Garagumuň Luw Ýyly (1928) Berdinazar Hudaynazarow

Ak çägäniň üstünde Asman sepýär nuruny… Ýazyň ortaky aýy, Garagumuň Luw ýyly. Ýerden çaňap göterilen Ak ýagyşyň buguny Synlap, çarwalar diýýär: —Hoş gelipsiň, Luw ýyly!…

Read More..

aýnamaly Döwrüň Ýaýnap Bilmediň Berdinazar Hudaynazarow

Ýaýnamaly döwrüň ýaýnap bilmediň, Ykbalyň bermedi oňa ygtyýar. Gyssan, Berdinazar, gyssan birneme — Entek geçilmeli menzilleriň bar. Göz açalyň bäri hysyrdap ýörşüň, Ömrüňde birje gün…

Read More..

Aýdym Berdinazar Hudaynazarow

Men Dünýäni unutdym, Saňa gözüm düşende. Ýok, ýok — Dünýäni tutdum, Saňa gözüm düşende. Sen bir çaga — neresse, Kuwwat berdiň müň esse. Gül ýagdy…

Read More..

Işleriň Gidişi Hakda Maglumat Berdinazar Hudaynazarow

Suwa aýak sokdum— Ýüzäýmek galdy. Ýaryşdaşym belli— Ozaýmak galdy. Bergi edip bildik— Üzäýmek galdy. Guýyň ýeri belli— Gazaýmak galdy. Buýruk bar. Diňe bir Çozaýmak galdy….

Read More..

Bu Peşgeş Berilen Çäklije Ömri Berdinazar Hudaynazarow

Bu peşgeş berilen çäklije ömri, Guwanyp geçiriň, söýüp geçiriň. Kitüwden-kineden belentde boluň, Paýhas-pähime uýup geçiriň. Özüňi tanamak bolsa näçe kyn, Il-gün tanar — oňa ýakyn…

Read More..

Söýgi Mukamy Berdinazar Hudaynazarow

Ýaşlygymda men bir gyza sataşdym, Gözleriniň ody ýürekde galdy. Gyz däldi-de, ýanyp duran ataşdy, Garaýşy bu goşa garakda galdy. Müň gyzyň içinden gözüňe iler, Onki…

Read More..

Gergez Obasy Berdinazar Hudaynazarow

Gün Soňudagynyň gerşini sypap, Aňyrlygyna bakan sallandy gitdi. Garaňky gatlyşyp barýan çagynda, Ak maşyn gadymy Gerkeze ýetdi. Jülgäniň düýbünde otyr bu oba. Ýyldyz boýly daglar…

Read More..

Aşyklara Berdinazar Hudaynazarow

Ýok, meňzäň diýemok Zöhre-Tahyra, Olaň güni başyňyza düşmesin! Ýöne welin, eý, erkana aşyklar, Siz arassa saklaň söýgiň çeşmesin. Men akyl bermekçi bolamok size, Men akyl…

Read More..

Beýik Şahyrlar Berdinazar Hudaynazarow

Şahyra-da berlen ýekeje ýürek. Gudrat ol ýüregiň ýanýanlygynda. Ýakýanlygynda. Gursagyna sorup halkyň namysyn Onuň bu apaty çekýänliginde. Magtymgulyň sözi bilen aýdaňda, Ony başarmaga kişi gerekdir….

Read More..

Güýz Berdinazar Hudaynazarow

Gum-gukluk bar, başga zat ýok, Ak derekleň arasynda Janly zatdan men ýeke-täk, Ak derekleň arasynda. Synlap durup, ylla, däli Ýaprak basan inçe ýoly, Gezmeleýär güýz…

Read More..

uň Ýürekden Çykan Salawmaleýkim Berdinazar Hudaynazarow

Çuň ýürekden çykýan Salawmaleýkim Nirde sen Waleýkim salamyň bilen? Howlukman soralyp saglyk-amanlyk, Yzyndan aýdylýan kelamyň bilen? Salamlaşan çagy ýylnardy üşän, O mähirden indi galdymy nyşan?…

Read More..

