عشق و رندی بود و مستی از ازل تقدیر ما – فخر شیرازی

عشق و رندی بود و مستی از ازل تقدیر ما بر نتابد پنجهٔ تقدیر را تدبیر ما آنچه را دست قضا بر لوح امضاء نقش…

Read More..

بگو به ساقی اگر با منت سر یاریست – فخر شیرازی

بگو به ساقی اگر با منت سر یاریست بیا که مستی این دوره به ز هشیاری ست از آن زمان که نهفت ارغوان ز چهرهٔ…

Read More..

وصف دلدار گفتنم هوس است – فخر شیرازی

وصف دلدار گفتنم هوس است دُرّ اسرار سفتنم هوس است آنچه واعظ نگفت بر منبر بر سر دار گفتنم هوس است سالها سرّ عشق بنهفتم…

Read More..

دیدم به جام لعل می لعل فام را – فخر شیرازی

دیدم به جام لعل می لعل فام را معذورم ار ز می نکنم فرق جام را همرنگ جام باده و همرنگ بادهٔ جام در حیرتم…

Read More..

ای ز هر سو روی اهل دل به سامان شما – فخر شیرازی

ای ز هر سو روی اهل دل به سامان شما قبلهٔ ارباب معنی کوی عرفان شما بسته احرام طواف کعبهٔ کوی تو دل حج کند…

Read More..

گفتم به ره عشق توام بیم ز جان است – فخر شیرازی

گفتم به ره عشق توام بیم ز جان است گفتا که ره و رسم محبت نه چنان است آوخ که به پیری دل ما برد…

Read More..

ترک ما کز تیر و مژگان کار عالم ساخته – فخر شیرازی

ترک ما کز تیر و مژگان کار عالم ساخته از پی قتل که دیگر تیغ ابرو آخته پنجۀ سیمین او را این بار از خون…

Read More..

الا یا خاطب الدنیا دع الدنیا و طلّقها – فخر شیرازی

الا یا خاطب الدنیا دع الدنیا و طلّقها که در کابین این عذرا خطا کردند وامقها به عشق او مکن دلخوش که معشوقیست عاشق کش…

Read More..

عبث مپوش ز ما آن عذار عذرا را – فخر شیرازی

عبث مپوش ز ما آن عذار عذرا را که تاب دیدن خورشید نیست حربا را جمال و طلعت یوسف ندیده کی داند چه حالت است…

Read More..

بـه حمــدالله که با دلـــــدارم امشـــب – فخر شیرازی

بـه حمــدالله که با دلـــــدارم امشـــب به بر دلدار و هم دل دارم امشب چــو صبـــح دولتـــم زد از افق سـر چه پـــروا زاختـــر بد…

Read More..

هست اگر روز قیامت را نظیری امشب است – فخر شیرازی

هست اگر روز قیامت را نظیری امشب است کز فراق ماه روشن دامنم پر کوکب است تا که شد دور از برم حور بهشتی روح…

Read More..

دوش تا صبحدمم دیده به یاد تو نخفت – فخر شیرازی

دوش تا صبحدمم دیده به یاد تو نخفت داشت با خیل خیالت همه شب گفت و شنفت تا تو ای جان جهان روی به ما…

Read More..

ای دریغا هیچکس از حال ما آگاه نیست – فخر شیرازی

ای دریغا هیچکس از حال ما آگاه نیست در چهی افتاده دل کاگه کسی زان چاه نیست کیست کاحوال گدایان باز گوید با شهی کاندر…

Read More..

گفتم ای سلطان مه رویان مکش زار این غریب – فخر شیرازی

گفتم ای سلطان مه رویان مکش زار این غریب گفت از سودای شاهان بگذرد مسکین غریب گفتمش این دعوت عامت چه حاصل داشت گفت صحبت…

Read More..

تا کی نهانی از نظر برقع فرو هل ای پری – فخر شیرازی

تا کی نهانی از نظر برقع فرو هل ای پری یک چند دل بی پرده بر در پرده تا کی دلبری ای سرو قد سیم…

Read More..

