در مدح ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج – فرخی سیستانی

در مدح ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج ماه فروردین جهانرا از در دیدار کرد ابر فروردین زمین را پر بت فرخارکرد…

Read More..

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین – فرخی سیستانی

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید کلیدباغ ما را ده که فردامان به…

Read More..

در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی – فرخی سیستانی

در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی همی گفتم که کی باشد که خرم روزگار آید جهان از سر جوان گردد بهار غمگسار آید بهار…

Read More..