سیاه چشما! مهر تو غمگسار منست – فرخی سیستانی

سیاه چشما! مهر تو غمگسار منست به روزگار خزان روی تو بهار منست دلم شکار سیه چشمکان تست و رواست از آنکه دولب شیرین تو…

Read More..

از بس شمار بوسه که دوش آن نگار کرد – فرخی سیستانی

از بس شمار بوسه که دوش آن نگار کرد با روزگار کار من اندر شمار کرد دیدم شمار و بوسه ندیدم همی به چشم بی…

Read More..

نوبهارآمدو بشکفت بیکبار جهان – فرخی سیستانی

نوبهارآمدو بشکفت بیکبار جهان بر سر افکندزمین هر چه گهر داشت نهان تاز خواب خوش بگشاد گل سوری شم لاله سرخ ببندد همی از خنده…

Read More..

بر وعده مرا شکیب فرمایی – فرخی سیستانی

بر وعده مرا شکیب فرمایی تا کی کنم ای صنم شکیبایی از بهر سه بوسه مستمندی را خواهی که سه سال صبر فرمایی راز دل…

Read More..

لطفی اگرکنی به نگاهی چه می شود – فرخی سیستانی

لطفی اگرکنی به نگاهی چه می شود خشنود اگر شوم زتو گاهی چه می شود سیراب اگر شود ز توای ابر مرحمت در خشکسال هجر…

Read More..

ای جهانی ز تو به آزادی – فرخی سیستانی

ای جهانی ز تو به آزادی بر من از تو چراست بیدادی دل من دادی و نبود مرا از دل بیوفای تو شادی دل دهان…

Read More..

ندهم دل به دست تو ندهم – فرخی سیستانی

ندهم دل به دست تو ندهم گربه تو دل دهم ز تو نرهم کوی تو جایگاه فتنه شده ست بر سر کوی تو قدم ننهم…

Read More..

تا کی بوداین شوخی و تاکی بود این جنگ – فرخی سیستانی

تا کی بوداین شوخی و تاکی بود این جنگ زین شوخی و زین جنگ نگردد دل من تنگ صلحست مرابا تو و بامن نکنی صلح…

Read More..

طرب کنم که مرا جای شادی و طربست – فرخی سیستانی

طرب کنم که مرا جای شادی و طربست مرا بدین طرب، ای سیدی دوسه سببست یکی که کودک من با منست باده بدست دگر که…

Read More..

ای رفته من از رفتن تو باغم ودردم – فرخی سیستانی

ای رفته من از رفتن تو باغم ودردم مردم زتو وزین قبل از شادی فردم تا وصل ترا هجر تو ای ماه فرو خورد دردی…

Read More..

هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود – فرخی سیستانی

هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود بهتر از ترکی کان تو نباشد، صد بار هندوان شوخک و شیرینک و خوش با نمکند…

Read More..

به حق آنکه مرا هیچ کس به جای تو نیست – فرخی سیستانی

به حق آنکه مرا هیچ کس به جای تو نیست جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست جفا چه باید کردن بر آنکه در…

Read More..

شه زاولستان محمود غازی – فرخی سیستانی

شه زاولستان محمود غازی سر گردنکشان هفت کشور به نیزه کرگدن را بر کند شاخ به زوبین بشکند سیمرغ را پر

Read More..

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی – فرخی سیستانی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی درشرط مانبود که با من تو این کنی دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا آگه نبوده ام که…

Read More..

بوسه ای از دوست ببردم به نرد – فرخی سیستانی

بوسه ای از دوست ببردم به نرد نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد سرخی رخساره آن ماهروی بر دو رخ من دو گل افکند…

Read More..

عشق آتشیست کآب نیابد بر او ظفر – فرخی سیستانی

عشق آتشیست کآب نیابد بر او ظفر ای دل چرا نکردی زآتش همی حذر آری حذر نکردی تا سوخته شدی تو سوختی و با تو…

Read More..

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی – فرخی سیستانی

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی رفتی و ساختی ز جفا هر چه ساختی کردار من به پای سپردی و کوفتی گرد هوای خویش گرفتی…

Read More..

بهشت روی منا گر همی روی به سفر – فرخی سیستانی

بهشت روی منا گر همی روی به سفر مرا ببر به سفر یا دل مرا تو مبر مرا ز رفتن تو چند گونه درد سرست…

Read More..