Sähra Bahar Gelende Berdinazar Hudaynazarow

Görüpmidiň, çöle bahar gelşini, Görüpmidiň, şonda sähraň bolşuny? Görüpmidiň, gök ummanyň içinde Çöl gözeli — jerenleriň böküşün? Gumlularyň öýlänçisi gelende Depä çykyp gyzlaň läle kakyşyn?…

Read More..

Goşa Çynar Oturtdylar Gapymda Berdinazar Hudaynazarow

Goşa çynar oturtdylar gapymda, Kök ursun-da, kemal tapsyn, ylaýym, Ykbal diňe adamlarda bolanok: Goşa çynar, çöwsün hernä ykbalyň! Dürtülen topragyň juda halaldyr, Arassadyr seni oturdan…

Read More..

Tebigaty Boýun Egdirjek Bolduk Berdinazar Hudaynazarow

Tebigaty boýun egdirjek bolduk, Oňa boýun egmelikäk özümiz. Indem gyşymyz kän gyşa meňzänok, Kän bir ýaza meňzemeýär ýazymyz. Men ony gabanýan, gabanylşy dek, Bir buýsançly,…

Read More..

Bize Bakýana Berlen Sowgat Däl Berdinazar Hudaynazarow

Bize bakýana berlen sowgat däl, Güneşli gündizler, aýly gijeler. Gädip, iýip oturmaly nygmat däl, Güneşli gündizler, aýly gijeler. Bir görsek göwnüňi göterýär göge, Birden bar…

Read More..

Hüwdi Bilen Ant Berdinazar Hudaynazarow

Arzan zadyň arzasy ýok diýýärler. Gözel zat döränok elujy bilen. Eneleň hüwdüsi, atalaň anty Çykypdyr ýüregiň hyrujy bilen. Perzendiň üstüne gerip döşüni, Sypap onuň gulpagyny,…

Read More..

Bu Topragyň Ogly Bolup Ýaşamak Berdinazar Hudaynazarow

Bu topragyň ogly bolup ýaşamak Ýeňil iş-ä däldir, söwer ogullar. Siziň babaňyz-a Magtymguludyr, Bilýänsiňiz, aňryňyzam oguzlar. Müň gowgany geçirendir başyndan Bu topragyň dereleri, kölleri. Göroglylar,…

Read More..

Türkmenistanym Watan Hakynda Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Sahawatyň salamyňdan duýulýar, Salamda ýüregiň gyzgyny bardyr. Synaga salynýar äden ädimiň— Oturyp-turmaňam düzgüni bardyr. Gep-sözüňem ölçegi bar bu ýerde, Az geple, kän diňle — şygaryň…

Read More..

Gün Berdinazar Hudaynazarow

Dünýä döräli bäri Ýagtyldyp dur dünýäni, Ýyladyp dur dünýäni. Dünýä bereket sepip, Gülledip dur dünýäni. Men Gündürin diýenok. Güjeňlänok özüni. Sylap talap edenok, Çekdirenok näzini….

Read More..

Ah, Dünýe Men Seni Nädip Söýmäýin Berdinazar Hudaynazarow

Ah, dünýe! Men seni nädip söýmäýin: Mähriňden ganmak ýok, Yşkyňdan doýmak. Ak gyşyň — pähimdar, Baharyň — şahyr, Aý-aýdyň gijäň — süýt, Säheriň — gaýmak….

Read More..

Baharyň Bir Gijesi Berdinazar Hudaynazarow

Agşamara bulut gelip asmana, Tas agşam seýlimiz çykypdy puja. Diýdim, Lapyň keç bolmasyn, sabyr et, Ak ýyldyzlar parlap çykar bu gije. Pisint etmän, Gerip agras…

Read More..

Maýsaly Meýdan Oda Berdinazar Hudaynazarow

Buldaraşýar begres geýen meýdanda Ter säheriň dakan gulakhalkasy. Bu ýerde yhlasyn siňdiren daýhan, Eliň dert görmesin, ömrüň ýalkasyn! Owadan jahanda gözüm açalym, Gören nagyşlarmyň iň…

Read More..

