Aziza Enayat

نــــوای آبشـــارت نغـمــۀ مــن – عزیزه عنایت

نــــوای آبشـــارت نغـمــۀ مــن – عزیزه عنایت

نــــوای آبشـــارت نغـمــۀ مــن بــرایم خـار زارتاست گلشن فــــروغ آسمـــان خــاطــر مــن زیــادت میشوم دلشــاد میهـن عزیزه عنایت 2014/1/4 »

محو کینــه بــاعـث ایجــاد وحـدت میشود – عزیزه عنایت

محو کینــه بــاعـث ایجــاد وحـدت میشود – عزیزه عنایت

محو کینــه بــاعـث ایجــاد وحـدت میشود ضامنخوشبختی ای فردای ملت میشود گـرنباشیم بـاهم و یک دل، هـرفـرد وطن عـاقبـت بشکسته ازسنگملا مـت میشود عزیزه عنایت 2017/6/18- »

گل پاسداری – عزیزه عنایت

گل پاسداری – عزیزه عنایت

گل پاسداری خرم زتستفصل سرود و بهـــــاری ام رقصــد صبـا زعطــرتـن و مشکبـــاری ام بس چیده ام زگلشن تو نـو گلی بهــا ر شد خسته با غبان زگل و گلشماری ام خوانــدم سرود تــازه و زیبــا کــــلام تـــو بگر فت دامنم ز خو شی اشک جاری ام چون مرغ پر شکستـۀ نا لم بـدام عشق تــا بنگــرد شکـــاری دل نـا قـــرار ... »

فروغسحـــــر – عزیزه عنایت

فروغسحـــــر – عزیزه عنایت

فروغسحـــــر عشقمن و خدای من ، مقصد و مدعای من پش تو التجا کند شب همه شب دعــای مــن نغمــۀ ســـوز و ســاز من، قبلۀ هر نمــاز مــن حـــافــظ رمــز و راز مـن ،لطف توو خطــای مـن از تــو فـــروغ سحــرم ،جــلــوۀ تـــو در نظـــرم هرســــو تـــرا مینگــرم ،ای بــت آشنـــای مـن مونـــس مهـربان توئی، مــا... »

صــدایرعــد وبــاران اسـت امشب – عزیزه عنایت

صــدایرعــد وبــاران اسـت امشب – عزیزه عنایت

صــدایرعــد وبــاران اسـت امشب هــراس و وهـم طوفان است امشب مگــر افتــاده کس در چنــگ طـوفان؟ که هوش و دل پریشان است امشب عزیزه عنایت »

سیر زندگی – عزیزه عنایت

سیر زندگی – عزیزه عنایت

سیر زندگی این رمـزو رازدهر ببین تــا کجـا رسد یک گل نچیده ایم که عمری به پا رسد گیتی زاول است درایــن سیـر زنـدگی درپیچ وتـاب غـم که بــا فتـنـه هـا رسد عمریکــه میبــریــم بــدل عــالمی امیـد زان جمـلـه آرزویـکـی گـربمـا رسد مـایـیـم و تنـگـدل بـه طـوفـان موجها کشتـی نشسته گـان کـه تــا نـاخدا رسد ... »

زمســتان – عزیزه عنایت

زمســتان – عزیزه عنایت

زمســتان زیخبنـــدان وسرمــای زمستــان فســـرده بــاغ وراغ و مـرغـزاران نــه دربستــان نــوای مرغـکانی نــه جای یاسمن کنــج گلستان فگنــده ابـــر خــرگــه روزتا شب مــه ومهـراند، درمشکوی پنهان چمن زیــر لحاف بــرف خــوابیــد فــزون گــردید اندوه غـــریــبــان بــدون جــامـۀ گرم و مســاعـــد بلــرزنـ... »