گفتم چو به گرد سمنت سنبل کاری – فرخی سیستانی

گفتم چو به گرد سمنت سنبل کاری دعوی ز دلم بگسلی ای ترک حصاری دعوی تو ای ترک فزونتر شد تا تو گرد سمن تازه…

Read More..

آزار داری ای یار زیرا که یک زمستان – فرخی سیستانی

آزار داری ای یار زیرا که یک زمستان بگذشت و کس نیامدروزی زمانه زین در روزی بدین درازی ما از تو جسته دوری کز تو…

Read More..

چو روی تو نبود لاله بهاری نه – فرخی سیستانی

چو روی تو نبود لاله بهاری نه چو قد تو نبود سرو جویباری نه ز دلبران نبودچون تو دلشکن یاری زعاشقان نبود چون منی به…

Read More..

مرا گر چو من دوستداری نباید – فرخی سیستانی

مرا گر چو من دوستداری نباید مرا نیز همچون تویی کم نیاید جدایی همی جویی ازمن ولیکن ترا گر بشاید مرا می نشاید چرا مهربانی…

Read More..

باغبان! زیر سرو بن منشین – فرخی سیستانی

باغبان! زیر سرو بن منشین نه کجا سرو نیست نیست زمین نه همه سایه زیر سرو بود زیر شاخ سمن شو و بنشین باغ تو…

Read More..

خدای داند بهتر که چیست در دل من – فرخی سیستانی

خدای داند بهتر که چیست در دل من ز بس جفای توای بیوفای عهدشکن چو مهربانان در پیش من نهادی دل نبرد و برد دلم…

Read More..

من بدین بیدلی و دوست بدین سنگدلی – فرخی سیستانی

من بدین بیدلی و دوست بدین سنگدلی من بدین محتملی یار بدین مستحلی یار معشوق من از مستحلی بر نخورد تا نیاید زمن این بیدلی…

Read More..

بامدادان پگاه آمد بر بسته کمر – فرخی سیستانی

بامدادان پگاه آمد بر بسته کمر غالیه بر سرو کرد (؟) و برون رفت بد کس فرستادم و گفتم که بدینگونه مرو که بدین گونه…

Read More..

سر زلف تو نه مشکست و به مشک ناب ماند – فرخی سیستانی

سر زلف تو نه مشکست و به مشک ناب ماند رخ روشن تو ای دوست به آفتاب ماند همه شب زغم نخسبم که نخسبد آنچه…

Read More..

نگار من چو ز من صلح دیدو جنگ ندید – فرخی سیستانی

نگار من چو ز من صلح دیدو جنگ ندید حدیث جنگ به یک سو نهادو صلح گزید عتابها ز پس افکندو صلح پیش آورد حدیث…

Read More..

این منم کز تو مرا حال بدین جای رسید – فرخی سیستانی

این منم کز تو مرا حال بدین جای رسید این تویی کز تو مرا روز چنین باید دید من همانم که به من داشتی از…

Read More..

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم – فرخی سیستانی

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم تربیتی کن به آب لطف خسی را گفت یکی بس بود و گر دوستانی فتنه شود آزموده…

Read More..

همی روی و من از رفتن تو ناخشنود – فرخی سیستانی

همی روی و من از رفتن تو ناخشنود نگر به روی منا تا مرا کنی پدرود مرو که گر بروی باز جان من برود من…

Read More..

باز یارب چونم از هجران دوست – فرخی سیستانی

باز یارب چونم از هجران دوست باز چون گم گشته ام جویان دوست تا همی خایم لب و دندان خویش ز آرزوی آن لب و…

Read More..

چه کنم دل که همه درد و غم من زدلست – فرخی سیستانی

چه کنم دل که همه درد و غم من زدلست دل که خواهد ببرد، گو ببر، از من بحلست سال تا سال گرفتار دل مستحلم…

Read More..

همه نعیم سمر قند سر بسر دیدم – فرخی سیستانی

همه نعیم سمر قند سر بسر دیدم نظاره کردم در ناغ و راغ و وادی و دشت چو بود کیسه و جیب من از درم…

Read More..

ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری – فرخی سیستانی

ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری کان سنگدل دلم را خواری نمود خواری چون دوستان یکدل در پیش او نهادم بستد به دوستی دل ننمود…

Read More..