Faheem Hunarwar

Your Love By Rumi Balkhi

Your Love By Rumi Balkhi

“Your Love” In my heart when your love was stored Except Your love, everything that I had was burnt Wisdom, thoughts and books were kept on the shelf Poems, Sonnets and Couplets was thought “عشق تو” تا در دل من عشق تو اندوخته شد جز عشق تو هر چه داشتم سوخته شد عقل و سبق و کتاب... »

دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح

دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح

برای دانلود کتاب دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح اینجا کلک کنید! Hits: 2 »

اپلیکیشن موبایل اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح

اپلیکیشن موبایل اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح را میتوانید از آدرس ذیل بدست بیاورید.   آدرس دانلود Hits: 11 »

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست هر که امروزت بخواند گویدش فردا بیا عاشق پاکیزه دل را گل بچشم کم مبین پیش قیس پاکبازت دلبر لیلا بیا در نگاه ما که قدر ات بیحد حصیر است خیر گوهر تابنده ام خوش از دل دریا بیا شهره شهر است &#... »

Desert Stone

Desert Stone

Desert Stone All over the desert there is not a single stone That isn’t colored by the grief and sadness In no land and not in miles There is no one that isn’t gloomy in your grief Abu Sa’id Abu al-Khair ***** سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست کز خون دل و دیده برو رنگی نیست در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست... »

Cup-bearer By Ustad Khalilullah Khalili

Cup-bearer By Ustad Khalilullah Khalili

It is night o cup-bearer, where is your wine? Where is the brightness of moon and light of your sun? The sound of the morning bird comes from far Where is your cherishing tune and melodies? Ustad Khalilullah Khalili شب است ساقی! ساغرت کو؟ فروغ ماه و نور اخترت کو؟ ز دور آید صدای مرغ شبگیر نوا و نغمه ... »

Its Over By Ustad Khalilullah Khalili

Its Over By Ustad Khalilullah Khalili

Its over if we did not sell the soil of the sweetheart’s door Its over if we did not hear the taunts of strangers The pain that was hidden in our chest Its over if we disclosed it, it is over if we did not Ustad Khalilullah Khalili گر خاک در یار نفروختیم گذشت گر طعنه ی اغیار شنفتیم گذشت آن سوز... »

Era Of Science and Culture By Ustad Khalilullah Khalili

Era Of Science and Culture By Ustad Khalilullah Khalili

Today that was the era of science and culture The law of the world was is in different melody If your century was still the stone age This was flaw, disgrace and shame Ustad Khalilullah Khalili امروز که عصر علم و فرهنگ بود قانون جهان به دیگر آهنگ بود گر سده ی تو به پیش این سنگ بود این عیب بود، عار ب... »

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح آشکار به تو رنگ بود و نبود من ز تو آشکار و نهانی‌ام به فلک همان تو بر آریم به زمین همین تو نشانی‌ام چکنم جز اینکه رضا دهم تو به سر هر آنچه برانی‌ام تو کریم مطلق و من ‌گدا چه‌کنی جز این ‌که نخوانی‌ام در دیگرم بنماکه من به کجا روم چ... »

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study)

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study)

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study) You may have heard lots of stories Listen again to a potter’s story The potter tries for months and years To make pots from the soil of others When he is masked with soil (buried) Others will make pots from his soil ... »

غزل استاد عبدالحد عشرتی به استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

غزل استاد عبدالحد عشرتی به استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از پنجه ی من چاک گریبان گله دارد  وز گریه ی من گوشه ی دامان گله دارد گه بت شکنم گاه به مسجد زنم آتش از مذهب من گبر و مسلمان گله دارد از بسکه به زندان غمت دیر بماندم  زنجیر به تنگ آمد و زندان گله دارد دامان نگه تنگ و گُل حسن تو بسیار  گلچین بهار تو ز دامان گله دارد در بزم وصال تو به هنگام تماشا  نظّا... »

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی – شعر انوری آواز ساربان

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی – شعر انوری آواز ساربان

زود برفتی ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ ‌دلان دیر رسیدی چون دوستی سنگ ‌دلان زود برفتی زان پیش که در باغ وصال تو دل من از داغ فراق تو برآسود برفتی ناگشته من از بند تو آزاد بجستی ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی آهنگ به جان من دلسوخته کردی چون در دل من عشق ... »

