ما برای وصل ملت هاستیم – دکتور فیض الله کاکر

ما برای وصل ملت هاستیم دوستان نوروز آمد هـــــــر چمن بیدار شد بته ای گل سر کشــــید و صاحب دستار شد در فضای عشق هر…

Read More..