اگر در فقر میدیدی کلاه و افسر ما را – فخر شیرازی

اگر در فقر میدیدی کلاه و افسر ما را به ما همسر نمیکردی سکندر را و دارا را بیا مطرب بزن راهی به یاد لعل…

Read More..

شهید تیغ تو در زیر تیغ خندان گفت – فخر شیرازی

شهید تیغ تو در زیر تیغ خندان گفت نه لذتیست مرا زین الم که بتوان گفت خدنگ خاره شکافش به سینه چون جا کرد چه…

Read More..

باز دل را هوس صحبت درویشان است – فخر شیرازی

باز دل را هوس صحبت درویشان است سود و سرمایهٔ جان خدمت درویشان است سر ما و قدم طاعت آن کس که به صدق گردنش…

Read More..

همین نه خرمن صبرم بسوخت برق غمت – فخر شیرازی

همین نه خرمن صبرم بسوخت برق غمت که رفت خاک وجودم به باد از ستمت یقین که مزرع آمال من تباه شود بر آن اگر…

Read More..

دل کند یار طلب، یار وفادار کجاست – فخر شیرازی

دل کند یار طلب، یار وفادار کجاست میگریزد ز جفا ،غیر جفاکار کجاست تلخ کامم ز جفای فلک و جور رقیب شربتی زان لب شیرین…

Read More..

ای پسر حاصل آمال جهان اینهمه نیست – فخر شیرازی

ای پسر حاصل آمال جهان اینهمه نیست آز کم کن که نیاز تو در آن اینهمه نیست همت آن است که از هر دو جهان…

Read More..

گر کند در شیشه گردون خون ما – فخر شیرازی

گر کند در شیشه گردون خون ما نشکند پیمان دل مفتون ما خاک ما زآب وفا بسرشته اند خاصیت ها هست در معجون ما کشت…

Read More..

تا رنگ تن نه ز آینۀ دل زدوده شد – فخر شیرازی

تا رنگ تن نه ز آینۀ دل زدوده شد عکسجمال دوستدر آن کی نموده شد تا دیده است غیر جمالت ندیده است چشمی که از…

Read More..

اگر چه نرگس مست تو فتنه انگیز است – فخر شیرازی

اگر چه نرگس مست تو فتنه انگیز است بلای جان و دل آن طرّۀ دلاویز است مگر به روز و شب از زلف و رخ…

Read More..

شکرلله ز میان گرد کدورت برخاست – فخر شیرازی

شکرلله ز میان گرد کدورت برخاست یار باز آمد و بنشست و ز ما عذر بخواست کار بر وفق مراد دل ما کرد فلک زد…

Read More..

برو ای شیخ که عشق رخ او دین منست – فخر شیرازی

برو ای شیخ که عشق رخ او دین منست اندرین مسئله تقلید دل آئین منست تو مرید خرد خویشی و من تابع عشق فرق بسیار…

Read More..

نقاش صنع نقش او از بس نکو ببست – فخر شیرازی

نقاش صنع نقش او از بس نکو ببست شد محو در جمال وی و دل بر او ببست دل داشت آرزو و تمنّای بی شمار…

Read More..

خواب اندر چشم هشیاران ببست – فخر شیرازی

خواب اندر چشم هشیاران ببست چشم بندی میکند آن چشم مست آب شکر لعل شیرینش ببرد قدر عنبر زلف مشکینش شکست حیرتی دارم که نقاش…

Read More..

ای که بردی از دلم آرام را – فخر شیرازی

ای که بردی از دلم آرام را توسنی تعلیم کردی رام را از بر ما یا ببر این نا شکیب یا به او ده باز…

Read More..

که گفت ای خسرو شیرین ز شکر شور انگیزی – فخر شیرازی

که گفت ای خسرو شیرین ز شکر شور انگیزی ترش بنشینی آنگه تلخ گویی تند بر خیزی چو نخجیرم بدام آورد چون مشکین غزالانت زمن…

Read More..

