چون درو عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت – فرخی سیستانی

چون درو عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد

Read More..

از ره صورت باشد چون او – فرخی سیستانی

از ره صورت باشد چون او گونه عنبر دارد و لادن

Read More..

کاروانی بی سرا کم داد جمله بارکش – فرخی سیستانی

کاروانی بی سرا کم داد جمله بارکش کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ

Read More..

بفروز و بسوز پیش خویش امشب – فرخی سیستانی

بفروز و بسوز پیش خویش امشب چندان که توان زعود و از چندن

Read More..

ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد – فرخی سیستانی

ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد زین روی ترا گویم کازاده نابی

Read More..

تا مورد سبز باشد چون زمرد – فرخی سیستانی

تا مورد سبز باشد چون زمرد تالا سرخ باشد چون مرجان

Read More..

از حسن رای تست که گیتی سرای تست – فرخی سیستانی

از حسن رای تست که گیتی سرای تست گیتی سرای تست ز کیماک تا خزر

Read More..

لیک نزدیک او چنان باشد – فرخی سیستانی

لیک نزدیک او چنان باشد که سگ از دور می کند دوله

Read More..

به مهمان هوازی شاد گردم – فرخی سیستانی

به مهمان هوازی شاد گردم ز دست رنج و غم آزاد گردم

Read More..

هوازی مرا گوید آن شکرین لب – فرخی سیستانی

هوازی مرا گوید آن شکرین لب که ای شاعر اندر سخن ژرف بنگر

Read More..

خیز تا گل چنیم و لاله چنیم – فرخی سیستانی

خیز تا گل چنیم و لاله چنیم پیش خسرو بریم و توده کنیم

Read More..

آشکو خد برزمین هموار بر – فرخی سیستانی

آشکو خد برزمین هموار بر همچنان چون بر زمین دشوارتر

Read More..

گهی سماع زنی گاه بر بط و گه چنگ – فرخی سیستانی

گهی سماع زنی گاه بر بط و گه چنگ گهی چغانه و طنبور و شوشک و عنقا

Read More..

بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش – فرخی سیستانی

بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش کزان مزاج ذخیره ست و زین مزاج سپار

Read More..

هر چون نگرم قصه من با کرم تو – فرخی سیستانی

هر چون نگرم قصه من با کرم تو چون قصه آن اشتر و ماه است و عرابی

Read More..

در ایوانی که تو خواهی ترا باغ ارم سازد – فرخی سیستانی

در ایوانی که تو خواهی ترا باغ ارم سازد چو ایوان مداین مر ترا ایوان و خم سازد

Read More..

ای دیده ها چو دیده غوک آمده برون – فرخی سیستانی

ای دیده ها چو دیده غوک آمده برون گویی که کرده اند گلوی ترا خبه

Read More..

کوس تو کرده ست بر هر دامن کوهی غریو – فرخی سیستانی

کوس تو کرده ست بر هر دامن کوهی غریو اسب تو کرده ست بر هر خامه ریگی صهیل

Read More..

بهره تو آفرین می شد زسعد مشتری – فرخی سیستانی

بهره تو آفرین می شد زسعد مشتری رقم خصم از نحس کیوان فریه و نفرین بود

Read More..

نیکو مثلی زده ست شاها دستور – فرخی سیستانی

نیکو مثلی زده ست شاها دستور بز را چه به انجمن کشند و چه به سور

Read More..

د رتنور ویل بادا دشمنت – فرخی سیستانی

د رتنور ویل بادا دشمنت از بلسک چینور آویخته

Read More..

ای کرده مرا خنده خریش همه کس – فرخی سیستانی

ای کرده مرا خنده خریش همه کس مارا ز تو بس جانا مارا ز تو بس

Read More..

ماه منیر صورت ماه درفش تست – فرخی سیستانی

ماه منیر صورت ماه درفش تست روز سپید سایه چتر بنفش تست

Read More..

پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد – فرخی سیستانی

پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد زعدن تا خزران و زخزران تا ککری

Read More..

یکی شادمانی بد اندر جهان – فرخی سیستانی

یکی شادمانی بد اندر جهان خنیده میان کهان و مهان

Read More..

