فلک نیافت علاج‌کدورتم بیدل – ابوالمعانی بیدل

فلک نیافت علاج‌کدورتم بیدل نفس به‌سینهٔ این دشت از غبارم سوخت Hits: 3

Read More..

غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا – ابوالمعانی بیدل

غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا چها نمی‌کشد این بیدل از دلی که ندارد Hits: 3

Read More..

عمرها بیدل ز-‌شم خلق پنهان زفستفم – ابوالمعانی بیدل

عمرها بیدل ز-‌شم خلق پنهان زفستفم عشق خواهد خاک ما را گنج این ویرانه‌ کرد Hits: 9

Read More..

عالم موهومه‌ای اسباب صورت بسته است – ابوالمعانی بیدل

عالم موهومه‌ای اسباب صورت بسته است آنچه بیدل از خیال خام پیدا کرده‌ایم Hits: 3

Read More..

صد سال رفت تا به قد خم رسیده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

صد سال رفت تا به قد خم رسیده‌ایم بیدل چه خوشه‌هاکه نشد نذر داس ما Hits: 3

Read More..

شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا – ابوالمعانی بیدل

شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا الفت‌، آنگه گله‌؟ پیداست حیا کم داریم Hits: 2

Read More..

سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس – ابوالمعانی بیدل

سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس سوی او از هرچه برگردی عنانی می‌شود Hits: 2

Read More..

سراغ رفتن عمری‌ست عرض هستی‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

سراغ رفتن عمری‌ست عرض هستی‌ام بیدل چو صبحم تا نفس باقی‌ست‌ گرد محمل خویشم Hits: 2

Read More..

زین هوس‌هایی که بیدل در تخیل چیده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

زین هوس‌هایی که بیدل در تخیل چیده‌ایم یأس اگر بر دل نزد امروز، فردا می‌زند Hits: 2

Read More..

زبیدل‌جرأت جولان مجوبید – ابوالمعانی بیدل

زبیدل‌جرأت جولان مجوبید چو موج این ناتوان پهلو خرام است Hits: 1

Read More..

ز عاجزی در اقبال امن زن بیدل – ابوالمعانی بیدل

ز عاجزی در اقبال امن زن بیدل که طاقتت به جهان هلاک می‌فکند Hits: 3

Read More..

ز خون آرزو صدرنگ می‌بالد بهار من – ابوالمعانی بیدل

ز خون آرزو صدرنگ می‌بالد بهار من نهال باغ یأسم ریشه در آب دگر دارم Hits: 0

Read More..

ز بسکه داشت سرم شورتیغ او بیدل – ابوالمعانی بیدل

ز بسکه داشت سرم شورتیغ او بیدل چو صبح خندهٔ زخمم نمک‌فشانی بود Hits: 0

Read More..

رم‌طور مصرع‌بیدلم‌، دم‌و دود سلسله‌ام رسا – ابوالمعانی بیدل

رم‌طور مصرع‌بیدلم‌، دم‌و دود سلسله‌ام رسا کمک د‌‌و عالم امل دمد که سراسر علمم رسد Hits: 0

Read More..

دماغی در هوای پختگی پرورده‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

دماغی در هوای پختگی پرورده‌ام بیدل به مغز فطرتم نسبت ندارد فکر هر خامی Hits: 2

Read More..

دل چه امکان است بیرون آید از دام امل – ابوالمعانی بیدل

دل چه امکان است بیرون آید از دام امل مهره بیدل در حقیقت مار را جزو تن است Hits: 1

Read More..

درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل – ابوالمعانی بیدل

درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل کمالم این بس ‌که نام بیدل به خط استاد می‌نگارم Hits: 2

Read More..

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم – ابوالمعانی بیدل

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست Hits: 0

Read More..

دانه را بیدل ز فیض سجده‌ریزیهای عجز – ابوالمعانی بیدل

دانه را بیدل ز فیض سجده‌ریزیهای عجز نیست بی نشو و نما از خاک سر برداشتن Hits: 0

Read More..

خطاست بیدل زتنگدستی به فکرروزی الم‌پرستی – ابوالمعانی بیدل

خطاست بیدل زتنگدستی به فکرروزی الم‌پرستی چو کاسه ‌هر کس به ‌خوان‌ هستی ‌دهن‌ گشوده ‌است ‌آش دارد Hits: 1

Read More..

حق ادای رموز از قلم طلب بیدل – ابوالمعانی بیدل

حق ادای رموز از قلم طلب بیدل که حرف دل به زبانهای لال می‌گذرد Hits: 5

Read More..

چیده‌ام از خویش بر غفلت بساط آگهی – ابوالمعانی بیدل

چیده‌ام از خویش بر غفلت بساط آگهی این حباب آیینهٔ دل دارد اما بیدل است Hits: 0

Read More..

