فرزند عزیز، قرةالعین کبیر – شیخ فخرالدین عراقی

فرزند عزیز، قرةالعین کبیر بادات خدا در همه احوال نصیر بپذیر به یادگار این نسخه ز من میکن نظری درو ولی یاد بگیر می‌خواست پدر…

Read More..

دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش – شیخ فخرالدین عراقی

دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش همی گویم به صد زاری، سر ادبار بر زانو چو یاد آرم من از ایشان به هر…

Read More..

راحت دوستان عمادالدین – شیخ فخرالدین عراقی

راحت دوستان عمادالدین چون که امروز بهترک هستی در کف محنت خودی امروز؟ یا نه از دست رنج وارستی همچو ماهی بر آسمان نشاط یا…

Read More..

گر چه بیماری ای نسیم سحر – شیخ فخرالدین عراقی

گر چه بیماری ای نسیم سحر خبر من به مولتان برسان ورچه در خورد نیست خدمت من به بزرگان خرده‌دان برسان به زبانی که بی‌دلان…

Read More..

دریغا روزگار خوش که من در جنب میمونت – شیخ فخرالدین عراقی

دریغا روزگار خوش که من در جنب میمونت بدم با بخت هم کاسه، بدم با کام همزانو رسم گویی در آن حضرت دگرباره من مسکین…

Read More..

چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم – شیخ فخرالدین عراقی

چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم لبم پر خنده، با یاران و با احباب همزانو بر آرم آه سوز از دل،…

Read More..

میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست – شیخ فخرالدین عراقی

میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست که آن سخن به زبان قلم نیاید راست چه دانم و چه نمایم؟ چه گویم و چه کنم؟ که…

Read More..

به طعنه گفت مرا دوستی که ای زراق – شیخ فخرالدین عراقی

به طعنه گفت مرا دوستی که ای زراق چرا همیشه شکایت کنی ز دست فراق؟ وصال یار نبودت فراق را چه کنی؟ نشان عشق نداری،…

Read More..

ای رند قلندر کیش،می نوش ز کس مندیش – شیخ فخرالدین عراقی

ای رند قلندر کیش،می نوش ز کس مندیش انگار همه کم بیش،زیرا که دل درویش مرهم ننهد بر ریش،از غایت حیرانی در دیر شو و…

Read More..