ابوالمعانی ابوالمعانی بیدل رح کی واحد اردو غزل

ابوالمعانی حضرت ابوالمعانی بیدل رح کی واحد اردو غزل حضرت میر تقی میر نے بیدلؔ کے انتقال کے 32 سال بعد ” نکات الشعراء ”…

Read More..

میرزاعبدالقادر بیدلؒ نے دنیا کو ایک فاحشہ اور بے باک عورت سے تشبیہ دی ہے

میرزاعبدالقادر بیدلؒ نے دنیا کو ایک فاحشہ اور بے باک عورت سے تشبیہ دی ہے ۔ اور فرماتے ہیں جو شخص بخُل و امساک سے…

Read More..

ای که از فهم حقایق دم زنی خاموش باش ابوالمعانی بیدل

Read More..

ناصح سخن ساخته ات پر نمکین است ابوالمعانی بیدل

Read More..

نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان ابوالمعانی بیدل

Read More..

مباش همچو گهر مرده ریگ این دریا ابوالمعانی بیدل

Read More..

گذر ز شیوه علم و فن در پیر میکده بوسه زن ابوالمعانی بیدل

Read More..

غرض هر کس بجام وهام مست است ابوالمعانی بیدل

Read More..

زندگی عالم آسایش نیست ابوالمعانی بیدل

Read More..

شده فهم مقصد عالمی ز تلاش هرزه قدم غلط ابوالمعانی بیدل

Read More..

زال دنیا قدر فاحشه بی باک است ابوالمعانی بیدل

Read More..

رغبت جاه چه و نفرت اسباب کدام ابوالمعانی بیدل

Read More..

در محبت آرزو را اعتبار دیگر است ابوالمعانی بیدل

Read More..

داغ زیر پا و آتش بر سرو در دیده اشک ابوالمعانی بیدل

Read More..

جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود ابوالمعانی بیدل

Read More..

به هر زره دربرده من و ما غرور اوهام بیش بردی ابوالمعانی بیدل

Read More..

چو غبار شکسته برسر راهت نشسته ام ابوالمعانی بیدل

Read More..

هر تلاش آیینه به سنگ‌ خورد ابوالمعانی بیدل

Read More..

سخت در تیمار جسم افتاده ای هوشیار باش ابوالمعانی بیدل

Read More..

خوشست از ترک خودنمایی دمی از ننگ هوس برآیی ابوالمعانی بیدل

Read More..

کسب هوش کن ‌که در دنیای راز ابوالمعانی بیدل

Read More..

 اگر سکون کی زندگی گذارنا چاہتا ہے ابوالمعانی بیدل

Read More..