چو موج اگر همه تسلیم‌گل‌کنی بیدل – ابوالمعانی بیدل

چو موج اگر همه تسلیم‌گل‌کنی بیدل هنوزگردن تمهید دعوی‌ات عصبی‌ست Hits: 6

Read More..

چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل – ابوالمعانی بیدل

چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل مگر به ‌گریه برآید سیاهی‌ات ز گلیم Hits: 1

Read More..

چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل – ابوالمعانی بیدل

چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل که پندارم خیال او سری دارد به زانویم Hits: 0

Read More..

جهان را صید حیرت کرد جوش ناله‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

جهان را صید حیرت کرد جوش ناله‌ام بیدل همه زنجیرم اما در نقاب شیون خویشم Hits: 0

Read More..

تیغ برکف استاده‌ست صرصر اجل بیدل – ابوالمعانی بیدل

تیغ برکف استاده‌ست صرصر اجل بیدل همچو شمع در هر جا سر برآوردگردن Hits: 1

Read More..

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل – ابوالمعانی بیدل

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل درین حرمان ‌سرا می‌داشت گر فریادرس هستی Hits: 2

Read More..

تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک – ابوالمعانی بیدل

تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک همچو بیدل حذر ازکوشش بی باک کنید Hits: 1

Read More..

پیکرت خم‌ کرد پیری از فنا غافل مباش – ابوالمعانی بیدل

پیکرت خم‌ کرد پیری از فنا غافل مباش سخت نزدیکست بیدل سجده با ساز رکوع Hits: 2

Read More..

بی‌محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد – ابوالمعانی بیدل

بی‌محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما Hits: 1

Read More..

بیدل‌، اگر دست ما ز جام تهی شد – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌، اگر دست ما ز جام تهی شد پای طلب‌ کی شود ز آبله مأیوس Hits: 1

Read More..

بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی آیینهٔ راحتکدهٔ رنگ شکستم Hits: 2

Read More..

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر – ابوالمعانی بیدل

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر کز نسبت او چینی خاموش سفال است Hits: 1

Read More..

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس بیکار بود ذوق ندامت گریستم Hits: 1

Read More..

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست نگذشته‌ای ز هیچ اگر از خویش نگذری Hits: 1

Read More..

بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم این بوسه‌سنج‌گلشن فکر دهان کیست Hits: 1

Read More..

بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی – ابوالمعانی بیدل

بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی ترکرد شرم اشک تو دامان پاک ما Hits: 8

Read More..

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل – ابوالمعانی بیدل

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل در عرض حیرت تو زبان نظاره سوخت Hits: 2

Read More..

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود – ابوالمعانی بیدل

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود چون نقش‌پا قستیم ما هم به پرپا دست Hits: 2

Read More..

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است – ابوالمعانی بیدل

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص Hits: 1

Read More..

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت – ابوالمعانی بیدل

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست Hits: 3

Read More..

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند – ابوالمعانی بیدل

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند تا بستن چشم آخرکارت چه نماید Hits: 2

Read More..

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی در عالمی که حسن هم آیینه‌دار بود Hits: 2

Read More..

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی امروز سیه مست‌تر از سایهٔ تاکم Hits: 3

Read More..

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل – ابوالمعانی بیدل

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل پیش یقین خود هم صد احتمال بردم Hits: 2

Read More..

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس – ابوالمعانی بیدل

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس داغ آن زخممم‌که با لبهای خندان آشناست Hits: 2

Read More..

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی – ابوالمعانی بیدل

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است Hits: 3

Read More..

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی – ابوالمعانی بیدل

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی تحصیل‌کمال تو، به یک حرف تمام است Hits: 2

Read More..

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست عمر در اندیشهٔ سودا گذشت Hits: 2

Read More..

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد دل پی حرص باختن چشم به آز دوختن Hits: 2

Read More..

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال – ابوالمعانی بیدل

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال چون قدح از لب زخم جگر افغان‌کردیم Hits: 2

Read More..

بیدل از صحبتم کنار گزین – ابوالمعانی بیدل

بیدل از صحبتم کنار گزین فرصتم من فرار خواهم کرد Hits: 2

Read More..

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست Hits: 2

Read More..

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم سینه می‌کندی چه می‌شد گر زبانت لال بود Hits: 2

Read More..

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی – ابوالمعانی بیدل

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی بی‌تکلف اشک و داغ و آه خواهی یافتن Hits: 3

Read More..

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست از هوس تا کی‌ کسی پالان‌ گاو و خر شود Hits: 7

Read More..

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار – ابوالمعانی بیدل

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار پیرهن بیدل بیاض چشم‌یعقوبم‌بس است Hits: 8

Read More..

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل هنر از حیرت آیینه‌ام منت‌کش دامی Hits: 2

Read More..

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل – ابوالمعانی بیدل

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل ز مژگان بستن ایمن نیست هرکس دیده‌ای دارد Hits: 2

Read More..