شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرهٔ تن – بدرالدین هلالی جغتایی

شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرهٔ تن شدی نزار شتر زیر بار حجرهٔ من شتر به باد رود، حجره نیز خاک شود گرت شتر…

Read More..

خراسان سینهٔ روی زمین از بهر آن آمد – بدرالدین هلالی جغتایی

خراسان سینهٔ روی زمین از بهر آن آمد که جان آمد درو، یعنی عبیدالله خان آمد زهی خان همایون‌فر که بر فرق همایونش پر و…

Read More..

گر جان کنم به حسرت زان لب نمی‌کند دل – بدرالدین هلالی جغتایی

گر جان کنم به حسرت زان لب نمی‌کند دل دل کندن از لب او جان کندنی‌ست مشکل قبله‌ست روی جانان، لعلش چو آب حیوان این…

Read More..

تخت مرصع گرفت شاه ملمع بدن – بدرالدین هلالی جغتایی

تخت مرصع گرفت شاه ملمع بدن جیب مرقع درید شاهد گل‌پیرهن ساغر سیمین شکست ساقی زرین قدح پیکر پروانه سوخت شمع زمرد لگن آتش موسی…

Read More..