نــــوای آبشـــارت نغـمــۀ مــن – عزیزه عنایت

نــــوای آبشـــارت نغـمــۀ مــن بــرایم خـار زارتاست گلشن فــــروغ آسمـــان خــاطــر مــن زیــادت میشوم دلشــاد میهـن عزیزه عنایت 2014/1/4

Read More..

محو کینــه بــاعـث ایجــاد وحـدت میشود – عزیزه عنایت

محو کینــه بــاعـث ایجــاد وحـدت میشود ضامنخوشبختی ای فردای ملت میشود گـرنباشیم بـاهم و یک دل، هـرفـرد وطن عـاقبـت بشکسته ازسنگملا مـت میشود عزیزه عنایت…

Read More..

گل پاسداری – عزیزه عنایت

گل پاسداری خرم زتستفصل سرود و بهـــــاری ام رقصــد صبـا زعطــرتـن و مشکبـــاری ام بس چیده ام زگلشن تو نـو گلی بهــا ر شد خسته…

Read More..

فروغسحـــــر – عزیزه عنایت

فروغسحـــــر عشقمن و خدای من ، مقصد و مدعای من پش تو التجا کند شب همه شب دعــای مــن نغمــۀ ســـوز و ســاز من، قبلۀ…

Read More..

صــدایرعــد وبــاران اسـت امشب – عزیزه عنایت

صــدایرعــد وبــاران اسـت امشب هــراس و وهـم طوفان است امشب مگــر افتــاده کس در چنــگ طـوفان؟ که هوش و دل پریشان است امشب عزیزه عنایت

Read More..

سیر زندگی – عزیزه عنایت

سیر زندگی این رمـزو رازدهر ببین تــا کجـا رسد یک گل نچیده ایم که عمری به پا رسد گیتی زاول است درایــن سیـر زنـدگی درپیچ…

Read More..

زمســتان – عزیزه عنایت

زمســتان زیخبنـــدان وسرمــای زمستــان فســـرده بــاغ وراغ و مـرغـزاران نــه دربستــان نــوای مرغـکانی نــه جای یاسمن کنــج گلستان فگنــده ابـــر خــرگــه روزتا شب مــه ومهـراند،…

Read More..

رستــم ثــانــی – عزیزه عنایت

رستــم ثــانــی یــارب تـو دیــار مـا رسـانـی درپــرتــؤ صلح و زنــد گانی کشـتــه نـشــود جــوان میهــن درتعصــب قــومی وزبــانـی فـقــریکه فسرده پـیـرو بـرنـا میهــن بـبــرد…

Read More..

خورشید صلح – عزیزه عنایت

خورشید صلح دل نیمه شبحضور خــدا التجــا کند بــاشـد که حل مشکل مــا را خدا کند لطفـی کنـد بحــق ستـم دیــده ملتی خــورشیــدصلح ازدر حکمـت…

Read More..

جلوه عیـــد – عزیزه عنایت

جلوه عیـــد جلوۀ عید به حسن مه نو دیــــدم دوش شادی و هلهلۀ عید رسید گوش بگوش مطرب شهر نوای همه گــا نــی بنواخت مرغ…

Read More..

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا – عزیزه عنایت

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا مــژدۀ صلـح بـیـاورزرهی دوربما که کشیدیم بسی رنج زاغـیـاروعدو بشکند قفل ستم دروطن ازلطف خدا عزیزه عنایت2018/3/18

Read More..

به سرانگشت لطافت بازکن یکه یکه – عزیزه عنایت

به سرانگشت لطافت بازکن یکه یکه گــــــره زلـــــف شــــــب یــــلـــدا را شانــه زن افشــان کن بـردوش اش مـــوی پـــــرعطـــرگــلـــی فـــردا را

Read More..

با یک گل آن محیط گلستان نمیشـود – عزیزه عنایت

با یک گل آن محیط گلستان نمیشـود مــرهـم بـــرای درد یتیمــان نمیشـود بــا اتفاق رشک چمن میشــود وطـن جزهمدلی، خانه بــه سامان نمیشود عزیزه عنایت2013/9/15

Read More..

امید است میهنم گلزار گردد – عزیزه عنایت

امید است میهنم گلزار گردد چو دیباسبز وحاصل بــار گـردد گلی یکــرنگی و وحدت بـروید زگلهای خوشی سرشار گردد عزیزه عنایت2014/10/19

Read More..

ازبهرچیست این همه جنگ و جدال مـا – عزیزه عنایت

ازبهرچیست اینهمه جنگ و جدال مـا طوفان نهفته است دراین قیل وقال ما گـرداب، درکمیـن و تــلاطم بـه موجهـا غــافــل اگـر شویم دریغـا به حــال…

Read More..

نا برابری های وطن – عزیزه عنایت

نا برابری های وطن این چه وضعیست که هر شام و سحر میبینم یـکــی را شـــاد و دگـــر دیـــدۀ تـــر میـبــینــم یکی از فقــــر بود…

Read More..

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم – عزیزه عنایت

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم افسرده ایمو لــذتغمهـاچشید ه ایم بــا فقـر زنـده ایم و سیــاه اســتروز مـا مــا زخمیــان خنجــــر بیــد اد…

Read More..

کعبۀ دل – عزیزه عنایت

کعبۀ دل بــه آسمــان خــاطـرمن آفـتـاب تــابــان شـو بــه بــاغ دفــتر شعـرم شکــوه وعـنوان شـو به شاخه شاخه نخل امیدم ببخش رنگ بهار چـو ابـرهـای…

Read More..