رستــم ثــانــی – عزیزه عنایت

رستــم ثــانــی – عزیزه عنایت

رستــم ثــانــی یــارب تـو دیــار مـا رسـانـی درپــرتــؤ صلح و زنــد گانی کشـتــه نـشــود جــوان میهــن درتعصــب قــومی وزبــانـی فـقــریکه فسرده پـیـرو بـرنـا میهــن بـبــرد بــه نــاتــوانـی دشمن زنـفــاق مـا بــرد سـود بــا ظاهــرو بــاطـن ونهـانـی دستی بـدهیـم برای ایـن ملک بــا وحــدت وسعی وپـا... »

خورشید صلح – عزیزه عنایت

خورشید صلح – عزیزه عنایت

خورشید صلح دل نیمه شبحضور خــدا التجــا کند بــاشـد که حل مشکل مــا را خدا کند لطفـی کنـد بحــق ستـم دیــده ملتی خــورشیــدصلح ازدر حکمـت اعطا کند یــابــد نجـات، پیــکـرمیهـن زتیغ جنگ دردء که سـوخــت مـردم مارا دوا کند ازانتــحــارو آتــش وبیـــداد ظــالـمـان ملـت رهــا و شــاد دل بینـــــوا کــنـد... »

جلوه عیـــد – عزیزه عنایت

جلوه عیـــد – عزیزه عنایت

جلوه عیـــد جلوۀ عید به حسن مه نو دیــــدم دوش شادی و هلهلۀ عید رسید گوش بگوش مطرب شهر نوای همه گــا نــی بنواخت مرغ شب را به هوا بود چنان رقصو خروش مـــومنـــان رازفیــض رمضــان و طــا عــت مژدۀ لطف خـــدا داد به هــرگوش سروش مردم شهــر بیاراست در و خانـــۀ خویـش دشمن و دو ست نگر در مسجـد دوشا دوش ... »

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا – عزیزه عنایت

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا – عزیزه عنایت

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا مــژدۀ صلـح بـیـاورزرهی دوربما که کشیدیم بسی رنج زاغـیـاروعدو بشکند قفل ستم دروطن ازلطف خدا عزیزه عنایت2018/3/18 »

به سرانگشت لطافت بازکن یکه یکه – عزیزه عنایت

به سرانگشت لطافت بازکن یکه یکه – عزیزه عنایت

به سرانگشت لطافت بازکن یکه یکه گــــــره زلـــــف شــــــب یــــلـــدا را شانــه زن افشــان کن بـردوش اش مـــوی پـــــرعطـــرگــلـــی فـــردا را »

با یک گل آن محیط گلستان نمیشـود – عزیزه عنایت

با یک گل آن محیط گلستان نمیشـود – عزیزه عنایت

با یک گل آن محیط گلستان نمیشـود مــرهـم بـــرای درد یتیمــان نمیشـود بــا اتفاق رشک چمن میشــود وطـن جزهمدلی، خانه بــه سامان نمیشود عزیزه عنایت2013/9/15 »

امید است میهنم گلزار گردد – عزیزه عنایت

امید است میهنم گلزار گردد – عزیزه عنایت

امید است میهنم گلزار گردد چو دیباسبز وحاصل بــار گـردد گلی یکــرنگی و وحدت بـروید زگلهای خوشی سرشار گردد عزیزه عنایت2014/10/19 »

ازبهرچیست این همه جنگ و جدال مـا – عزیزه عنایت

ازبهرچیست این همه جنگ و جدال مـا – عزیزه عنایت

ازبهرچیست اینهمه جنگ و جدال مـا طوفان نهفته است دراین قیل وقال ما گـرداب، درکمیـن و تــلاطم بـه موجهـا غــافــل اگـر شویم دریغـا به حــال مـا عزیزه عنایت 9/7/2014 »

نا برابری های وطن – عزیزه عنایت

نا برابری های وطن – عزیزه عنایت

نا برابری های وطن این چه وضعیست که هر شام و سحر میبینم یـکــی را شـــاد و دگـــر دیـــدۀ تـــر میـبــینــم یکی از فقــــر بود فــــاقــه و رنجـــور و ملـو ل وآن دگـــــر رابـــکفــش کیســـۀ زر میبینـــم آی و بنگــــر تو به بــــازار غـــــریــبــان دیـــار که چـــخ افســـــرده به هــر راه و گذر میبی... »

