ساقی، بیار می، که فرو رفت آفتاب – شیخ فخرالدین عراقی

ساقی، بیار می، که فرو رفت آفتاب بنمود تیره‌شب رخ خورشید مه نقاب منگر بدان که روز فروشد، تو می بیار کز آسمان جام برآید…

Read More..

عشق ار به تو رخ عیان نماید – شیخ فخرالدین عراقی

عشق ار به تو رخ عیان نماید در آینهٔ جهان نماید این آینه چهرهٔ حقیقت هر دم به تو رایگان نماید یک دایره فرض کن…

Read More..