مخمس بر غزل سعدی – بدرالدین هلالی جغتایی

مخمس بر غزل سعدی ای گل، همه وقت این گل رخسار نماند وقتی رسد آخر که بجز خار نماند تاراج خزان آید و گلزار نماند…

Read More..