تا جدا دل ز تو ای درّ یتیم افتاد است – فخر شیرازی

تا جدا دل ز تو ای درّ یتیم افتاد است از غم هجر صدف وار دو نیم افتاد است زلف هندوی تو تعویذ دل سوخته…

Read More..

اگــــر چـــه کعبـــۀ حقیقت مقـــام صفــــاست – فخر شیرازی

اگــــر چـــه کعبـــۀ حقیقت مقـــام صفــــاست ولی بکــــوی تو ماننـــدش ار کننــــد جفاست ستـــم بود کـــه نماینـــد از حــــرم بیــــرون کبوتــــری که گهش جـــای مــروه…

Read More..

عجب نباشد اگر دیگرم نبینی مست – فخر شیرازی

عجب نباشد اگر دیگرم نبینی مست که خم زیاده تهی گشت و ساغرم بشکست گرفت ساقی این دور جام می از ما نهاد در کف…

Read More..

باز آر ای صبا خبری از دیار دوست – فخر شیرازی

باز آر ای صبا خبری از دیار دوست چشمم سفید شد به ره انتظار دوست چون است و در چه کار و چگونه است حال…

Read More..

یار من نیست که اندر پی آزار منست – فخر شیرازی

یار من نیست که اندر پی آزار منست خسته زان خاطر محزون دل زار منست متصل در صدد کینه و ظلم است به من من…

Read More..

در کشوری که افراخت سلطان عشق رایت – فخر شیرازی

در کشوری که افراخت سلطان عشق رایت دیگر ز شحنهٔ عقل آنجا مجو کفایت گفتی مرا خبر ده زاسرار عشق و رندی ای سائل این…

Read More..

ای باغ خلد از رخ خوبت حکایتی – فخر شیرازی

ای باغ خلد از رخ خوبت حکایتی وی سلسبیل از لب لعلت روایتی عشق مرا و حسن ترا نیست غایتی وین هر دو را هرگز…

Read More..

کعبۀ ما حضــور حضــرت اوســت – فخر شیرازی

کعبۀ ما حضــور حضــرت اوســت حـــج مبـــرور مــا زیارت اوست هــر کسی رو به قبلــه ای دارد قبلــــۀ مـا جمـــال طلعـــت اوست طاعتی را که…

Read More..

بیحد و احصاست بر من لطفهای عام دوست – فخر شیرازی

بیحد و احصاست بر من لطفهای عام دوست یعلم الله عاجزم از شکر یک انعام دوست من کجا و بار اندر بارگاه عزتّش هم مگر…

Read More..

اگـــر چه بمانـــدم ز فیض خـــدمت دوســـت – فخر شیرازی

اگـــر چه بمانـــدم ز فیض خـــدمت دوســـت بجـــان او کــه دل مـن مقیـــم حضــــرت اوست کسی که گفت به خورشید و ماه مانند است نـدیــــده…

Read More..

شاه مرا شهر حُسن زیر نگین است – فخر شیرازی

شاه مرا شهر حُسن زیر نگین است ماه مرا ملک لطف ملک یمین است زیر نگینش هرآنچه کشور عقل است ملک یمینش هرآنچه خطّۀ دین…

Read More..

آیا نگاری که چشم دوران ندیده هرگز چو او نگاری – فخر شیرازی

آیا نگاری که چشم دوران ندیده هرگز چو او نگاری به شوخ و شنگی به دلفریبی به ترکتازی به جان شکاری اگر چه ماهند مهان…

Read More..

هر که یابد ز ازل لذت تسلیم و رضا را – فخر شیرازی

هر که یابد ز ازل لذت تسلیم و رضا را جای در دیده دهد غنچهٔ پیکان قضا را گر براند ز در خویش وگر باز…

Read More..

دردا که درد عشق تو را هیچ چاره نیست – فخر شیرازی

دردا که درد عشق تو را هیچ چاره نیست در ورطه ای فتاده دلم کش کناره نیست گفتی به من بگو دل زارت کجا برفت…

Read More..

