غریبی بس مرا دلگیر دارد – بابا طاهر عریان

غریبی بس مرا دلگیر دارد فلک بر گردنم زنجیر دارد فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامنگیر دارد

Read More..

فلک کی بشنود آه و فغانم – بابا طاهر عریان

فلک کی بشنود آه و فغانم بهر گردش زند آتش بجانم یک عمری بگذرانم با غم و درد بکام دل نگردد آسمانم

Read More..

من آن شمعم که اشکم آتشین بی – بابا طاهر عریان

من آن شمعم که اشکم آتشین بی که هر سوته دلی حالش همین بی همه شب گریم و نالم همه روز بیته شامم چنان روزم…

Read More..

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی – بابا طاهر عریان

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی به میزان و صراطم ماجرا بی بنوبت میروند پیر و جوانان وای آنساعت که نوبت زان ما…

Read More..

برندم همچو یوسف گر بزندان – بابا طاهر عریان

برندم همچو یوسف گر بزندان ویا نالم زغم چون مستمندان اگر صد باغبان خصمی نماید مدام آیم بگلزار تو خندان

Read More..

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم – بابا طاهر عریان

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم از آنرویی که هر دو تیره روجیم ته بلبل حاش لله مثل مو نی نبو جز درد و غم یک…

Read More..

چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی – بابا طاهر عریان

چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی سخن از بیش و از کم واته‌شان بی بدریا مو شدم گوهر برآرم هر آن گوهر که دیدم…

Read More..

دل مو دایم اندر ماتم ته – بابا طاهر عریان

دل مو دایم اندر ماتم ته بدل پیوسته بی‌درد و غم ته چه پرسی که چرا قدت ببوخم خم قدم از آن پیچ و خم…

Read More..

دو چشمم درد چشمانت بچیناد – بابا طاهر عریان

دو چشمم درد چشمانت بچیناد مبو روجی که چشمم ته مبیناد شنیدم رفتی و یاری گرفتی اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

Read More..

سیه بختم که بختم واژگون بی – بابا طاهر عریان

سیه بختم که بختم واژگون بی سیه روجم که روجم سرنگون بی شدم آوارهٔ کوی محبت زدست دل که یارب غرق خون بی

Read More..

قدم دایم زبار غصه خم بی – بابا طاهر عریان

قدم دایم زبار غصه خم بی چو مو خونین دلی در دهر کم بی زغم یکدم مو آزادی ندیرم دل بیچارهٔ مو کوه غم بی

Read More..

مو آن رندم که پا از سر ندونم – بابا طاهر عریان

مو آن رندم که پا از سر ندونم سراپایی بجز دلبر ندونم دلارامی کز او دل گیرد آرام بغیر از ساقی کوثر ندونم

Read More..

بمیرم تا ته چشم‌تر نبینی – بابا طاهر عریان

بمیرم تا ته چشم‌تر نبینی شرار آه پر آذر نبینی چنانم آتش عشقت بسوجه که از مو مشت خاکستر نبینی

Read More..

هزاران ملک دنیا گر بدارم – بابا طاهر عریان

هزاران ملک دنیا گر بدارم هزاران ملک عقبی گر بدارم بوره ته دلبرم تا با ته واجم که بی روی تو آنرا گر بدارم

Read More..

نسیمی کز بن آن کاکل آیو – بابا طاهر عریان

نسیمی کز بن آن کاکل آیو مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو چو شو گیرم خیالش را در آغوش سحر از بسترم بوی گل آیو

Read More..

اگر شیری اگر میری اگر مور – بابا طاهر عریان

اگر شیری اگر میری اگر مور گذر باید کنی آخر لب گور دلا رحمی بجان خویشتن کن که مورانت نهند خوان و کنند سور

Read More..

به جز این مو ندارم آرزویی – بابا طاهر عریان

به جز این مو ندارم آرزویی که باشد همدم مو لاله‌رویی اگر درد دلم واجم به کوهان دگر در کوهساران گل نرویی

Read More..

بیته یارب به بستان گل مرویاد – بابا طاهر عریان

بیته یارب به بستان گل مرویاد وگر روید کسش هرگز مبویاد بیته هر گل به خنده لب گشاید رخش از خون دل هرگز مشویاد

Read More..

خور آئین چهره‌ات افروته‌تر بی – بابا طاهر عریان

خور آئین چهره‌ات افروته‌تر بی بجانم تیر عشقت دوته‌تر بی چرا خال رخت دونی سیاهه هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی

Read More..

دلم تنگ ندانم صبر کردن – بابا طاهر عریان

دلم تنگ ندانم صبر کردن زدلتنگی بوم راضی بمردن ز شرم روی ته مو در حجابم ندانم عرض حالم واته کردن

Read More..