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم – عزیزه عنایت

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم – عزیزه عنایت

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم افسرده ایمو لــذتغمهـاچشید ه ایم بــا فقـر زنـده ایم و سیــاه اســتروز مـا مــا زخمیــان خنجــــر بیــد اد بـــود ه ایـم بــاچهــرۀ فسـرده و چشمــان خونفشـان شبهــاگــرسنـه در گـروء بــاد خــفتــه ایم جــای لحــاف بستـر خـا ک است جای ما بی سـر پنــاه بپــای د... »

کعبۀ دل – عزیزه عنایت

کعبۀ دل – عزیزه عنایت

کعبۀ دل بــه آسمــان خــاطـرمن آفـتـاب تــابــان شـو بــه بــاغ دفــتر شعـرم شکــوه وعـنوان شـو به شاخه شاخه نخل امیدم ببخش رنگ بهار چـو ابـرهـای سـرکش نیسان بیا وبـاران شو بــه دشــت تمنــای وصــالم بیــارلالـۀ سـرخ شـمیــم مـلـــک وجــودم زلالــه زاران شـــو زچــشمــه هــــای زلال امــیــد و شـادا... »

فخر نیاکان – عزیزه عنایت

فخر نیاکان – عزیزه عنایت

فخر نیاکان چه حاجت است که خوی تو چون گدا باشد بـه پیش دشمنت انــدر طلب چــرا بــاشـــد هــوای فخــر نیــاکــان مگــر نبـود بــه سـر؟ کــه دست غیــر بـه بیــداد ملــک مــا باشد مــراد دشمن دیــریــن ما همیــن بـوده ست گــلــوی مـــردم ما خنجـــراز شمـــا بـاشـــد وگـــر کـــه نیست تــرا همتی بــه سـر... »

صبا بـوی تو آورد، صبحگاهان – عزیزه عنایت

صبا بـوی تو آورد، صبحگاهان – عزیزه عنایت

صبا بـوی تو آورد، صبحگاهان سحرآمیخت بـامن ازدل جا ن شفق ازساغــرخونین عاشق شراب نـورمیافشاند به دامان عزیزه عنایت2014/8/1 »

سرود ناب – عزیزه عنایت

سرود ناب – عزیزه عنایت

سرود ناب صبا امشب بــه بــزم پــرتــؤ مهتاب میــرقصــد کنــارغنچه هــایتــازه و شــاداب میــر قصــد شمیم گـل فشـانـد، بـردر و بـام وهــوا امشب که دل درسیــنه ام ازعطـرگل بی تا ب میرقصد مگردارد, بکف پیغا مـی عشقـی از گلستا نی؟ کـه بلبلازهــوا ی گل چنا ن شا داب میـرقصد مکـن بـاوربـه د ریای کـه آرام اس... »

زخـلقت ایـن طبیعــت آفـــریدی – عزیزه عنایت

زخـلقت ایـن طبیعــت آفـــریدی – عزیزه عنایت

زخـلقت ایـن طبیعــت آفـــریدی چنین زیبــا جهــانی بــرگــزیدی درانــدیشـه نگنجــد حکمت تــو به پای شب سحردادی سپیدی عزیزه عنایت23/11/2013 »

دیار عشــق – عزیزه عنایت

دیار عشــق – عزیزه عنایت

دیار عشــق بیتو با خــــود همیشه در جنگـــم گاه چون شیشه گاهی چون سنگم بی تـــو عا لــم خوشـم نمی آیـــــد بی تــو شب زنــده دار و دلتنگـــم می کشا نی مــرا بســوی خـــودت گر چه دور از تو من به فرسنگــم بی تـــو پــرپــر گلی خــزانم مــن با تو همچـــونگلاب خوش رنگـم صبحبلبـل عزیزه گفـت به گل کــه زع... »