Dünýä Juda Mätäç Merde Berdinazar Hudaynazarow

Dünýe juda mätäç merde, Derman bolup ýara derde. Alkyş, sogap ýatmaz ýerde, Kasas galmaz kyýamata. Guly bolma men-menligiň, Ýokdur diýme, bardyr kemiň. Dag ýarýanam bolsa…

Read More..

Ullakan Şäherde Janyn Ynanýan Berdinazar Hudaynazarow

Ullakan şäherde janyn ynanýan Bir dostum bar, Aman bolsun, sag bolsun. Ullakan şäherde meni ýigrenýän Bir adam bar. Aman bolsun, sag bolsun. Bu şäherde meni…

Read More..

Ene Dilim Berdinazar Hudaynazarow

Hallaryň neneňsi, Taplaryň niçik Eziz ene dilim, mähriban dilim? Gel, söhbet edeli açykdan-açyk, Eziz ene dilim, mähriban dilim. Ýüz müň öwüşginden örülen desse Şahyra —…

Read More..

Awtoportret Berdinazar Hudaynazarow

Tebigatym tebigy, Zat ýok emeli. Çölden geçen häsiýetmi? Şoňa çemeli. Geçirdim ýaş başymdan Gara gyşlary. Gönümelden çynlakaý Garaýyşlarym. Ýüpekleç pamyk ýaly, Ýüregim ýumşak. Zannyýamana —…

Read More..

Bu Ajap Gün Bir Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Bu ajap gün bir goşgy Ýazmak oňmak — jenaýat. Ylham, eger bar bolsaň, Hemaýat ber, hemaýat. Ýogsa galar armanym, Bir zat çyrşawer, hanym. Ýazanymdan ýazmanym…

Read More..

mre Minnetdarlyk Berdinazar Hudaynazarow

Ýigit çagy Ýigriminji asyryň Bu owadan dünýä gelen badyma, Üstümden sepipsiň baharyň nuryn, Ýok, maňa husytlyk etmänsiň, Ömrüm! Ýüzlerine sylyp çarwa gelinler, Aýyň nury ýaly…

Read More..

Dünýäde Hemme Zat Kämilleşmeli Berdinazar Hudaynazarow

Dünýäde hemme zat kämilleşmeli. Damja dama-dama köle öwrülip, Yzlar — ýoda, Ýoda — ýola öwrülip, Oglanlar gyz är-aýala öwrülip— Dünýäde hemme zat kämilleşmeli. Owazlar goşulyp…

Read More..

agyş Ýagdy, Biz Gizlendik Berdinazar Hudaynazarow

Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň arasynda. Gapdalda gaýalar gaşyn çytýardy, Ýelkenler deňizde hallan atýardy….

Read More..

Halaýyklar, Ömrüň Ýoly Berdinazar Hudaynazarow

Halaýyklar, ömür ýoly Düz däl — büdür-südürlidir. Kişi bardyr — buz ýalydyr. Kişi bardyr — gadyrlydyr. Şähtiň açar saba ýeli, Gönder ondan salamyňy, Bu gök…

Read More..

Adam Berdinazar Hudaynazarow

Täzeçe bir many aldy köp zatlar, Köp zatlaryň öňki manysy gaçdy. Bir ömürde meniň gören gudratym: Adam göz öňümde çylşyrymlaşdy. Adam adama dost diýlen sözlere…

Read More..

Bu Ömürde Ep-Eslije Zat Gördük Berdinazar Hudaynazarow

Bu ömürde ep-eslije zat gördük, Ýakyndanam mähribanrak ýat gördük, Özi garyp, ýöne göwni şat gördük — Gara ak bolupdyr diýip eşdemok. Kä ondan, kä mundan…

Read More..

Orta Ýoluň Aýdymy Berdinazar Hudaynazarow

Otur-da, bir çilim çek: Öýle boldy: çäş galdy. Eden-goýan zadyňy Ýatlamaga huş galdy. Ýetik aladaň-derdiň, Az tapyp, kän ýitirdiň. Ýüzden birin bitirdiň — Togsan dokuz…

Read More..