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

1120 ه سال خوشی برای حضرت بیدل بود چون بعد از مدت زیادی خداوند فرزندی برایش اعطا نمود. حضرت بیدل نام پسرش را عبدالخالق گذاشت. در چهار عنصر چنین تذکر رفته است. دو تاریخ از حساب آورد بیرون که داخل شبه خون گشت و خطا رفت نخست افسونی از اعجاز پرداخت که از افراد هر عنصر فنا رفت دوم در اجتماع چار عنصر نحوس... »

استقبال شعرا از غزل حضرت قتیل لاهوری رح

استقبال شعرا از غزل حضرت قتیل لاهوری رح

غمزه ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت رفتم به مسجد از پی نظاره رخش دستی به رخ کشید و دعا را بهانه ساخت دستی به دوش غیر نهاد از کرم ما را چو دید لغزش پا را بهانه ساخت آمد برون خانه چون آواز ما شنید بخشیدن نواله گدا را بهانه ساخت زاهد نداشت تاب جمال پری رخان کن... »

حکایت بلبل

حکایت بلبل

حکایت بلبل شنیدم که صبحی ز فصل بهار به صحن چمن بلبلی بی قرار ز جام تماشای گل بود مست بر افشانده از بال بر هوش دست به سر شور آشفتگی چون نسیم دل از تیغ بی مهری گل دو نیم سرشکی صفا جلوه چون روی گل نوایی ز خود رفته چون بوی گل نگاهی چو شمع تحیر خموش دلی از رم ناله سنبل فروش ز هر برگ گل بر جگر تیشه ای ز ه... »

در صحبت گلهای باغ

در صحبت گلهای باغ

در صحبت گلهای باغ گلشن بوی فسونی بر زبان داشت خموشی بلبلی عرض فغان داشت طراوت شو به روی سبزه بنشین ز پیشانی گره بگشا و گل چین مزن در کلبه ی جمیعت آتش به پای گل دمی چون سایه واکش خط حیرت سواد سنبلستان گشود نامه ی اسرار عرفان که بر آشفتگی زن کار این است پریشان باش زلف یار این است خم هر شاخ گل مضراب ای... »

صفت محبت

صفت محبت

صفت محبت سوم از اهل دل یعنی محبت سراپا حلقه ی زنجیر الفت وجودش نشۀ ی ایجاد عالم ظهورش جوهر تفصیل آدم دو عالم جرعه یاب هستی از وی دل هر ذره جام مستی از وی وفا در عهد او چون رشته با تاب حیا در طینتش چون موج در آب ازونیش جفاها نوش تأثیر ز مهرش خون به پستان جهان شیر به رنگی سیر او در هر دل تنگ چو بو در ... »

صفت دل

صفت دل

صفت دل بساطی دید در عین نزاهت گلستان جلوه ای صد رنگ راحت دماغ آشفته ی بوی بهارش جگر خون گشته ی قرب جوارش بنای مرکز پرگار امکان به رنگ کعبه در ناف بیابان جلایش برده از برق نظر تاب صفا گردانده در چشم گهر آب طراوت سایه پرورد رهینش بهشت خرمی گرد زمینش درش چون جبه ی رحمت گشاد به خاکش آرزوها سر نهاد فضای ... »

Colorful Wine

Colorful Wine

Colorful Wine Sometimes I wish for colorful wine Sometimes I wish for union with my beloved Sometimes I have Tasbih in my hand and sometimes I have Cross on my shoulder Oh my lord what to do, who am I, What ritual do I have Froghi Bastami ***** گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم گاه آرزوی وصل نگارین دارم گه ... »

مخمس حضرت حبیب الله بلبل رح بر غزل حضرت حافظ شیرازی رح

مخمس حضرت حبیب الله بلبل رح بر غزل حضرت حافظ شیرازی رح

غم تنهائی ای عکس گُل رویت سر دفتر زیبائ وی قامت دلجویت عشقِ دل شیدائی عشق است و جوانیها بیتابی رسوائی ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی دل بیتو بجان آمد وقت است که باز آئی بی رویتو کی دیدم روز خوش آرامی شد درد غم عشقت سرمایه بدنامی بیمار خرابم کرد با نرگس بادامی ای درد تو ام درمان در بستر ناکامی وی یا... »