خاورامید – عزیزه عنایت

خاورامید – عزیزه عنایت

خاورامید امشـب زفراق تــو احــوال دگـــر دارم آشفتــه ودلـگیــرم، فکــرتــوبسـردارم آتش فگند عشقت بردامن هستی ام درخــرمن جــان وتـن همواره شرردارم تــا درطلب وصلت انــدوه و فغـان دارم مــرغ دل چون بسمل باخون جگـردارم دربـــادۀ مقصــود از اشـک گهــر بــارم صــد قـــافــله مـرواریـد از دیدۀ تر دارم خ... »

تمنــا – عزیزه عنایت

تمنــا – عزیزه عنایت

تمنــا پـرپـرواز رویــا دارم امـشب که سیری تا ثریا دارم امـشب به خلــوت گـاه آرام شب خود فــروغ آسمــانهـا دارم امـشب بسرافتــاده اسـت شــورجنونی کـه بــالــی ازتمنـا دارم امشب بیـاد لحظه هـای تـلخ و شیرین هـوای بــاغ بــالا دارم امشــب بـدامـن رشک ابـری نوبهـاری سرشکی همچودریا دارم امشب زنیـرنگ وفس... »

بیــا و جلـو ۀ حسنت بــه روی مــاه ببین – عزیزه عنایت

بیــا و جلـو ۀ حسنت بــه روی مــاه ببین – عزیزه عنایت

بیــا و جلـو ۀ حسنت بــه روی مــاه ببین شبی پــر از ستـاره و گل فـرش راه ببین بیـاکه مـاه تمام است وعـاشقان و سرود شبی که پرتؤعشق است ودل گواه ببین عزیزه عنایت »

بساط غزل – عزیزه عنایت

بساط غزل – عزیزه عنایت

بساط غزل ببزم خلوت شب شعـرعاشقانـه میخوانم نوای دلبــری وبـودن وتـرانــه میخوانم تمام شب غــزلی بــا ستــاره ها خـوانم ســرودعــاشقی ایجـاویـدانه میخوانم بساط هــرغـزلـم گستــرم بــیــاد رخت درانتظارتو بنشسته بی بهـانـه میخـوانم ستــاره می شمــرم درحضـورمـاه تمام حــدیـث عشق وهـوایـت شبانه میخوانم ز... »

ای مـاه پــرتـؤ افگن شبهـای جـاریم – عزیزه عنایت

ای مـاه پــرتـؤ افگن شبهـای جـاریم – عزیزه عنایت

ای مـاه پــرتـؤ افگن شبهـای جـاریم خرم زتست محمـل شب زنده داریم تا ازهـوای عشق تـو دلشــاد میشوم شــاد اســت گل وگلشن امیــد واریـم عزیزه عنایت »

آفتــاب – عزیزه عنایت

آفتــاب – عزیزه عنایت

آفتــاب درسکــوت مبهــم تــاریــک شــب چــلـچــراغ عشــق میبــاید گـرفت ره روان را داد نـــوری از صفــا تــا بگـردد پــاک خوبیـها ز زشت تــا طلـوع صبــح امــیــد و نـویــد ازسیـاهـی هـا سپیـــدی هــا بـریــد آفــتــاب ای آفــتــاب ای آفــتــــاب چون توبودن درسخاوت بی حساب عزیزه عنایت »

وطن از رنج تو دلهای همه پر خون است – عزیزه عنایت

وطن از رنج تو دلهای همه پر خون است – عزیزه عنایت

وطن از رنج تو دلهای همه پر خون است ظلم وبیدا نگر ،بیحــد و روز افــزون است نشنید چــرخ فلک نالۀ این سوخته گــان تاکجا جاری خون دم بدم و جیحون است عزیزه عنایت2014/7/15 »

هراس از زوزۀ باد است امشب – عزیزه عنایت

هراس از زوزۀ باد است امشب – عزیزه عنایت

هراس از زوزۀ باد است امشب فضای وحشت ایجاد است امشب مــگـــر دارد فــلک میــل حــوادث ؟ که مرغ شب به فریاد است امشب »

