استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست هر…

Read More..

مخمس صوفی غلام نبی عشقری بر غزل صوفی عبدالحق بیتاب

مخمس صوفی غلام نبی “عشقری” بر غزل صوفی عبدالحق “بیتاب” جنس حسن از بسکه هر جا مفت وار زان بوده است از هوس هر بو…

Read More..

بیهوده شد به مقصد موهوم آب دل بیتاب 1

Read More..

باز روز عید آمد بیتاب

Read More..

آی آنکه جفا داری و یک زره وفا نی بیتاب

Read More..

گرچنین از خود برد هردم خیال او مرا بیتاب

Read More..

غم کرده باز گریه گره در گلو مرا بیتاب

Read More..

بیهوده شد به مقصد موهوم آب دل بیتاب

Read More..

بدل داغی ز هجران مه نا مهربان دارم بیتاب

Read More..

بدل داغی ز هجر آن مه نا مهربان دارم بیتاب

Read More..

ببین که گشته چه خوش زیب شاخسار شگوفه بیتاب

Read More..

از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است بیتاب

Read More..

از چمن تا انجمن جوش بهار است

Read More..

میکنی عهد وصال و از فراقم میکشی بیتاب

Read More..

گرچه بامن این زمان بسیار الفت می کنی بیتاب

Read More..

گر نبندم دل به بیداد نگاهش چون کنم بیتاب

Read More..

گر چنین از خود برد هر دم خیال او مرا بیتاب

Read More..

گر از بیدست و پایی سعی اشکم نارسا افتد بیتاب

Read More..

صورت حال خودم را چون نمایم جالب است بیتاب

Read More..

روز خود را تیره و تاریک بینم تا به کی بیتاب

Read More..

راست گو با من عزیز من به وجدانت قسم بیتاب

Read More..

دل از دستم بصد افسون گرفت و ساخت پامالش بیتاب

Read More..

به هر چمن که نمودیم جستجوی ترا بیتاب

Read More..

به بزم ما نکنی شیشه قلقل آهنگی بیتاب

Read More..

به این نمایش حسن و جمال خویش چه نازی بیتاب

Read More..

به جایی میرسد بیتاب آخر بیتاب

Read More..

محو دلدارم دماغ سیر گلزارم کجاست بیتاب

Read More..

گشته پای انداز نازت جان و دل یکجا بیا بیتاب

Read More..

غم کرده باز گریه گره در گلو مرا بیتاب

Read More..

شکر عمر من به تعلیم و تعلم صرف شد

Read More..

عداوت با من شیدا گرفته

Read More..

بیتاب که واقف رموز اشیاست

Read More..

به سر پیچیده از بس دود سودا زلف جانان را صوفی عبدالحق بیتاب

به سر پیچیده از بس دود سودا زلف جانان را ندارد از پریشانی خبر حال اسیران را به پیش روی تا آیینه آن آیینه رو…

Read More..

به هر چمن که نمودیم جستجوی ترا صوفی عبدالحق بیتاب

به هر چمن که نمودیم جستجوی ترا نیافتیم گلی کو نداشت بوی ترا هزار لیل و نهارم ز پیش دیده گذشت ولی نداشت یکی کیف…

Read More..

بیهوده شد به مقصد موهوم آب دل صوفی عبدالحق بیتاب

بیهوده شد به مقصد موهوم آب دل تا کی کنیم بسته به نقش سراب دل دل ساخته است غرقۀ گرداب حیرتم ای کاشکی نداشتمی چون…

Read More..

گرچنین از خود برد هردم خیال او مرا صوفی عبدالحق بیتاب

گرچنین از خود برد هردم خیال او مرا کی توان کردن دگر پیدا به جستجو مرا هر چه آید بر سرم از لطف جانان می…

Read More..

جامه هستی فلک افگنده بر دوشم بزور صوفی عبدالحق بیتاب

جامه هستی فلک افگنده بر دوشم بزور این متاع کس مخر را بر که بفروشم بزور جامه ها بافد برایم رشته طول امل گرچه میسازد…

Read More..

ستایش آن خدای مهربان را صوفی عبدالحق بیتاب

ستایش آن خدای مهربان را که بخشید از سخن زینت زبان را خداوندی که کرد از نیستی هست به قدرت جملۀ کون و مکان را…

Read More..