Diňli Obasy. Tarypnama Berdinazar Hudaynazarow

Diňli obasyna sowulman geçmäň Barsaňyz Akýaýlaň sebitlerine. Synyňyzyň oturjagyn bilýärin Gurşunly kenek dek ýigitlerine. Söwüşlemek üçin soýulýar öweç, Guýulary bardyr otuz bäş gulaç. Çyk maýyl…

Read More..

stümde Durnagöz Asmanym Barka Berdinazar Hudaynazarow

Üstümde durnagöz asmanym barka, Saçagymda barka mele çöregim, Törümde perzendim — islänim barka, Darykma-da, giň bol ahyr, ýüregim! Bu ajaýyp daňlar, nurana daňlar Ak süýdün…

Read More..

Daşly Obasy Berdinazar Hudaynazarow

Men bu golda dünýä geldim, Ine, gardaş, Dünýäm meniň. Men uçmadym — Uçurdylar, Ýokdur hergiz günäm meniň. Ak gerişler ulgam-ulgam, Ak bulutlar tüýdüm-tüýdüm. Hemme zat…

Read More..

z Tutýaryn, Takdyr, Saňa Berdinazar Hudaynazarow

Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde, Bu darajyk otagymda. Gije uka batanymda, Aman-esen daňa…

Read More..

Bu Ömrümde Işim Düşdi Köplere Berdinazar Hudaynazarow

Bu ömrümde işim düşdi köplere. Salam saldym, Haýyş bilen ýüzlendim. Adamlara bagly bolmadyk bolsam, Belki, olaň gadyryn hem bilmezdim. Adamlar! Men Sizi alkyşlaýaryn, Men Size…

Read More..

Men Bu Gün Ýaplanyp Ýatan Ýerimde Berdinazar Hudaynazarow

Men bu gün ýaplanyp ýatan ýerimde Diňe öz-özümi diňläp oturdym. Kelle diýdi: — Kän zatlary gazandym, Ýürek diýdi: —Kän zatlary ýitirdim. Kellä kakdym: —Ýeri näme…

Read More..

Erkek Adam Berdinazar Hudaynazarow

Alçak bahar Garaguma Ýazylanda haly bolup. Aladaňdan gözüm açdym, Erkek adam ýaly bolup. Dogduň-dogduň. Ile äşgär. Biri synlar, biri buşlar. Ýaşamakda welin iş bar, Erkek…

Read More..

aşlyk Humary Berdinazar Hudaynazarow

Ýaşlyk mydam biziňkidir öýderdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Diňe gyzlar hakda gürrüň ederdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Duýgulardan öňe salmasaň akly, Näme isleseň — şoňa-da hakly, Gör,…

Read More..

Goşgular Başy Öwüt-Ündew Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň, Öz kemine bir azajyk uýalsyn. Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn, Şeýleräk türkmeni göresim gelýär. Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden Döşe kakman, goý,…

Read More..

uka Ýürek Goşgy Guzy Barda Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Bahar aýy begres geýen sährada, Dünýä inip, gözün açdy bir guzy. Gök ýylakly, goňras gumuň üstünde, Çal gandymyň gülleri bar gyrmyzy. Guzynyň gerşine merjen mysaly…

Read More..

Aýal Berdinazar Hudaynazarow

Owadan dünýäniň syry azaldy. Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr. Açyşly eýýamda açylman galan Syr bar bolsa meger, ol hem Aýaldyr. Galjak gümany ýok garaňky…

Read More..

Sabyr Berdinazar Hudaynazarow

Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir ömürde müň alada-gaýgy…

Read More..

Dünýe-Hä Owadan Berdinazar Hudaynazarow

Dünýe-hä owadan, Durmuş jadyly. Bir ömürde bu zatlardan ganmak ýok. Ýöne bolýan oýunlara syn edip, Özüň öňki özüň bolup galmak ýok. Namart merde sapak berer…

Read More..

Ykbala Berdinazar Hudaynazarow

Arzuwym o diýen ullakan zat däl: Altyn däl, maşyn däl, ýa uçar däl, Owadan jäjek däl, ýasama at däl, Ilkinji dilegim — kemlikden sakla. Hemmejämiz…

Read More..