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi My dear, this much annoying is for what? Recurrence of wounds in my heart is for what? You love me like your own sweet life Tell me then, this denying is for what? “Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi” عزیزم اینقدر آزار از... »

Country Of Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

Country Of Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

There is no place for tranquility in the country of love There is always decrease not increase Without pain and trouble there is no expectation for cure Without guilt and sin there is no hope for forgiveness Abu Sa’id Abu al-Khair در کشور عشق جای آسایش نیست آنجا همه کاهشست افزایش نیست بی درد و... »

In Your Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

In Your Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

My body turned into tears and my eyes wept In your love, I must live without body There is no trace of me, what this love is for? I became the lover, whose then my beloved? Abu Sa’id Abu al-Khair جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست در عشق تو بی جسم همی باید زیست از من اثری نماند این عشق ز چیست چون ... »

In Your Grief By Abu Sa’id Abu al-Khair

In Your Grief By Abu Sa’id Abu al-Khair

All over the desert there is not a single stone That isn’t colored by the grief and sadness In no land and not in miles There is no one that isn’t gloomy in your grief Abu Sa’id Abu al-Khair سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست کز خون دل و دیده برو رنگی نیست در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست ... »

No One Knows By Abu Sa’id Abu al-Khair

No One Knows By Abu Sa’id Abu al-Khair

Alas, no one knows my pain Not aware of my yellow face Oh friend for the friendship that I keep Pay attention or else you won’t find my dust Abu Sa’id Abu al-Khair افسوس که کس با خبر از دردم نیست آگاه ز حال چهرهٔ زردم نیست ای دوست برای دوستیها که مراست دریاب که تا درنگری گردم نیست ابوسعی... »

What To Do, Who Am I By Froughi Bastami

What To Do, Who Am I By Froughi Bastami

Sometimes I wish for colorful wine Sometimes I wish for union with my beloved Sometimes I have Tasbih in my hand and sometimes I have Cross on my shoulder Oh my lord what to do, who am I, What ritual do I have Froghi Bastami گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم گاه آرزوی وصل نگارین دارم گه سبحه به دست و گاه زن... »

Path Of Love By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Path Of Love By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Since on the path of love, I got familiar with you I suffered with grief and pain for you Look like Laili at my deplorable condition I become Majnoon for you Kamaluddin Wahshi Bafqi تا در ره عشق آشنای تو شدم با سد غم و درد مبتلای تو شدم لیلی‌وش من به حال زارم بنگر مجنون زمانه از برای تو شدم کمال الد... »

If I Ever Look At You Secretly By Kamaluddin Wahshi Bafqi

If I Ever Look At You Secretly By Kamaluddin Wahshi Bafqi

If I ever look at you secretly It is not necessary to bother yourself It is forbidden for me to look at you, but It is easily granted for other companions “Kamaluddin Wahshi Bafqi” گر با تو گهی نظر کنم پنهانی لازم نبود که طبع خود رنجانی من بودم و دیدنی چو این هم منع است آن نیز به یاران د... »

Your Separation By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Your Separation By Kamaluddin Wahshi Bafqi

The whole night I was complaining about your separation I was struggling with the black fortune I sacrifice myself for you, with whom were you I was crying all night long for myself “Kamaluddin Wahshi Bafqi” امشب همه شب ز هجر نالان بودم با بخت سیه دست و گریبان بودم قربان شومت دی به که هم... »

What Kind Of Pain Is This By Sheikh Fariduddin Attar

What kind of pain is this that there is no cure for it And what kind of way is this that there is no end to it Beware oh confused heart in this difficult valley Untill you go into, there is no end to it “Sheikh Fariduddin Attar” این درد چه دردیست که درمانش نیست وین راه چه راهیست که پایان... »

