با آنکه خوش آید از تو، ای یار، جفا

Read More..

ای دوست، فتاد با تو حالی دل را

Read More..

در کوی خرابات نه نو آمده‌ام

Read More..

آنم که توام ز خاک برداشته‌ای

Read More..

از آتش غم چند روانم سوزی؟

Read More..

در کوی تو عاشقان درآیند و روند

Read More..

چشمم ز غم عشق تو خون باران است

Read More..

در سر هوس شراب و ساقی دارم

Read More..

در عشق توام واقعه بسیار افتاد

Read More..

یارب، به تو در گریختم بپذیرم

Read More..

گفتم که اگر چه آفت جان منی

Read More..

نی کرده شبی بر سر کویت گذری

Read More..

پیوسته صبور و رنج‌کش می‌باشم

Read More..

هر کتب خرد، که هست، اگر برخوانند

Read More..

دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد

Read More..

زان پیش که این چرخ معلا کردند

Read More..

قومی هستند، کز کله موزه کنند

Read More..

غزل حبیب الله بلبل بر غزل شیخ فخرالدین عراقی

غزل حبیب الله بلبل بر غزل شیخ فخرالدین عراقی بیچاره بلبل شبی یاران چنین اعلام کردند که لیلی وش بتی را رام کردند بخود آراستند…

Read More..

عيشي نبود چو عيش لولي و گدا فخرالدین عراقی

Read More..

با آنکه خوش آيد از تو، اي يار، جفا فخر الدین عراقی

Read More..

As sunlight is attributed to the moon, so is the Beloved’s form ascribed to the lover; but in truth

As sunlight is attributed to the moon, so is the Beloved’s form ascribed to the lover; but in truth each image painted on the canvas…

Read More..