ز دل بیرون نبجتم ناله نایی – بابا طاهر عریان

ز دل بیرون نبجتم ناله نایی ز مژگان تر مو ژاله نایی شوی نایه که مو خوابت بوینم به بخت مو به چشم لاله نایی

Read More..

شبی کان نازنینم در بر آیو – بابا طاهر عریان

شبی کان نازنینم در بر آیو گذشته عمرم از نو بر سر آیو همه شو دیدهٔ مو تا سحرگاه بره باشد که یارم از در…

Read More..

گرم خوانی ورم رانی ته دانی – بابا طاهر عریان

گرم خوانی ورم رانی ته دانی گرم درتش بسوزانی ته دانی ورم بر سر زنی الوند و میمند همی واجم خدا جانی ته دانی

Read More..

مو که یارم سر یاری ندیره – بابا طاهر عریان

مو که یارم سر یاری ندیره مو که دردم سبکباری ندیره همه واجن که یارت خواب نازه چه خوابست اینکه بیداری ندیره

Read More..

دل عاشق به پیغامی بسازد – بابا طاهر عریان

دل عاشق به پیغامی بسازد خمار آلوده با جامی بسازد مرا کیفیت چشم تو کافیست ریاضت کش ببادامی بسازد

Read More..

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی – بابا طاهر عریان

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی زمان وصل یاران هفته‌ای بی غنیمت دان وصال لاله رویان که گل در لاله زاران هفته‌ای بی

Read More..

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی – بابا طاهر عریان

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلش از درد دنیا ریشتر بی اگر بر سر نهی چون خسروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر…

Read More..

الهی سوز عشقت بیشتر کن – بابا طاهر عریان

الهی سوز عشقت بیشتر کن دل ریشم ز دردت ریشتر کن ازین غم گر دمی فارغ نشینم بجانم صد هزاران نیشتر کن

Read More..

به والله که جانانم تویی تو – بابا طاهر عریان

به والله که جانانم تویی تو بسلطان عرب جانم تویی تو نمیدونم که چونم یا که چندم همی دونم که درمانم تویی تو

Read More..

ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی – بابا طاهر عریان

ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی ته که یارم نه‌ای پیشم چرایی ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم نمک پاش دل ریشم چرایی

Read More..

خوشا آندل که از خود بیخبر بی – بابا طاهر عریان

خوشا آندل که از خود بیخبر بی ندونه در سفر یا در حضر بی بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با…

Read More..

دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ – بابا طاهر عریان

دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ زده آئینه هر نام بر سنگ بمو واجند که بی نام و ننگی هر آن یارش تویی چه…

Read More..

سحرگاهان که اشکم لاوه گیره – بابا طاهر عریان

سحرگاهان که اشکم لاوه گیره زآهم هفت چرخ آلاوه گیره چنان از دیده ریزم اشک خونین که گیتی سر بسر سیلابه گیره

Read More..

غم عالم همه کردی ببارم – بابا طاهر عریان

غم عالم همه کردی ببارم مگر مو لوک مست سر قطارم مهارم کردی و دادی به ناکس فزودی هر زمان باری ببارم

Read More..

مرا عشقت ز جان آذر برآره – بابا طاهر عریان

مرا عشقت ز جان آذر برآره زپیکر مشت خاکستر برآره نهال مهرت از دل گر ببرند هزاران شاخه دیگر برآره

Read More..

هزاران دل بغارت برده ویشه – بابا طاهر عریان

هزاران دل بغارت برده ویشه هزارانت دگر خون کرده ویشه هزاران داغ ریش ار ویشم اشمرد هنو نشمرده از اشمرده ویشه

Read More..

قدم دایم ز بار غصه خم بی – بابا طاهر عریان

قدم دایم ز بار غصه خم بی چو مو محنت کشی در دهر کم بی مو هرگز از غم آزادی ندیرم دل بی طالع مو…

Read More..

نوای ناله غم اندوته دونو – بابا طاهر عریان

نوای ناله غم اندوته دونو عیار قلب خالص بوته دونو بوره سوته دلان واهم بنالیم که قدر سوته دل دلسوته دونو

Read More..

بدنیای دنی کی ماندنی بی – بابا طاهر عریان

بدنیای دنی کی ماندنی بی که دامان بر جهان افشاندنی بی همی لا تقنطوا خوانی عزیزا دلا یا ویلنا هم خواندنی بی

Read More..

بوره سوته دلان با ما بنالیم – بابا طاهر عریان

بوره سوته دلان با ما بنالیم زدست یار بی پروا بنالیم بشیم با بلبل شیدا به گلشن اگر بلبل نناله ما بنالیم

Read More..

