اشعار فاضل نظری

اشعار فاضل نظری از باغ می برند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این…

Read More..