Aýdym Berdinazar Hudaynazarow

Men Dünýäni unutdym, Saňa gözüm düşende. Ýok, ýok — Dünýäni tutdum, Saňa gözüm düşende. Sen bir çaga — neresse, Kuwwat berdiň müň …

Söýgi Mukamy Berdinazar Hudaynazarow

Ýaşlygymda men bir gyza sataşdym, Gözleriniň ody ýürekde galdy. Gyz däldi-de, ýanyp duran ataşdy, Garaýşy bu goşa garakda galdy. Müň gyzyň içinden …

Gergez Obasy Berdinazar Hudaynazarow

Gün Soňudagynyň gerşini sypap, Aňyrlygyna bakan sallandy gitdi. Garaňky gatlyşyp barýan çagynda, Ak maşyn gadymy Gerkeze ýetdi. Jülgäniň düýbünde otyr bu oba. …

Aşyklara Berdinazar Hudaynazarow

Ýok, meňzäň diýemok Zöhre-Tahyra, Olaň güni başyňyza düşmesin! Ýöne welin, eý, erkana aşyklar, Siz arassa saklaň söýgiň çeşmesin. Men akyl bermekçi bolamok …

Beýik Şahyrlar Berdinazar Hudaynazarow

Şahyra-da berlen ýekeje ýürek. Gudrat ol ýüregiň ýanýanlygynda. Ýakýanlygynda. Gursagyna sorup halkyň namysyn Onuň bu apaty çekýänliginde. Magtymgulyň sözi bilen aýdaňda, Ony …

Güýz Berdinazar Hudaynazarow

Gum-gukluk bar, başga zat ýok, Ak derekleň arasynda Janly zatdan men ýeke-täk, Ak derekleň arasynda. Synlap durup, ylla, däli Ýaprak basan inçe …

Sähra Bahar Gelende Berdinazar Hudaynazarow

Görüpmidiň, çöle bahar gelşini, Görüpmidiň, şonda sähraň bolşuny? Görüpmidiň, gök ummanyň içinde Çöl gözeli — jerenleriň böküşün? Gumlularyň öýlänçisi gelende Depä çykyp …

Hüwdi Bilen Ant Berdinazar Hudaynazarow

Arzan zadyň arzasy ýok diýýärler. Gözel zat döränok elujy bilen. Eneleň hüwdüsi, atalaň anty Çykypdyr ýüregiň hyrujy bilen. Perzendiň üstüne gerip döşüni, …

Gün Berdinazar Hudaynazarow

Dünýä döräli bäri Ýagtyldyp dur dünýäni, Ýyladyp dur dünýäni. Dünýä bereket sepip, Gülledip dur dünýäni. Men Gündürin diýenok. Güjeňlänok özüni. Sylap talap …

Maýsaly Meýdan Oda Berdinazar Hudaynazarow

Buldaraşýar begres geýen meýdanda Ter säheriň dakan gulakhalkasy. Bu ýerde yhlasyn siňdiren daýhan, Eliň dert görmesin, ömrüň ýalkasyn! Owadan jahanda gözüm açalym, …

Ene Dilim Berdinazar Hudaynazarow

Hallaryň neneňsi, Taplaryň niçik Eziz ene dilim, mähriban dilim? Gel, söhbet edeli açykdan-açyk, Eziz ene dilim, mähriban dilim. Ýüz müň öwüşginden örülen …

Awtoportret Berdinazar Hudaynazarow

Tebigatym tebigy, Zat ýok emeli. Çölden geçen häsiýetmi? Şoňa çemeli. Geçirdim ýaş başymdan Gara gyşlary. Gönümelden çynlakaý Garaýyşlarym. Ýüpekleç pamyk ýaly, Ýüregim …

mre Minnetdarlyk Berdinazar Hudaynazarow

Ýigit çagy Ýigriminji asyryň Bu owadan dünýä gelen badyma, Üstümden sepipsiň baharyň nuryn, Ýok, maňa husytlyk etmänsiň, Ömrüm! Ýüzlerine sylyp çarwa gelinler, …

