حکایت بلبل

حکایت بلبل شنیدم که صبحی ز فصل بهار به صحن چمن بلبلی بی قرار ز جام تماشای گل بود مست بر افشانده از بال بر…

Read More..

در صحبت گلهای باغ

در صحبت گلهای باغ گلشن بوی فسونی بر زبان داشت خموشی بلبلی عرض فغان داشت طراوت شو به روی سبزه بنشین ز پیشانی گره بگشا…

Read More..

صفت محبت

صفت محبت سوم از اهل دل یعنی محبت سراپا حلقه ی زنجیر الفت وجودش نشۀ ی ایجاد عالم ظهورش جوهر تفصیل آدم دو عالم جرعه…

Read More..

صفت دل

صفت دل بساطی دید در عین نزاهت گلستان جلوه ای صد رنگ راحت دماغ آشفته ی بوی بهارش جگر خون گشته ی قرب جوارش بنای…

Read More..