ملک تن – عزیزه عنایت

ملک تن – عزیزه عنایت

ملک تن از چمنـــزار خیال تــو گلی بـر چیـــد م عطر گل از هوس خـــاطــر تو بـویـد م پیــراهن از گل سرخ دمنت ســـا خته ام چـــادر سبــز تمنــای تـــرا پــو شیـــد م حــلقــۀ عشق تــو در پــای د لـم افتــاد ه تــا به دا مـــان محبت گهــی تو افتیـــد م روی سجــاده زعشق تـــو به هنگام دعـا دوش بـا دیــدۀ... »

گلهای نا شگفته – عزیزه عنایت

گلهای نا شگفته – عزیزه عنایت

گلهای نا شگفته این بهار میهنم بارنگ و بویدیگراست باغ وبستان وچمن خونین وگلها ابتراست از گــلــوی خـاک آیـد نـالـه ی پرسوزغم کــزشــرار آتش دل دامنم خـاکستــر است سینــۀ کــوه میشگافــد نــالـه وفــریــادهــا درگلستانی که غـم برشانه های اکثر است ابــرگـریــد ازغـم پــرســـوزو آه مــادران لیک گـردون د... »

قرآن – عزیزه عنایت

قرآن – عزیزه عنایت

قرآن فــروغ دیــده ام سیمــای قــرآن دلــم روشـن زفیـض ورای قــرآن بشــارت میـدهـد از لطـف ایـــزد خطـوط روشــن وزیـبــای قـــرآن بــه اسرار الف لامش نبـرد پـی کسی تــا حـال از فحـوای قـرآن زعرش آمد محمد ص را مبـارک کــلام و رحمــت مـــولای قـــرآن بشـر آمــوخــت درس زنـدگی را زعــلــم و حـکمــت وال... »

عروس صبح بهار – عزیزه عنایت

عروس صبح بهار – عزیزه عنایت

عروس صبح بهار ستاره بار آورد ستاره بار آورد نخل نوجوان بهار به شاخه های عریان و نیسانی چه ابر فروریخت این ستارۀ شب ؟ چه آفتاب بر افروختگهروارۀ شب ؟ به چشم هریکی نقش بهار را دیدم ازآن میانه یکی را زشوق بر چیدم زبهر تماشا نهادمش بکفــم که از فروغ تجلی به خویش میبالید حدیث دهر کهن را برای من میخواند ست... »

شفق – عزیزه عنایت

شفق – عزیزه عنایت

شفق مشک میبــارد بهــاران از گــلستــان حسن محــو گردد مهــرو مــه اندرشبستان حسین لا لــه رویـــد تــــا ابـــد، ازخــون او در کــربـلا صدچمن پرورده است خون شهیدان حسیـن این چه حکمت بود کـز روزنخست هرصبحدم رنگ میگیـــرد شفق از خون دا مــان حسیـن عزیزه عنایت2014/11/2 »

سپهر – عزیزه عنایت

سپهر – عزیزه عنایت

سپهر طلوع قشنگ و زیبای من تو مانند ستارۀ در آسمان خاطرم میدرحشی هرلحظه مرا بخود میکشانی جذبات و کشش های تو چون سپندی روی مجمر مرا آرام نمی گذارد جلوه های یادتو چون ساعقۀ درروح وروانم چرقه میزند و میدرخشد این نور مهرافزای تو غوغای درونم را بیشتر و بیشتر میسازد تو چقدر زیبا هستی هرباریکه نقش ترا روی ا... »

روزن امید – عزیزه عنایت

روزن امید – عزیزه عنایت

روزن امید روشنــی دیـــدۀ بینــای مــن اختــررخشنــدۀ شبهــای من بشگفــد ازیــاد تــودل درتنــم رونق جــاویـــد ،غــزلهـای من بــاز نمــود پنجــرۀ عشق تـــو روزن امیــد بــــه دنیـــای مــن رمــز نگاه هــای تــو دل میبـرد عشق زنـد شعله سراپای من میکشدم، شورش دل هرنفس جـانب صحــرای جنون،وای من کلبــۀ... »