حرامم بی ته بی آلاله و گل – بابا طاهر عریان

حرامم بی ته بی آلاله و گل حرامم بی ته بی آواز بلبل حرامم بی اگر بی ته نشینم کشم در پابی گلبن ساغر مل

Read More..

دل مو غیرته دلبر نگیره – بابا طاهر عریان

دل مو غیرته دلبر نگیره بجای جوهری جوهر نگیره دل مو سوته و مهر ته آذر نبی ناسوته آذر در نگیره

Read More..

دیم آلاله‌ای در دامن خار – بابا طاهر عریان

دیم آلاله‌ای در دامن خار واتم آلالیا کی چینمت بار بگفتا باغبان معذور میدار درخت دوستی دیر آورد بار

Read More..

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار – بابا طاهر عریان

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار غریبی و اسیری و غم یار غریبی و اسیری چاره دیره غم یار و غم یار و غم…

Read More..

قضا پیوسته در گوشم بواجه – بابا طاهر عریان

قضا پیوسته در گوشم بواجه که این درد دل تو بی علاجه اگر گوهر به آبی خواهون نداری همین این جون تو که بی رواجه

Read More..

مو آن آزردهٔ بی خانمانم – بابا طاهر عریان

مو آن آزردهٔ بی خانمانم مو آن محنت نصیب سخت جانم مو آن سرگشته خارم در بیابون که هر بادی وزد پیشش دوانم

Read More..

بیته بالین سیه مار به چشمم – بابا طاهر عریان

بیته بالین سیه مار به چشمم روج روشن شو تار به چشمم بیته ای نو گل باغ امیدم گلستان سربسر خار به چشمم

Read More..

بیته گلشن به چشمم گلخن آیو – بابا طاهر عریان

بیته گلشن به چشمم گلخن آیو واته گلخن به چشمم گلشن آیو گلم ته گلبنم ته گلشنم ته که واته مرده را جان بر تن…

Read More..

نپنداری که زندان خوشترم بی – بابا طاهر عریان

نپنداری که زندان خوشترم بی سرم بو گوی میدان خوشترم بی چو گلخن تار و تاریکه به چشمم گلستان بی ته زندان خوشترم بی

Read More..

اگر دل دلبری دلبر کدامی – بابا طاهر عریان

اگر دل دلبری دلبر کدامی وگر دلبر دلی دل را چه نامی دل و دلبر بهم آمیته وینم ندانم دل که و دلبر کدامی

Read More..

بسر غیر ته سودائی ندیرم – بابا طاهر عریان

بسر غیر ته سودائی ندیرم بدل جز ته تمنائی ندیرم خدا دونه که در بازار عشقت بجز جان هیچ کالائی ندیرم

Read More..

پسندی خوار و زارم تا کی و چند – بابا طاهر عریان

پسندی خوار و زارم تا کی و چند پریشان روزگارم تا کی و چند ته که باری ز دوشم برنگیری گری سربار بارم تا کی…

Read More..

خوشا آنانکه پا از سر ندونند – بابا طاهر عریان

خوشا آنانکه پا از سر ندونند مثال شعله خشک وتر ندونند کنشت و کعبه و بتخانه و دیر سرائی خالی از دلبر ندونند

Read More..

دلم دردین و نالین چه واجم – بابا طاهر عریان

دلم دردین و نالین چه واجم رخم گردین و خاکین چه واجم بگردیدم به هفتاد و دو ملت بصد مذهب منادین چه واجم

Read More..

زدست مو کشیدی باز دامان – بابا طاهر عریان

زدست مو کشیدی باز دامان ز کردارت نبی یک جو پشیمان روم آخر بدامانی زنم دست که تا از وی رسد کارم بسامان

Read More..

شوان استارگان یک‌یک شمارم – بابا طاهر عریان

شوان استارگان یک‌یک شمارم براهت تا سحر در انتظارم پس از نیمه شوان که ته نیایی زدیده اشک چون باران ببارم

Read More..

گلی کشتم باین الوند دامان – بابا طاهر عریان

گلی کشتم باین الوند دامان آوش از دیده دادم صبح و شامان چو روج آیو که بویش وا من آیو برد بادش سر و سامان…

Read More..

نپرسی حال یار دلفکارت – بابا طاهر عریان

نپرسی حال یار دلفکارت که هجران چون کند با روزگارت ته که روز و شوان در یاد مویی هزارت عاشق با مو چه کارت

Read More..

ز یاد خود بیا پروا کریمان – بابا طاهر عریان

ز یاد خود بیا پروا کریمان ازو کو التجا وا که بریمان کیه این تاب داره تا مو دارم نداره تاب این سام نریمان

Read More..

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل – بابا طاهر عریان

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل بمو دایم به جنگی ای دل ای دل اگر دستم فتی خونت بریجم بوینم تا چه رنگی…

Read More..