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili If you know the language of the stars Overnight, you’ll hear the secrets of the world Silence of the night will sing hundred songs In your ears, the stories of the skies Ustad Khalilullah Khalili اگر دانی زبان اختران را شبانه بشنوی راز جهان را... »

Pain Of Separation By Qahar Asi

Pain Of Separation By Qahar Asi

Pain Of Separation By Qahar Asi You’re gone, wings and feathers broke and my body burned The pain of your seperation burned me till my bones You’re gone, thirst brought grove Trees caught fire and nests burned Qahar Asi تو رفتی بال و پر فرسوده و جان سوخت غم دوری مرا تا استخوان سوخت تو رف... »

Pain Land By Qahar Asi

Pain Land By Qahar Asi

Pain Land By Qahar Asi I have words on lips and pain in my heart I have wet face and sad memory Grief of destruction has nested in me Instead of heart, I have pain land Qahar Asi به لب حرف و به دل فریاد دارم رخِ تر، خاطرِ ناشاد دارم غمی ویرانگری کرده به جانم به جایِ سینه دردآباد دارم قهار عاصی Pain ... »

Hidden Secret By Allama Iqbal

Hidden Secret By Allama Iqbal What is the point of lengthening the story With a word I say the hidden secret The world gave us expensive treat How a placeless knows the value of a place Allama Muhammad Iqbal چه حاجت طول دادن داستان را بحرفی گویم اسرار نهان را جهان خویش ما سودا گران داد چه داند لامکا... »

I Am In Love By Froughi Bastami

I Am In Love By Froughi Bastami

I Am In Love By Froughi Bastami I was laying down on her way, drunk From her love rather than the pure wine Knowingly that I am in love, she asks Who is he, where is he from, why he drank wine Froughi Bastami دوشینه فتادم به رهش مست و خراب از نشه عشق او نه از باده ناب دانست که عاشقم ولی میپرسید این ... »

Desire For Wine By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Desire For Wine By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Desire For Wine By Kamaluddin Wahshi Bafqi Wahshi who always desires for wine Except driking wine, what else he does His jar is always full of pure wine This means that he always has wine in his mind “Kamaluddin Wahshi Bafqi” وحشی که همیشه میل ساغر دارد جز باده کشی چه کار دیگر دارد پیوست... »

Apple Of My Eye By Froughi Bastami

Apple Of My Eye By Froughi Bastami

Apple Of My Eye By Froughi Bastami You’re the apple of my eye despite being separated With all your closeness, you’re far from me No no I am wrong, you’re my sweet life Though you’re with me, you’re hidden from my eye Froughi Bastami تو مردمک چشم من مهجوری زان با همه نز... »

Oh Speechless Tree

Oh Speechless Tree

Oh speechless tree You give handle to the axe yourself So that it cut your roots They cut you They take you What is this? What world is this? Scaffolds are made from your wood Coffins are made from your wood Oh speechless tree Are the leaves, not your tongue? “Layeq Sher Ali” ای درخت بی زبان خود تبر... »

Mother By Nadia Tajik

Mother By Nadia Tajik

  Mother I kiss to your hands I put my head on your laps I accompany you Step by step Shoulder to shoulder Being with you is my dream Be my companion In these mortal moments You fill up my loneliness with your presence That I am from your essence Accept So I gradually feel your presence In the ... »

دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی

دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی

دانلود کتاب Hits: 163 »

گلچین از دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری

گلچین از دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری

دانلود کتاب Hits: 273 »

زندگی نامه و مناجات پیر هرات خواجه عبدالله انصاری رح

زندگی نامه و مناجات پیر هرات خواجه عبدالله انصاری رح

دانلود کتاب Hits: 102 »

صد و ده پند از لقمان حکیم برای فرزندانش

صد و ده پند از لقمان حکیم برای فرزندانش

دانلود کتاب Hits: 70 »

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم وقت آن آمد کزین اوهام اندی کم کنم بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم من که بر آیینه با شوخی نمیکردم نظر نیک میدانم که ناید فحش از نیکو گهر چون نظر کردم مرا روشن ... »