دســت بیـداد ،فشرده ســت گلوی وطنم – عزیزه عنایت

دســت بیـداد ،فشرده ســت گلوی وطنم – عزیزه عنایت

دســت بیـداد ،فشرده ســت گلوی وطنم شب ظلمت کده رانیست چراغی چه کنم دشمن از خــون شهیدان وطن سیر نشـد دیــده گـریــان و دل افسرده بنـالد به تنم عزیزه عنایت 24/2/2014 »

چه دلهـا گشته انــد گـریان کـابل – عزیزه عنایت

چه دلهـا گشته انــد گـریان کـابل – عزیزه عنایت

چه دلهـا گشته انــد گـریان کـابل که خون جاریست دردامان کـابل بــدست غـافــلیــن افـتــاده میهـن کی ازدشمـن کـنــد پـرسان کـابل عزیزه عنایت »

تبعیض – عزیزه عنایت

تبعیض – عزیزه عنایت

تبعیض شاه اگــرعـادلبــود,کشورگلستـان میشود درفضــای عــدل ملت شـاد و خنـدان میشود بــا مســاوات وعــدالــت صلـح آیـــد در قــفـا بــا دورنــگی ملـت ازمیهـن گـریــزان میشـود قـــوم را گــربـــرتــری دادنــد از قـــوم دیــگــر کشـورازتبعیض ملــت سخــت ویــران میشود تا رسیدن در رهی مقصود فرصت اندک است... »

بهار عاشق – عزیزه عنایت

بهار عاشق – عزیزه عنایت

بهار عاشق بهــار تــــازۀ دوران عـــاشــق زتوسبزاست گل وبستان عاشق زتــو بشگفتــه نخـــل آرزویــم تــوابـــرسرکــش نیسان عـاشق بهـارآورده ای بــا هستــی خود شگوفــا شـد زتو بستـان عـاشق قــد ســرو تـودربستــان نــدیدم ترا زادند چنین ای جان عـاشق صبا آید سحرگاه مشـک افشان زسوئیسنبل وریحان عـاشـق R... »

بــرای دیــدن رویــت بگو چـه چــاره کنم؟ – عزیزه عنایت

بــرای دیــدن رویــت بگو چـه چــاره کنم؟ – عزیزه عنایت

بــرای دیــدن رویــت بگو چـه چــاره کنم؟ مگــر چــو عطــر گلم آیم تــرا نظـاره کنـم ببــاغ مهــر نگــاهـت شــوم گلی خشبـو هــوای عشق مگــردرسـرت دوبــاره کنـم بـه آسمان خـاطـرت هرشب ستارۀ باشم که هـرسو دیـده گشایی ومن اشاره کنم درانتـظــار توببنشستـهام کــه بــاز آیــی بیــا کـه گــریبــان چـوگل زشو... »

آندوۀ شرر بار – عزیزه عنایت

آندوۀ شرر بار – عزیزه عنایت

آندوۀ شرر بار شبــی دیـــدم میـــان کلبــۀ تـــار نشستــه مــــادری افســرده وزار غمش دردل نهان وچشم پراشک درون سینـــه انـــدوۀ شــرر بـــار مکـــرر داشت بــر لب نــام فـرزند کــه ای فـــرزند دلبند و مـــدد گار فـــروغ دیـــدۀ مـــادر تـــو بـــودی کنـــون خــاکسترم ازقــــلب افگار بخـــون خویش پــ... »

اشک احمر – عزیزه عنایت

اشک احمر – عزیزه عنایت

اشک احمر دلــم از فــراق رویـــت همـه دم عــذاب دارد نـه بـه بــرقــراروطاقت نه به سینه تــاب دارد بگـداز د ل بــریــزم زدو دیـــده اشــک احـمــر زشــراردل مپنــدارکــه دوچـشمم خـواب دارد وگــر از فــراق گـلــشن بنــواســت بـلبـل زار د ل مـــا هــم از جـــدائــی جگـر کبــاب دارد زنگــاهخــود ببـردی ... »

