صور خیال در کلام بیدل

صور خیال صور در لغت بمعنی صورت هاست و خیال را معانی مختلف باشد از قبیل: ذهن، مخیله، در روانشناسی قدیم ( …

حضرت ابوالمعانی بیدل فیلسوف زمان

حضرت ابوالمعانی بیدل، روحی است سرگردان و به دنبال “هوس نشۀ آواره‌گی”. بیدل ناقراری انسانی‌اش را لازمۀ وجودی‌اش می‌خواند و رد پای …