راست گفتی عتاب او بر من – فرخی سیستانی

راست گفتی عتاب او بر من هست از بهر بردن جناب

Read More..

اندر میزد حاتم طایی تویی به جود – فرخی سیستانی

اندر میزد حاتم طایی تویی به جود اندر نبرد رستم دستان روزگار

Read More..

مرا گریستن اندر غم تو آیین گشت – فرخی سیستانی

مرا گریستن اندر غم تو آیین گشت چنانکه هیچ نیاسایم از غریو و غرنگ

Read More..

پیاده سپه آرای او دویست هزار – فرخی سیستانی

پیاده سپه آرای او دویست هزار چو پیل مست و پلنگ نژند و ببردمان

Read More..

زسر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست – فرخی سیستانی

زسر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست بصید گاه ز بهر زه کمان تو رنگ

Read More..

ایا خورشید سالاران گیتی – فرخی سیستانی

ایا خورشید سالاران گیتی سوار رزمساز و گرد نستوه

Read More..

من چون چنان بدیدم جستم زجای خواب – فرخی سیستانی

من چون چنان بدیدم جستم زجای خواب با هو به دست کرده بر اشتر شدم فراز

Read More..

تا خوید نباشد به رنگ لاله – فرخی سیستانی

تا خوید نباشد به رنگ لاله تا خار نباشد به بوی خیرو برفضل او گوا گذراند دل گرچه گوا نخواهند از خستو اندر میزد با…

Read More..

روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو – فرخی سیستانی

روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو کنده ها گردد رکاب و اژدها گردد عنان

Read More..

بخت شماو عز شما هر دو بر فزون – فرخی سیستانی

بخت شماو عز شما هر دو بر فزون وان مخالفان و بد اندیش در نهار

Read More..

من پیرم و فالج شده ام اینک بنگر – فرخی سیستانی

من پیرم و فالج شده ام اینک بنگر تا نولم کژ بینی و کفته شده دندان

Read More..

تا زر نباشد به قدر سرمه – فرخی سیستانی

تا زر نباشد به قدر سرمه تا لاد نباشد به شبه لادن

Read More..

دل بردو مرانیز به مردم نشمرد – فرخی سیستانی

دل بردو مرانیز به مردم نشمرد گفتار چه سودست چو ورغ آب ببرد

Read More..

بدانسان که هستی چنان می نمای – فرخی سیستانی

بدانسان که هستی چنان می نمای زن هرزه لاف و ختنبر مباش

Read More..

میدانت حربگاهست خون عدوت آب – فرخی سیستانی

میدانت حربگاهست خون عدوت آب تیغ اسپر غم و شنه اسبان سماع خوش

Read More..

تا سرخ بود چون رخ معشوقان نارنج – فرخی سیستانی

تا سرخ بود چون رخ معشوقان نارنج تا زردبود چون رخ مهجوران آبی

Read More..

زو دوسترم هیچ کسی نیست و گرهست – فرخی سیستانی

زو دوسترم هیچ کسی نیست و گرهست آنم که همی گویم پازند قرانست

Read More..

با هنر او همه هنرها یافه – فرخی سیستانی

با هنر او همه هنرها یافه با سخن او همه سخنها ترفند

Read More..

میان خواجه و توو میان خواجه و من – فرخی سیستانی

میان خواجه و توو میان خواجه و من تفاوتست چنان چون میان زرو گمست

Read More..

تا نبود چون همای فرخ کرگس – فرخی سیستانی

تا نبود چون همای فرخ کرگس همچو نباشد به شبه باز خشین پند

Read More..

صحرای سنگ روی و که سنگلاخ را – فرخی سیستانی

صحرای سنگ روی و که سنگلاخ را از سم آهوان و گو زنان شیار کرد

Read More..

بر شاد گونه تکیه زده شاد و شاد کام – فرخی سیستانی

بر شاد گونه تکیه زده شاد و شاد کام دولت رهی و بخت مطیع و فلک غلام

Read More..

نامه مانی با نامه تو ژاژست – فرخی سیستانی

نامه مانی با نامه تو ژاژست شعر خوارزمی با شعر تو لامانی

Read More..