هنگام دعا – عزیزه عنایت

هنگام دعا – عزیزه عنایت

هنگام دعا از چمنــزار خیــال تــو گلی بـرچیـدم عطــر گل از هــوس خـاطر تـو بویـدم پیراهن از گل سرخ دمنت ساخته ام چــادر سبــز تمنــای تــرا پــوشیــدم حلقــۀ عشق تــو در پـای دلم افتاده تــا بــه دامــان محبتگهی تــو افتیـدم روی سجاده زعشق تو به هنگام دعا دوش بــا دیــدۀ تــر پیش خـدا نالیدم زشــرار... »

نم نم بـاران بـه بـاغ، غنچۀ تــرمیدهد – عزیزه عنایت

نم نم بـاران بـه بـاغ، غنچۀ تــرمیدهد – عزیزه عنایت

نم نم بـاران بـه بـاغ، غنچۀ تــرمیدهد نخل و گل وسبـــزه را رنگ دگرمیدهد قوس قــزح میبــرد رنگ، زدامــان مهر اشعۀ خـورشیـد را زینت وفــرمیـدهـد عزیزه عنایت2015/6/16 »

مرد سخن – عزیزه عنایت

مرد سخن – عزیزه عنایت

مرد سخن سخنــور عار فی در عشــق بیــد ل د لی در سینه بودش همچـــو بسمل نه آسایش به بر بــودش نه خوا بـی نه یک لحظــه زیاد ش بود غا فــل بپیمــود وآن همه کـــوه و کتــل را گرفت از فهــم تندش بیش حا صـل جناب, عبدالحمید از لطف یــزدا ن که بر بید ل شنا سی گشت کا مـــل جمالــش شمعبزم اهـــل د ل بو د زیــ... »

گفت و گو – عزیزه عنایت

گفت و گو – عزیزه عنایت

گفت و گو دوش با مه و ستاره کــه بگفـت وگو نشستم دل شــب زآهونـالــه همچـو شیشیۀ شکستم ابـر از کرانه سرزد همه شب گـریست بامن بسکه ازســرشک دیــده محملی شبـانـه بستم عزیزه عنایت2016/11/1 »

فلک با ما سر یاری نــدارد – عزیزه عنایت

فلک با ما سر یاری نــدارد – عزیزه عنایت

فلک با ما سر یاری نــدارد بجـز کـاری دل آزاری ندارد دریغــا ملت غم بـار افغـان دمی از غصه بیکاری ندارد عزیزه عنایت2014/5/5 »

صدای زن رنج کشیده – عزیزه عنایت

صدای زن رنج کشیده – عزیزه عنایت

صدای زن رنج کشیده ازجور فلک نــا له کنــــم زار بگیرم فـارغ نشود دل کهدوصد باربگیرم خـورشید،بــرآرد سراز خــاور امیــد بی باور از این بخت نگونساربگریم محــروم زآزادی و پا مال حقـو قــــم عسرت زده ام با دل افگار بگــر یــم چـون ابـر بهـارازغم بـیـدادگری هــا در دام غمی خــانه و دیـــوار بگر یـم سخت ا... »

سیرملک – عزیزه عنایت

سیرملک – عزیزه عنایت

سیرملک دیشب کــه آسمـان خــدا پـرستــاره بـود بــا هـرستـــاره جـلوۀ صــد مــاهپـاره بـود حیــرت زده نگــاه من هــرسـو فتـاد ودیـد آندم که روشنی ئی چوصبح هرکناره بـود درنیمـه شــب بـــه بـزم کـواکـب،بــه آرزو بـنـشستـم ودعـــا وقبــول آشـکــاره بـود گــویـا بـــرای دیـــدن پــرویــن ورمـزشــب سیــرم... »

زمستــــان – عزیزه عنایت

زمستــــان – عزیزه عنایت

زمستــــان زیخبنــدان و ســرمــای زمسـتان فســــرده بـاغ و راغ و مرغـزارا ن فگنــده ابـر خـرگــه روز تـا شــب مه و مهـر اند در مشکوی پنهان چمن زیـر لحــاف بــرف خو ابیــد فــزون گــردید انــدوه عــریبــا ن بــدون جامــۀ گرم و مســـا عــد بلــرزند از خنــک چون بید لرزا ن مشو غـافل – عزیزه از غـ... »

