حکایت بلبل

حکایت بلبل شنیدم که صبحی ز فصل بهار به صحن چمن بلبلی بی قرار ز جام تماشای گل بود مست بر افشانده …

در صحبت گلهای باغ

در صحبت گلهای باغ گلشن بوی فسونی بر زبان داشت خموشی بلبلی عرض فغان داشت طراوت شو به روی سبزه بنشین ز …

صفت محبت

صفت محبت سوم از اهل دل یعنی محبت سراپا حلقه ی زنجیر الفت وجودش نشۀ ی ایجاد عالم ظهورش جوهر تفصیل آدم …

صفت دل

صفت دل بساطی دید در عین نزاهت گلستان جلوه ای صد رنگ راحت دماغ آشفته ی بوی بهارش جگر خون گشته ی …