموعهٔ عاشقان بود دفتر من مجموعهٔ عاشقان پریشان خوش…

Read More..

فرموده خدا بزرگی آیین من است – فروغی بسطامی

فرموده خدا بزرگی آیین من است تمکین شهان ز فر تمکین من است فرماندهٔ اختران به صد جاه و جلال فرمان بر شاه ناصرالدین من…

Read More..

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست – فروغی بسطامی

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست بیمار و غریب و در به در گشتهٔ تست برگشتگی بخت و سیه روزی او از مژگان…

Read More..

از هر دو جهان مرا مقید کردند – فروغی بسطامی

از هر دو جهان مرا مقید کردند وان گه به مدیح شه مقید کردند این نامه که مدح ناصرالدین شاه است ترتیب وی از خط…

Read More..

بگذار که تا می خورم و مست شوم – فروغی بسطامی

بگذار که تا می خورم و مست شوم چون مست شوم به عشق پا بست شوم پابست شوم به کلی از دست شوم ار مست…

Read More..

یک عمر شهان تربیت عیش کنند – فروغی بسطامی

یک عمر شهان تربیت عیش کنند تا نیم نفس عیش به صد طیش کنند نازم به جهان همت درویشان را کایشان به یکی لقمه دو…

Read More..

آمد مه شوال و مه روزه گذشت – فروغی بسطامی

آمد مه شوال و مه روزه گذشت وایام صیام و رنج سی روزه گذشت صد شکر خدا که روزی روزهٔ ما گاهی به غنا و…

Read More..

زلفین سیه که در بناگوش تواند – فروغی بسطامی

زلفین سیه که در بناگوش تواند سر بر سر هم نهاده بر دوش تواند سایند سر از ادب به پایت شب و روز آری دو…

Read More..

تا دست ارادت به تو داده‌ست دلم – فروغی بسطامی

تا دست ارادت به تو داده‌ست دلم دامان طرب ز کف نهاده‌ست دلم ره یافته در زلف دل آویز کجت القصه به راه کج فتاده‌ست…

Read More..

گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم – فروغی بسطامی

گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم گاه آرزوی وصل نگارین دارم گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش یارب چه کنم، کیم، چه آیین…

Read More..

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است – فروغی بسطامی

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است محراب دل و قبلهٔ احرار کج است ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم آن قبله مراست گر…

Read More..

تا دل به برم هوای دل‌بر دارد – فروغی بسطامی

تا دل به برم هوای دل‌بر دارد افسانهٔ عشق دل‌بر از بر دارد دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری دل از دل‌بر چگونه…

Read More..

بگذار که خویش را به زاری بکشم – فروغی بسطامی

بگذار که خویش را به زاری بکشم مپسند که بار شرمساری بکشم چون دوست به مرگ من به هر حال خوش است من نیز به…

Read More..

تا دل به هوای وصل جانان دادم – فروغی بسطامی

تا دل به هوای وصل جانان دادم لب بر لب او نهاده و جان دادم خضر ار ز لب چشمهٔ حیوان جان یافت من جان…

Read More..

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب – فروغی بسطامی

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب از نشهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب دانست که عاشقم ولی می‌پرسید این کیست، کجایی است، چرا…

Read More..