Adam Berdinazar Hudaynazarow

Täzeçe bir many aldy köp zatlar, Köp zatlaryň öňki manysy gaçdy. Bir ömürde meniň gören gudratym: Adam göz öňümde çylşyrymlaşdy. Adam adama …

Diňli Obasy. Tarypnama Berdinazar Hudaynazarow

Diňli obasyna sowulman geçmäň Barsaňyz Akýaýlaň sebitlerine. Synyňyzyň oturjagyn bilýärin Gurşunly kenek dek ýigitlerine. Söwüşlemek üçin soýulýar öweç, Guýulary bardyr otuz bäş …

Daşly Obasy Berdinazar Hudaynazarow

Men bu golda dünýä geldim, Ine, gardaş, Dünýäm meniň. Men uçmadym — Uçurdylar, Ýokdur hergiz günäm meniň. Ak gerişler ulgam-ulgam, Ak bulutlar …

Erkek Adam Berdinazar Hudaynazarow

Alçak bahar Garaguma Ýazylanda haly bolup. Aladaňdan gözüm açdym, Erkek adam ýaly bolup. Dogduň-dogduň. Ile äşgär. Biri synlar, biri buşlar. Ýaşamakda welin …

aşlyk Humary Berdinazar Hudaynazarow

Ýaşlyk mydam biziňkidir öýderdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Diňe gyzlar hakda gürrüň ederdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Duýgulardan öňe salmasaň akly, Näme isleseň — …

Aýal Berdinazar Hudaynazarow

Owadan dünýäniň syry azaldy. Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr. Açyşly eýýamda açylman galan Syr bar bolsa meger, ol hem Aýaldyr. Galjak …

Sabyr Berdinazar Hudaynazarow

Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir …

Ykbala Berdinazar Hudaynazarow

Arzuwym o diýen ullakan zat däl: Altyn däl, maşyn däl, ýa uçar däl, Owadan jäjek däl, ýasama at däl, Ilkinji dilegim — …

Köneleriň Aýdymy Berdinazar Hudaynazarow

Eliň-gözüň dert görmesin, ylaýym, Öýüň abat bolsun, söýäň berk bolsun. Ýylgyryp gez, ýykylmasyn raýyň, Söýdügiň — çyn, ýigrendigiň galp bolsun. Ak süýt …

Ene Goşgusy Berdinazar Hudaynazarow

Mahmal sähram sen bolup, Bahar maňa bakanda, Howlukmadym hiç zada, Sen bar diýip jahanda. Yrsaradym, näz etdim, Betdim, Nähili betdim! Hernä kejiňe …

Halyçy Berdinazar Hudaynazarow

Seniň bahar ýüregiňde ýüwrdülip, Gözüň guwanjyndan çitilen haly, Göterip ýör seni, namysyň bolup, Türkmen aýaly! Daňyň şapagyndan darka bölünip, Törüňe çaýylan öwüşgin …

Dagy Näme, Ynanman Berdinazar Hudaynazarow

Dagy näme, ynanman— Ynanýaryn, elbetde: Bir çümmüjek gowulyk Bardyr iň bir erbetde. Şol çümmüjek gowulugy Görjek boluň, adamlar! Ýene-de bir hakykat Bardyr …

Galkynyş Berdinazar Hudaynazarow

Taryh alyslardan — daşdan başlanýar, Baharyň binýady gyşdan başlanýar. Beýik iş kelleden — başdan başlanýar. Egniň ýokarsynda ser bolsun türkmen. Açyk ýüregiňe …

Läläm Berdinazar Hudaynazarow

Gijem bolsa uçup geldim, Seni küýsäp öýme, Läläm. Çekdi bahar Garaguma Ajaýyp bir gaýma Läläm. Senem bahar bilen deň-duş, Gollara gir, depeden …