پیوسته همی جفا نمایی تو مرا – فرخی سیستانی

پیوسته همی جفا نمایی تو مرا از برداری مگر تو دیوان جفا آگاهی نیست از وفا هیچ ترا ای جان پدر نه شیر مرغست وفا

Read More..

یک خانه بتانند به جای اندر خور – فرخی سیستانی

یک خانه بتانند به جای اندر خور از تو مهتر و تو زایشان کهتر چونین تو به تک زهمگانان در مگذر نتوان به تکی به…

Read More..

آن روز چه بد که با قضا یار شدم – فرخی سیستانی

آن روز چه بد که با قضا یار شدم دیدار ترا به جان خریدار شدم آن روز به بازی به سر کار شدم تا لاجرم…

Read More..

زلف و خط آن سرو قد سیمین بر – فرخی سیستانی

زلف و خط آن سرو قد سیمین بر از مشک مسلسلست یا سنبل تر زان زلف گفت عنبر و مشک خطر از خط بفزود روی…

Read More..

بگرستم زار پیش آن کام و هوا – فرخی سیستانی

بگرستم زار پیش آن کام و هوا گفتا مگری پند همی داد مرا پنداشت مگر کآب نماند فردا نتوان کردن تهی به ساغر دریا

Read More..

یاری بودی سخت بآیین و بسنگ – فرخی سیستانی

یاری بودی سخت بآیین و بسنگ همسایه تو بهانه جوی و دلتنگ این خو تو ازو گرفته ای ای سرهنگ انگور ز انگور همی گیرد…

Read More..

آن مشک سیه که با سمن پیوسته ست – فرخی سیستانی

آن مشک سیه که با سمن پیوسته ست از دیدن او دل جهانی خسته ست یا رب زنخست هم بر آنسان رسته ست یا او…

Read More..

صد بار زمن شنیده بودی کم و بیش – فرخی سیستانی

صد بار زمن شنیده بودی کم و بیش کایزد همه را هر چه کنند آرد پیش در کرده خویش مانده ای ای درویش چه چون…

Read More..

با من چو گل شکفته باشی گه گه – فرخی سیستانی

با من چو گل شکفته باشی گه گه گاهی باشی چو کارد با گوشت تبه روزی همه آری کنی و روزی نه یک ره صنما…

Read More..

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ – فرخی سیستانی

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ یا او سرما به دار سازد آونگ القصه درین زمانه پر نیرنگ یک کشته بنام به که…

Read More..

از زلف تو بوی عنبر و بان آید – فرخی سیستانی

از زلف تو بوی عنبر و بان آید زان تنگ دهان هزار چندان آید زلف تو همی سوی دهان زان آید خربنده به خانه شتربان…

Read More..

غم دیدم از آن کس که مرا می باید – فرخی سیستانی

غم دیدم از آن کس که مرا می باید ببریدم از و تادل من بگشاید نا دیدن او مرا همی بگزاید گرگ آشتیی کنم چه…

Read More..

پیوسته مرا همی نمایی بیداد – فرخی سیستانی

پیوسته مرا همی نمایی بیداد وانگاه ز من چشم همی داری داد تو پنداری که با تو من باشم شاد زین دستخوشی منت که آگاهی…

Read More..

گویند گرفت یار تو یار دگر – فرخی سیستانی

گویند گرفت یار تو یار دگر از رشک همی گویند ای جان پدر جانا تو به گفتگوی ایشان منگر خر خوبیند که غرقه شد پالانگر

Read More..

از بهر خدای اگر تو یی سرو سرای – فرخی سیستانی

از بهر خدای اگر تو یی سرو سرای یکباره زمن باز مگیر ای بت پای دیدار عزیز کردی ای بار خدای سیمرغ نه ای روی…

Read More..

دانم که دلم به مهر تو خرسندست – فرخی سیستانی

دانم که دلم به مهر تو خرسندست اندازه مهر تو ندانم چندست رخسار تو دلگشا و لب دلبندست گفتار خوش تو روح را پیوندست

Read More..

این مشک سیه که یار را بالینست – فرخی سیستانی

این مشک سیه که یار را بالینست پیرایه ماه و زینت پروینست زلف سیهت بلای من چندنیست باز این چه بلای خط مشک آگینست

Read More..

هر چند که از تو بوسه یابم گه بام – فرخی سیستانی

هر چند که از تو بوسه یابم گه بام در آخر شب مرا هوس آید کام بوسه بده و کنار برتست حرام نشنودستی درو غزن…

Read More..

