می‌بین رخ جان فزای ساقی – در جام جهان نمای باقی – شیخ فخرالدین عراقی

می‌بین رخ جان فزای ساقی – در جام جهان نمای باقی در جام جهان‌نمای اول شد نقش همه جهان مشکل جام از می عشق برتر…

Read More..

که به غیر از تو در جهان کس نیست – جز تو موجود جاودان کس نیست – شیخ فخرالدین عراقی

که به غیر از تو در جهان کس نیست – جز تو موجود جاودان کس نیست ای زده خیمهٔ حدوث و قدم در سراپردهٔ وجود…

Read More..

که همه اوست هر چه هست یقین – جان و جانان و دلبر و دل و دین – شیخ فخرالدین عراقی

که همه اوست هر چه هست یقین – جان و جانان و دلبر و دل و دین طاب روح‌النسیم بالاسحار این دورالندیم بالانوار در خماریم،…

Read More..

در میکده می‌کشم سبویی – باشد که بیابم از تو بویی – شیخ فخرالدین عراقی

در میکده می‌کشم سبویی – باشد که بیابم از تو بویی در میکده با حریف قلاش بنشین و شراب نوش و خوش باش از خط…

Read More..