باز روز عید آمد صوفی عبدالحق بیتاب

باز روز عید آمد خرمی پدید آمد وقت بازدید آمد عیش را نوید آمد آنچه بود امید آمد عید بس سعید آمد رخصتی کرامت شد…

Read More..

دلفریب است ز بس حسن درخشان بهار صوفی عبدالحق بیتاب

دلفریب است ز بس حسن درخشان بهار در چمن دیدۀ نرگس شده حیران بهار زنده می گردد ازو عالم حیوان و نبات گوئیا آب حیات…

Read More..

آی آنکه جفا داری و یک زره وفا نی صوفی عبدالحق بیتاب

آی آنکه جفا داری و یک زره وفا نی پیوسته نگه میکنی با غیر و به ما نی داده است حیات ابدی بهر شهیدان از…

Read More..

در پی آب و غم نان بگذرد صوفی عبدالحق بیتاب

در پی آب و غم نان بگذرد عمر من تا کی بدین سان بگذرد خرم آن خاطر کزین ظلمت سرا زودتر با نور ایمان بگذرد…

Read More..

ببین که گشته چه خوش زیب شاخسار شگوفه صوفی عبدالحق بیتاب

ببین که گشته چه خوش زیب شاخسار شگوفه درخت میوه نکو داده است بار شگوفه کنون که رفت زمستان و نو بهار بیامد کند تلافیِ…

Read More..

غم کرده باز گریه گره در گلو مرا صوفی عبدالحق بیتاب

غم کرده باز گریه گره در گلو مرا این است آب رفته که آید بجو مرا از سرکشی گذشته به من زلف یار گفت انداخت…

Read More..

به پیشواز آغاز فصل بهار و روز های بارانی صوفی عبدالحق بیتاب

به پیشواز آغاز فصل بهار و روز های بارانی! بحمدالله که خرم ساخت باز این بوم و بر باران گرفت از تشنه کامان قدوم خود…

Read More..

خار خار خط یاری دارم صوفی عبدالحق بیتاب

خار خار خط یاری دارم در نظر فصل بهاری دارم اینقدر از بر من دور مرو باش ظالم به تو کاری دارم بر سر کوی…

Read More..

مفت ساقی مگذران ایام گل صوفی عبدالحق بیتاب

مفت ساقی مگذران ایام گل بادۀ عشرت بده در جام گل خار خار عزلت از دل دور کن رو به باغ و راغ در هنگام…

Read More..

در بیان رشوه خوار و رشوه ستانی صوفی عبدالحق بیتاب

در بیان رشوه خوار و رشوه ستانی! رشوه خورا چون خمندُک بد نما پندیده ایی گر نه خوردی خون مردم را چرا پندیده ایی گردنت…

Read More..

همیشه سد راه قرب حق بوده است باطل ها صوفی عبدالحق بیتاب

همیشه سد راه قرب حق بوده است باطل ها حصول آن بود دشوار بی امداد واصل ها گره شد سخت تر از رشتۀ تدبیرعاقل ها…

Read More..

آن بیوفا که شرح غمش را قیاس نیست صوفی عبدالحق بیتاب

آن بیوفا که شرح غمش را قیاس نیست لطفی به هیچگونه از او التماس نیست یارب چه رسم داشت ندانم دیار حسن کانجا گذشت عمرم…

Read More..

گرچه بامن این زمان بسیار الفت می کنی صوفی عبدالحق بیتاب

گرچه بامن این زمان بسیار الفت می کنی خوب می دانم که از روی سیاست می کنی می دهی ما را نشان ای بی وفا…

Read More..

خوش منظریست بنگر باغ و بهار پغمان صوفی عبدالحق بیتاب

خوش منظریست بنگر باغ و بهار پغمان بوی بهشت آید از هر کنار پغمان باد بهار هر صبح از قطره های شبنم گوهر همی فشاند…

Read More..

چندیست که در کلبۀ ویرانه نیایی صوفی عبدالحق بیتاب

چندیست که در کلبۀ ویرانه نیایی معشوق سیه جرده ام انگشت کجایی چون خوردنی امروز نیابیم سراغت از برف و یخ و لای مگر پا…

Read More..

گشته پای انداز نازت جان و دل یکجا بیا صوفی عبدالحق بیتاب

گشته پای انداز نازت جان و دل یکجا بیا ای به قربانت شوم یک شب به جای ما بیا عیش مستان تلخ باشد بی نگاه…

Read More..