آن مایه بزرگی و آن قبلۀ انام – بابا افضل کاشانی

آن مایه بزرگی و آن قبلۀ انام آن از کرم نشان و هنر زو گرفته نام صدر جهان، سلالۀ اقبال، فخر دین کان هنر، جهان…

Read More..

خود را به عقل خویش یکی بر گرای، خود – بابا افضل کاشانی

خود را به عقل خویش یکی بر گرای، خود تا چیستی و چندی؟ ای مرد پر خرد جانی؟ تنی؟ چه گوهری از گوهران، همه؟ کار…

Read More..

گشوده گردد بر تو در حقیقت باز – بابا افضل کاشانی

گشوده گردد بر تو در حقیقت باز کناره گیر به یکباره از این جهان مجاز که در جهان مجاز آن کسی بود پر سود که…

Read More..