رمز محبت – عزیزه عنایت

رمز محبت – عزیزه عنایت

رمز محبت تا بلبل و گل را به چمن خوش خبری است از اشک سحــر بـر سر گل تاج سری است تــا بـوسه زنــد مــرغ چمــن دامــن گــل را از رمـــز محبــت بــــرخ گـل اثـــری اســـت تـــابــر در بـــاغ حلقـــه زنــد بـــاد بهــــاری دربــزم عــروســان چمــن زیب وفری است ای گــل منمــا چهـــره بـــه افســردن بلبل ... »

دامن هستی – عزیزه عنایت

دامن هستی – عزیزه عنایت

دامن هستی دل به تـن از عشق او بــاز تپیـدن گرفت چون گهر از دیده ام اشک چکیدن گرفت جمله وجـود عشق شـد از شـرر یــاد او مـرغ دل ازجـان وتن عـزم پـریــدن گرفت آه جـگــر ســوز من شعله بــر انــدام زد دامـن هستی من ،میل بــریــدن گرفت درطــلــب آرزو عــمــر تپـــیــدم ولــــــی پــای زکـارم فتــاد ،ضعف ف... »

جلوه های زندگی – عزیزه عنایت

جلوه های زندگی – عزیزه عنایت

جلوه های زندگی جــلــوه هــای زنــدگــی را رنـگ،رنـگ دیــگــر است گــه چــون گل مینــوازد گــه نـــا خــن خنجـر اســت درهـــوای مــرغدل نــتـــوان پـــرو بـــا لــی گشـــود ورنه این بسمل بدان حالست که شورش درسراست نـغمــه ئی پـرســوزوســاز زنــدگی تــار غــم اســت تــار هــای عیــش و مستــی را نــوا... »

پیک گلزار فلک – عزیزه عنایت

پیک گلزار فلک – عزیزه عنایت

پیک گلزار فلک عطـرگل عطـرچمن عطـر تنـت میبویم قــامت سبــز تو در بستــرگل میجــویم گل مرسل که سحـرهــردلی را شاد کند دست مشکین صبا ریخت بروی ومویم سبزی بـاغ دهــد مـژدۀ از عشق وصفا میبــرد گل بــه گلستــان وچمن آنسـویم ازکدامین گل و باغ وچمنی رستـه ی تو که پــرازعطر بهاری صنمی خوشبویم همچوشبنم که شو... »

بــه آسمــانوطن ابــر نــوبهـــار شــویـم – عزیزه عنایت

بــه آسمــانوطن ابــر نــوبهـــار شــویـم – عزیزه عنایت

بــه آسمــانوطن ابــر نــوبهـــار شــویـم نسیم رویشی بر دشت و کوهسار شویم صفیر صلح شویم درفضــای کوچه و شهـر ســرور و مــرهم دلهــای داغـــدار شـویـم عزیزه عنایت2013/9/10 »

بــا جلوۀ فــروغ رخت مایۀ سرور میشوی – عزیزه عنایت

بــا جلوۀ فــروغ رخت مایۀ سرور میشوی – عزیزه عنایت

بــا جلوۀ فــروغ رخت مایۀ سرور میشوی درآسمان خــاطرمن اخترپــر نــور میشوی بــــا ســـوزوآه عشــق ،تمنــا کــنــم تــرا آخربه باغ هستی من غنچۀ صبورمیشوی عزیزه عنایت18/4/2014 »

امشـــب که دلـــم راهـــوای دگـــر اســت – عزیزه عنایت

امشـــب که دلـــم راهـــوای دگـــر اســت – عزیزه عنایت

امشـــب که دلـــم راهـــوای دگـــر اســت درسینه چنان است که شورش به سراست درگـــوشـــــۀ ویـــــرانــــــۀ متـــروک تــنــم هــردم هوسش سوی وطن بــال و پر است عزیزه عنایت19/9/2013 – »