قصیدهٔ پنجم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ پنجم ایضاله حبذا صفهٔ سرای کمال خوشتر از روی دلبران به جمال طیره از زلف او ریاض بهشت خجل از ذوق او نعیم وصال…

Read More..

قصیدهٔ هفتم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ هفتم ایضاله هنوز باغ جهان را نبود نام و نشان که مست بودم از آن می که جام اوست جهان به کام دوست می…

Read More..

قصیدهٔ دوازدهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ دوازدهم ایضاله دلا در بزم عشق یار، هان، تا جان برافشانی که با خود در چنان خلوت نگنجی، گر همه جانی چو گشتی سر…

Read More..

قصیدهٔ اول ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ اول ایضاله طرب، ای دل، که نوبهار آمد از صبا بوی زلف یار آمد هان نظاره که گل جمال نمود هین تماشا که نوبهار…

Read More..

قصیدهٔ هشتم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ هشتم ایضاله قبلهٔ روی صوفیان بارگه صفای او سرمهٔ چشم قدسیان خاک در سرای او گوهر بحر اجتبا، مهر سپهر اصطفا یافته نور انبیا…

Read More..

قصیدهٔ دهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ دهم ایضاله منم ز عشق سر از عرش برتر آورده به زیر پای سر نه فلک درآورده به بحر نیستی از بیخودی فرو رفته…

Read More..

قصیدهٔ نهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ نهم ایضاله ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته گوی در میدان وحدت کامران انداخته رایت مهر جمالت لایزال افروخته سایهٔ چتر جلالت جاودان انداخته…

Read More..

قصیدهٔ در نعت رسول اکرم – ص – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ در نعت رسول اکرم – ص عاشقان چون بر در دل حلقهٔ سودا زنند آتش سودای جانان در دل شیدا زنند تا به چنگ…

Read More..

قصیدهٔ فی مدح شیخ صدرالدین – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ فی مدح شیخ صدرالدین دل تو را دوست‌تر ز جان دارد جان ز بهر تو در میان دارد گر کند جان به تو نثار…

Read More..

قصیدهٔ در مدح شیخ عزیزالدین محمد الحاجی – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ در مدح شیخ عزیزالدین محمد الحاجی اگر وقت سحر بادی ز کوی یار در جنبد دل بیمار مشتاقان ز هر سو زار در جنبد…

Read More..

قصیدهٔ وصف کعبهٔ معظم – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ وصف کعبهٔ معظم حبذا صفهٔ بهشت مثال برترین آسمانش صف نعال مجلس نور و جلوه‌گاه سرور روضهٔ انس و بارگاه وصال بیت معمور او…

Read More..

قصیدهٔ در مدح شیخ حمیدالدین احمد واعظ – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ در مدح شیخ حمیدالدین احمد واعظ ای صبا جلوه ده گلستان را با نوا کن هزاردستان را بر کن از خواب چشم نرگس را…

Read More..

قصیدهٔ یازدهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ یازدهم ایضاله ای رخت مجمع جمال شده مطلع نور ذوالجلال شده عاشق روت لم‌یزل گشته شاکر خوت لایزال شده ذروهٔ عرش و قسوهٔ ملکوت…

Read More..

قصیدهٔ در مدح بهاء الدین زکریای ملتانی – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ در مدح بهاء الدین زکریای ملتانی روشنان آینهٔ دل چو مصفا بینند روی دلدار در آن آینه پیدا بینند از پس آینه دزدیده به…

Read More..

قصیدهٔ ششم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ ششم ایضاله دوش مانا شنید فریادم کرد بیمار پرسشی بادم من هم از روی باد پیمایی نفسی با نسیم بگشادم با دلش رمزکی فرو…

Read More..

قصیدهٔ چهارم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ چهارم ایضاله طاب روح النسیم بالاسحار این دورالندیم بالادوار؟ در خماریم کو لب ساقی؟ نیم مستیم کو کرشمهٔ یار؟ طره‌ای کو؟ که دل درو…

Read More..

قصیدهٔ سیزدهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ سیزدهم ایضاله ای باد برو، اگر توانی برخیز سبک، مکن گرانی بگذر سحری به کون جانان دریاب حیات جاودانی باری تو نه‌ای چو من…

Read More..

قصیدهٔ چهارم در نعت رسول اکرم – ص – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ چهارم در نعت رسول اکرم – ص شهبازم و شکار جهان نیست در خورم ناگه بود که از کف ایام برپرم چون می‌توان ز…

Read More..

قصیدهٔ سوم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ سوم ایضاله فرستاد دریای فضل و هنر بدین خشک لب بحری از شعر تر روان کرد جویی ز بحر روان که دارد همی ز…

Read More..

قصیدهٔ چهاردهم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ چهاردهم ایضاله یا رب، این بوی خوش ز گلستان آید؟ یا ز باغ ارم و روضهٔ رضوان آید یا صبا بوی سر زلف نگاری…

Read More..

قصیدهٔ دوم در توحید – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ دوم در توحید ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته عکس نورت تابشی بر کن فکان انداخته نقشبند فطرتت نقش جهان انگیخته بر بساط لامکان…

Read More..

قصیدهٔ در مدح شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ در مدح شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی می بیاور ساقیا، تا خویشتن را کم زنیم کار خود چون زلف خوبان در هم و برهم…

Read More..

قصیدهٔ دوم ایضاله – شیخ فخرالدین عراقی

قصیدهٔ دوم ایضاله یا نسیم خوش بهار وزید یا صبا نافهٔ تتار دمید یا سحر باد بوی جان آورد یا سر زلف یار در جنبید…

Read More..