Köneleriň Aýdymy Berdinazar Hudaynazarow

Eliň-gözüň dert görmesin, ylaýym, Öýüň abat bolsun, söýäň berk bolsun. Ýylgyryp gez, ýykylmasyn raýyň, Söýdügiň — çyn, ýigrendigiň galp bolsun. Ak süýt emýän ak bäbegim…

Read More..

Beýikler Geçip Dur Yzly-Yzyna Berdinazar Hudaynazarow

Beýikler geçip dur yzly-yzyna, Peslerem geçip dur hatarma-hatar. Senem öz-özüňi aldama, adam, Bu günler baky däl, bu günler öter. Öz boýuňdan uzyn görünjek bolma, Akylly-da…

Read More..

ler Öýsüzlikden Özelenerdiň (Gurbanýaz Daşgynow) Berdinazar Hudaynazarow

Öňler öýsüzlikden özelenerdiň, Şükür, indi tünegiň bar, tünegiň. Indi lezzeti-de ap-aýrydyr-la, Gök çaýyň başynda edýän pinegiň. Aratjanyň bolsa palaw bişirer Künjiniň ýagyny gazyň oduna. Bir…

Read More..

Ene Goşgusy Berdinazar Hudaynazarow

Mahmal sähram sen bolup, Bahar maňa bakanda, Howlukmadym hiç zada, Sen bar diýip jahanda. Yrsaradym, näz etdim, Betdim, Nähili betdim! Hernä kejiňe gitdim, Sen bar…

Read More..

Süýt Süýde Meňzesin Çagaň Hakynda Berdinazar Hudaynazarow

Süýt süýde meňzesin çagaň hakynda, Gaýmagyny ýalap, ýagy aýyrma; Säher turup guwanaýyn ekine, Gök maýsaň ýüzünden çygy aýyrma. Danalara baş bolmasyn nadanlar, Serpaý alsyn diňe…

Read More..

Halyçy Berdinazar Hudaynazarow

Seniň bahar ýüregiňde ýüwrdülip, Gözüň guwanjyndan çitilen haly, Göterip ýör seni, namysyň bolup, Türkmen aýaly! Daňyň şapagyndan darka bölünip, Törüňe çaýylan öwüşgin ýaly. Göterip ýör…

Read More..

Dagy Näme, Ynanman Berdinazar Hudaynazarow

Dagy näme, ynanman— Ynanýaryn, elbetde: Bir çümmüjek gowulyk Bardyr iň bir erbetde. Şol çümmüjek gowulugy Görjek boluň, adamlar! Ýene-de bir hakykat Bardyr dünýe döräli: Ak…

Read More..

Sen Ýagty Jahana Ineliň Bäri Berdinazar Hudaynazarow

Sen ýagty jahana ineliň bäri On iki ýyl geçdi on iki gün bolup. Indi bize sensiz ýaşan ýyllarmyz Dumanlap görünýär juda geň bolup. Dil çykyp,…

Read More..

Galkynyş Berdinazar Hudaynazarow

Taryh alyslardan — daşdan başlanýar, Baharyň binýady gyşdan başlanýar. Beýik iş kelleden — başdan başlanýar. Egniň ýokarsynda ser bolsun türkmen. Açyk ýüregiňe bar, açyk eliň…

Read More..

ol Ugrunda Iki Ynsan Sataşdy Berdinazar Hudaynazarow

Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy, Göz gözüň öňünde surata düşdi. Ýürek gürsüldedi, ökje ýeňledi, Gijeler gözleri uky gelmedi. Artdy iki kişiň mylaýym derdi, Olar bir-birini…

Read More..

Läläm Berdinazar Hudaynazarow

Gijem bolsa uçup geldim, Seni küýsäp öýme, Läläm. Çekdi bahar Garaguma Ajaýyp bir gaýma Läläm. Senem bahar bilen deň-duş, Gollara gir, depeden aş. Tebigatyň özem…

Read More..

Dilleriňde Şepagat Berdinazar Hudaynazarow

Dilleriňde şepagat, Ýüz-gözüňde sahawat. Salamat bol, salamat, Perişdemiň, eý adam? Agyr günde diregim, Sen ne beýle birehim? Iň ullakan soragym: Sen näme sen, eý adam?…

Read More..