I Bought Sadness From Bazaar (Market) Of Love

I Bought Sadness From Bazaar (Market) Of Love

I Bought Sadness I bought sadness from Bazaar (Market) of love I bought sadness, but I bought less this sadness which is in my heart I don’t know from which world I bought it I was searching for honey in the Bazaar of existence instead I bought poison I was not aware of love and romance I boug... »

The Word Dari Is Literally Art

The Word Dari Is Literally Art

The word Dari is literally art say it honey, sugar or sweet As Rudaki raised the word Samani Kings gave it shadow “Sayed Homayoun Shah Alemi” لفظ دری که سراسر هنر است عسل و قند بگو یا شکر است رودکی کرد سخن را چو بلند شاه سامانی در او سایه فگند “سید همایون شاه عالمی” Translate... »

I Am Lonelier Than God In This World

I Am Lonelier Than God In This World

I am lonelier than God in this world I have no earth nor sky Like candle to kindle light Or like butterfly burning itself “Ahmad Mahmood Imperator” از خـدا تنهــــــا تــرم در این جهان نـــه زمینـــی دارم و نـــه آسمــان همچـو شمع بایـد که نور افروختن یــا چو پروانــــه تن خــود سوختن &#... »

When This World Will Be Ours

When This World Will Be Ours

When this world will be ours When the wine of comfort will be in our cup Bird of freedom, living wings of pride Life in the light of peace and joy “Ahmad Mahmood Imperator” کی شــود دنیـــــــا به کام ما شود شـــربِ آســـــایش به جام ما شود مـــــرغ آزادی زنـد بـــال غـــــرور زنـدگی در ... »

Yes, Tonight Is Not That Dark Night

Yes, Tonight Is Not That Dark Night

Yes, tonight is not that dark night Going under the earth of grave isn’t for tonight I am only surrounded by grief Among the memories and stories “Ahmad Mahmood Imperator” آری امشـب آن شب دیجـور نیست رفتـــن من زیـــر خـاک گور نیست من فقـــط پیچیــده ام در غصه ها در میـــــان خاطــ... »

Have a look what the example of the time did

به عبرت نظر کن که گردون چه کرد فریدون کجا رفت و قارون چه کرد پی گنج بسیار بردند رنج کنون خاک ریزند بر سر چو گنج “حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی” Have a look what the example of the time did Where Fraidoon went and what Qaroon (Korah) did They suffered a lot for treasures Now they pour eart... »

Asked me a person, who is your lover?

Asked me a person, who is your lover?

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست؟ گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست؟ بنشست و به های‌ های بر من بگریست کز دست چنان کسی تو چون خواهی زیست “حضرت ابوسعید ابوالخیر رح” Asked me a person, who is your lover? I said that one, what do you mean? The person sat down and wept Because of that one, you wi... »

I said to heart, o heart how is your condition?

I said to heart, o heart how is your condition?

 با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست؟ دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست گفتا که چگونه باشد احوال کسی کو را بمراد دیگری باید زیست “حضرت ابوسعید ابوالخیر رح” I said to heart, o heart how is your condition? Heart turned to water and wept a lot Said the heart, how could be the condition That liv... »

O friend, o friend, o friend

O friend, o friend, o friend

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جور تو از آنکشم که روی تو نکوست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بیخبران بهشت با دوست نکوست “حضرت ابوسعید ابوالخیر رح” O friend, o friend, o friend I bear you because you are kind People say, you want paradise or friend O unawares, paradise is good with fr... »

My heart is tied with your sorrow, o friend

My heart is tied with your sorrow, o friend

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست درد تو بجان خسته داریم ای دوست گفتی که به دلشکستگان نزدیکم ما نیز دل شکسته داریم ای دوست “حضرت ابوسعید ابوالخیر رح” My heart is tied with your sorrow, o friend I have your pain in my tired body, o friend You said that you are close to broken hearts I als... »

That burning flame which is called love

That burning flame which is called love

آن آتش سوزنده که عشقش لقبست در پیکر کفر و دین چو سوزنده تبست ایمان دگر و کیش محبت دگرست پیغمبر عشق نه عجم نه عربست “حضرت ابوسعید ابوالخیر رح” That burning flame which is called love In the body of Infidel and Muslim, is like burning fever Faith is other and creed of love is other Prophet... »