ای از لبان لعل تو شرب مدام ما – فخر شیرازی

ای از لبان لعل تو شرب مدام ما کو جام جم که خون خورد از رشک جام ما ما آب زندگی ز لب یار خورده…

Read More..

که گوید ساقی فرخنده پی را – فخر شیرازی

که گوید ساقی فرخنده پی را دریغ از ما چه داری جام می را به مستی میتوان از ما شنیدن حدیث دلبر و اسرار وی…

Read More..

بیا که لشکر غم در مقام بیداد است – فخر شیرازی

بیا که لشکر غم در مقام بیداد است بیار جام دمادم که وقت امداد است غلام هندوی آنم که ترک غمّازش بهر چه سحر و…

Read More..

آتش عشق تو تنها نه مرا خانه بسوخت – فخر شیرازی

آتش عشق تو تنها نه مرا خانه بسوخت شعله ور گشت و بسی خانه و کاشانه بسوخت روز هجر آتش حرمان شب وصل آتش شوق…

Read More..

شاه مرا چه حاجت انبوه لشکر است – فخر شیرازی

شاه مرا چه حاجت انبوه لشکر است عالم به یک اشارت حسنش مسخر است ای سرو جویبار چه نازی به خویشتن بالای او به جلوه…

Read More..

ای یار اگر حکایت هجران نگارمت – فخر شیرازی

ای یار اگر حکایت هجران نگارمت ترسم که بار غم به دل از آن گذارمت کوته کنم مقال در این باب لاجرم فصلی ز باب…

Read More..

منم که کعبۀ کوی تو سجده گاه منست – فخر شیرازی

منم که کعبۀ کوی تو سجده گاه منست طواف درگه او کار سال و ماه منست گرم گناه برون از حد است باکی نیست که…

Read More..

خرم آن دم كه در آيد چو توئی از در ما – فخر شیرازی

خرم آن دم كه در آيد چو توئی از در ما افكند سايهٔ لطفی ز كرم بر سر ما صبح عيد است و شب قدر…

Read More..

آن مــه ماست که محبوبی عالم با اوست – فخر شیرازی

آن مــه ماست که محبوبی عالم با اوست هر چه لطف است در آب و گل آدم با اوست گر چــه در مملکت حسن بسی…

Read More..

کسی که سدره اش ایوان و لامکان صنبلی است – فخر شیرازی

کسی که سدره اش ایوان و لامکان صنبلی است سزای او ز کجا این کریچۀ قصبی است بداد خاک ادب همنشین بد بر باد بگو…

Read More..

بیا که جز در دیر مغان پناهی نیست – فخر شیرازی

بیا که جز در دیر مغان پناهی نیست به از طریقت رندان مست راهی نیست به زهد خویش مناز آنقدر که در بر ما هزار…

Read More..

ساقی چو به دور تست آسایش این دوران – فخر شیرازی

ساقی چو به دور تست آسایش این دوران بر خیز و گلابی ده دردسر ما بنشان دانی که چه محتاج است این خسته به درمانت…

Read More..

ای وجودم ذرّه نورت آفتاب – فخر شیرازی

ای وجودم ذرّه نورت آفتاب ماه من شو روی مهر از من متاب به گنه مندیش و بی جرمم بکش کین گنه افضل تر است…

Read More..

منّت خدای را که رسیدم به وصل دوست – فخر شیرازی

منّت خدای را که رسیدم به وصل دوست روشن رواق چشم من امشب ز روی اوست چــون مـاه ماست بر سر مهر و وفا بما…

Read More..

جانا صلا زدی که بلا میفرستمت – فخر شیرازی

جانا صلا زدی که بلا میفرستمت بر این صلا ز جان صله ها میفرستمت از خاطر بلاکش و از جان غم نصیب هر دم هزار…

Read More..

آن شوخ که شمع چگل و چین و طراز است – فخر شیرازی

آن شوخ که شمع چگل و چین و طراز است دل از غمش عمریست که در سوز و گداز است عشــــقش بنهفتیــــم و نگفتیــــم به…

Read More..