جايگاه پرستش گران، – حکیم ابوالقاسم فردوسی

جايگاه پرستش گران، كوهستان است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

نخستين مرحله ي شناخت – حکیم ابوالقاسم فردوسی

نخستين مرحله ي شناخت آفرينش همانا خرد است؛ چشم و گوش و زبان سه نگهبان اويند كه ناگزير هر چه نيكي و شر است از…

Read More..

از بزرگان تنها رنجهاست – حکیم ابوالقاسم فردوسی

از بزرگان تنها رنجهاست كه باقي مي ماند. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

دانايي توانايي به بار مي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

دانايي توانايي به بار مي آورد و دانش، دل پيران را جوان مي سازد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

بي خردي، اسارت در پي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و رهايي است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

گوش شنونده هميشه در جست – حکیم ابوالقاسم فردوسی

گوش شنونده هميشه در جست و جوي سخن خردمندانه و حكيمانه است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

ابليس مانند نيكخواهان – حکیم ابوالقاسم فردوسی

ابليس مانند نيكخواهان پيش مي آيد؛ ابتدا عهد و پيمان مي گيرد، سپس راز مي گويد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

خسروي بزرگتر، بندگي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

خسروي بزرگتر، بندگي بيشتر مي خواهد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

بي خردي است كه بگويم كسي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

بي خردي است كه بگويم كسي بدي را بي دليل انجام مي دهد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

كسي كه به آباداني مي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

كسي كه به آباداني مي كوشد، جهان از او به نيكي ياد مي كند. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

افسوس كه جويندگان خرد – حکیم ابوالقاسم فردوسی

افسوس كه جويندگان خرد اندكند. بايد كه به سخن دانندگان راه جست و بايد جهان را كاوش نمود و از هر كسي دانشي آموخت و…

Read More..

خرد، برترين هديه الهي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

خرد، برترين هديه الهي است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

بهر كار فرمان مكن جز به – حکیم ابوالقاسم فردوسی

بهر كار فرمان مكن جز به داد / كه از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبي مكن در جهان / چه…

Read More..

كسي كه خرد ندارد، همواره – حکیم ابوالقاسم فردوسی

كسي كه خرد ندارد، همواره از كرده هاي خويش پشيمان و در رنج است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

دانش، ارزش آن را دارد كه – حکیم ابوالقاسم فردوسی

دانش، ارزش آن را دارد كه براي آن رنجها بكشي. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

به اين زمين گرد كه به – حکیم ابوالقاسم فردوسی

به اين زمين گرد كه به سرعت مي گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نيز. نگاه كن و ببين كه…

Read More..

كسي كه بر جايگاه خويش – حکیم ابوالقاسم فردوسی

كسي كه بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

خرد و دانش مرد دانا در – حکیم ابوالقاسم فردوسی

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او آشكار است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

آنگاه كه هنر خوار مي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

آنگاه كه هنر خوار مي گردد، جادو ارجمند مي شود. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

هنر برتر از گوهر آمد – حکیم ابوالقاسم فردوسی

هنر برتر از گوهر آمد پديد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

خرد مانند چشم هستي و جان – حکیم ابوالقاسم فردوسی

خرد مانند چشم هستي و جان آدمي است و اگر آن نباشد، چگونه جهان را به درستي خواهي گذراند. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

اين جهان سراسر افسانه – حکیم ابوالقاسم فردوسی

اين جهان سراسر افسانه است و جز نيكي و بدي، چيزي باقي نيست. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

كسي به فرجام زندگي آگاه – حکیم ابوالقاسم فردوسی

كسي به فرجام زندگي آگاه نيست، خداوند هم نيازي به عبادت بنده ندارد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

خداوند درهاي هنر را بر – حکیم ابوالقاسم فردوسی

خداوند درهاي هنر را بر روي دانايان دادگر گشوده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

آن كه آفريننده و باشكوه – حکیم ابوالقاسم فردوسی

آن كه آفريننده و باشكوه است، در اين جهان رنجهاي بسيار خواهد ديد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

كتاب زندگي گذشتگان، جان – حکیم ابوالقاسم فردوسی

كتاب زندگي گذشتگان، جان تاريك را روشني مي بخشد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

چو نيكو منش باشي و برد – حکیم ابوالقاسم فردوسی

چو نيكو منش باشي و برد بار / نگردي به چشم خردمند خوار. از آن پاك دين تر كس را مجوي / كه خوانند خلقش…

Read More..

اگر مرگ را بر خود آسان – حکیم ابوالقاسم فردوسی

اگر مرگ را بر خود آسان كني/ خود مرگ را هم هراسان كني حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

فرمانرواياني كه گوش به – حکیم ابوالقاسم فردوسی

فرمانرواياني كه گوش به فرمان مردم دارند، در زندگي جز رامش و آواي نوش نخواهند شنيد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

چراغ مايه راندن تاريكي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

چراغ مايه راندن تاريكي است و بدي، جوهر تاريكي در زندگي آدمي است كه بايد از آن دوري جست. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

اگر براي انجام كاري بزرگ – حکیم ابوالقاسم فردوسی

اگر براي انجام كاري بزرگ زمان نداري، بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

فرمان ايزد به جهانداران، – حکیم ابوالقاسم فردوسی

فرمان ايزد به جهانداران، عطا و بخشش است. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

جز مرگ را هيچ كسي از – حکیم ابوالقاسم فردوسی

جز مرگ را هيچ كسي از مادر نزاد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

آزادگان را كاهلي بنده مي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

آزادگان را كاهلي بنده مي سازد. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..

رنج منتهي به گنج را كسي – حکیم ابوالقاسم فردوسی

رنج منتهي به گنج را كسي خريدار نيست. حکیم ابوالقاسم فردوسی رح

Read More..