صد ره گفتم که با من از عهد مخند – فرخی سیستانی

صد ره گفتم که با من از عهد مخند تا من به تو باشم از جهانی خرسند این پند ترا نیامد آن روز پسند هین…

Read More..

این کار نگرکه از تو امروز مراست – فرخی سیستانی

این کار نگرکه از تو امروز مراست بازار بهشتیان چنین باشد راست نه بوسه فروشی تو به نرخی که سزاست نه بوسه خری بدانچه در…

Read More..

هر روز کمان گوشه تو بگراید – فرخی سیستانی

هر روز کمان گوشه تو بگراید رو دلبرکی جو که ترا برباید یا هر که ترا دید ترا سیر آید بس مرغدلی اگر نباشد شاید

Read More..

خط آوردی رواست بر روی چو ماه – فرخی سیستانی

خط آوردی رواست بر روی چو ماه خوشتر گشتی از آنچه بودی صد راه در آرزوی خط تو خوبان سپاه بر روی همی کشند خطهای…

Read More..

ای ساده گل و ساده می و ساده شکر – فرخی سیستانی

ای ساده گل و ساده می و ساده شکر زین کار که با تو کردم اندوه مخور چندان باشدکه به شوی جان پدر حال تو…

Read More..

گفتم که بیا وعده دوشینه بیار – فرخی سیستانی

گفتم که بیا وعده دوشینه بیار ورنه بخروشم از تو اکنون چو هزار گفتا دهم ای همه جفا، نک زنهار! آواز مده که گوش دارد…

Read More..

جستم همه ساله ای پسر کام تو من – فرخی سیستانی

جستم همه ساله ای پسر کام تو من خرسند همی بودم در دام تو من سیر آمدم از بهانه خام تو من بریخ اکنون نگاشتم…

Read More..

ای گلبن نو رسیده در باغ بهار – فرخی سیستانی

ای گلبن نو رسیده در باغ بهار گلهای ترا ز بیم خار بسیار زین کار که با تو کردم اندیشه مدار ایمن کردم گل ترا…

Read More..

گفتم که مرا زغم به سه بوسه بخر – فرخی سیستانی

گفتم که مرا زغم به سه بوسه بخر دل تافته گشتی و گران کردی سر از بهر سه بوسه ای بت بوسه شمر چو گاو…

Read More..

چون با یاران خشم کنی جان پدر – فرخی سیستانی

چون با یاران خشم کنی جان پدر بر من مپریش خشم یاران دگر دانی که منم زبونتر و عاجز تر پالان بزنی چو برنیایی با…

Read More..

ای دوست مرادید همی نتوانی – فرخی سیستانی

ای دوست مرادید همی نتوانی بیهوده چرا روی زمن گردانی بیجرم و جنایتی که از من دانی چون پیر خر از نیش، زمن ترسانی

Read More..

گویند که معشوق تو زشتست و سیاه – فرخی سیستانی

گویند که معشوق تو زشتست و سیاه گر زشت و سیاهست مرا نیست گناه من عاشقم و دلم بر او گشته تباه عاشق نبود ز…

Read More..

تا در طلب دوست همی بشتابم – فرخی سیستانی

تا در طلب دوست همی بشتابم عمرم به کران رسید و من در خوابم گیرم که وصال دوست در خواهم یافت این عمرگذشته راکجا دریابم

Read More..

ای دوست تر، از دو دیده و بینایی – فرخی سیستانی

ای دوست تر، از دو دیده و بینایی ای آنکه ز پیش چشم ناپیدایی آن روز که آمدی مرا دربایی گر تا به قیامت تو…

Read More..

گفتم رخ تو بهار خندان منست – فرخی سیستانی

گفتم رخ تو بهار خندان منست گفت آن تو نیز باغ و بستان منست گفتم لب شکرین تو آن منست گفت از تو دریغ نیست…

Read More..

تا با تو به صلح گشتم ای مایه جنگ – فرخی سیستانی

تا با تو به صلح گشتم ای مایه جنگ گردد دل من همی زبترویان تنگ نشگفت که از ستارگان دارم ننگ امروز که آفتاب دارم…

Read More..

ای دوست به یک سخن ز من بگریزی – فرخی سیستانی

ای دوست به یک سخن ز من بگریزی خوی تو نبد به هر حدیثی تیزی بد گشتی از آن که با بدان آمیزی بادیگ بمنشین…

Read More..

گر خواسته ای تو ازپی خواسته ایم – فرخی سیستانی

گر خواسته ای تو ازپی خواسته ایم رویار دگر خواه که ماخواسته ایم تو پنداری دل به تو آراسته ایم ما ای بت از آن…

Read More..