فخر نیاکان – عزیزه عنایت

فخر نیاکان چه حاجت است که خوی تو چون گدا باشد بـه پیش دشمنت انــدر طلب چــرا بــاشـــد هــوای فخــر نیــاکــان مگــر نبـود بــه سـر؟…

Read More..

صبا بـوی تو آورد، صبحگاهان – عزیزه عنایت

صبا بـوی تو آورد، صبحگاهان سحرآمیخت بـامن ازدل جا ن شفق ازساغــرخونین عاشق شراب نـورمیافشاند به دامان عزیزه عنایت2014/8/1

Read More..

سرود ناب – عزیزه عنایت

سرود ناب صبا امشب بــه بــزم پــرتــؤ مهتاب میــرقصــد کنــارغنچه هــایتــازه و شــاداب میــر قصــد شمیم گـل فشـانـد، بـردر و بـام وهــوا امشب که دل…

Read More..

زخـلقت ایـن طبیعــت آفـــریدی – عزیزه عنایت

زخـلقت ایـن طبیعــت آفـــریدی چنین زیبــا جهــانی بــرگــزیدی درانــدیشـه نگنجــد حکمت تــو به پای شب سحردادی سپیدی عزیزه عنایت23/11/2013

Read More..

دیار عشــق – عزیزه عنایت

دیار عشــق بیتو با خــــود همیشه در جنگـــم گاه چون شیشه گاهی چون سنگم بی تـــو عا لــم خوشـم نمی آیـــــد بی تــو شب زنــده…

Read More..

خاورامید – عزیزه عنایت

خاورامید امشـب زفراق تــو احــوال دگـــر دارم آشفتــه ودلـگیــرم، فکــرتــوبسـردارم آتش فگند عشقت بردامن هستی ام درخــرمن جــان وتـن همواره شرردارم تــا درطلب وصلت انــدوه…

Read More..

تمنــا – عزیزه عنایت

تمنــا پـرپـرواز رویــا دارم امـشب که سیری تا ثریا دارم امـشب به خلــوت گـاه آرام شب خود فــروغ آسمــانهـا دارم امـشب بسرافتــاده اسـت شــورجنونی کـه…

Read More..

بیــا و جلـو ۀ حسنت بــه روی مــاه ببین – عزیزه عنایت

بیــا و جلـو ۀ حسنت بــه روی مــاه ببین شبی پــر از ستـاره و گل فـرش راه ببین بیـاکه مـاه تمام است وعـاشقان و سرود…

Read More..

بساط غزل – عزیزه عنایت

بساط غزل ببزم خلوت شب شعـرعاشقانـه میخوانم نوای دلبــری وبـودن وتـرانــه میخوانم تمام شب غــزلی بــا ستــاره ها خـوانم ســرودعــاشقی ایجـاویـدانه میخوانم بساط هــرغـزلـم گستــرم…

Read More..

ای مـاه پــرتـؤ افگن شبهـای جـاریم – عزیزه عنایت

ای مـاه پــرتـؤ افگن شبهـای جـاریم خرم زتست محمـل شب زنده داریم تا ازهـوای عشق تـو دلشــاد میشوم شــاد اســت گل وگلشن امیــد واریـم عزیزه…

Read More..

آفتــاب – عزیزه عنایت

آفتــاب درسکــوت مبهــم تــاریــک شــب چــلـچــراغ عشــق میبــاید گـرفت ره روان را داد نـــوری از صفــا تــا بگـردد پــاک خوبیـها ز زشت تــا طلـوع صبــح…

Read More..

وطن از رنج تو دلهای همه پر خون است – عزیزه عنایت

وطن از رنج تو دلهای همه پر خون است ظلم وبیدا نگر ،بیحــد و روز افــزون است نشنید چــرخ فلک نالۀ این سوخته گــان تاکجا…

Read More..

هراس از زوزۀ باد است امشب – عزیزه عنایت

هراس از زوزۀ باد است امشب فضای وحشت ایجاد است امشب مــگـــر دارد فــلک میــل حــوادث ؟ که مرغ شب به فریاد است امشب

Read More..

ملک تن – عزیزه عنایت

ملک تن از چمنـــزار خیال تــو گلی بـر چیـــد م عطر گل از هوس خـــاطــر تو بـویـد م پیــراهن از گل سرخ دمنت ســـا خته…

Read More..

گلهای نا شگفته – عزیزه عنایت

گلهای نا شگفته این بهار میهنم بارنگ و بویدیگراست باغ وبستان وچمن خونین وگلها ابتراست از گــلــوی خـاک آیـد نـالـه ی پرسوزغم کــزشــرار آتش دل…

Read More..

قرآن – عزیزه عنایت

قرآن فــروغ دیــده ام سیمــای قــرآن دلــم روشـن زفیـض ورای قــرآن بشــارت میـدهـد از لطـف ایـــزد خطـوط روشــن وزیـبــای قـــرآن بــه اسرار الف لامش نبـرد…

Read More..

عروس صبح بهار – عزیزه عنایت

عروس صبح بهار ستاره بار آورد ستاره بار آورد نخل نوجوان بهار به شاخه های عریان و نیسانی چه ابر فروریخت این ستارۀ شب ؟…

Read More..

شفق – عزیزه عنایت

شفق مشک میبــارد بهــاران از گــلستــان حسن محــو گردد مهــرو مــه اندرشبستان حسین لا لــه رویـــد تــــا ابـــد، ازخــون او در کــربـلا صدچمن پرورده است…

Read More..

سپهر – عزیزه عنایت

سپهر طلوع قشنگ و زیبای من تو مانند ستارۀ در آسمان خاطرم میدرحشی هرلحظه مرا بخود میکشانی جذبات و کشش های تو چون سپندی روی…

Read More..

روزن امید – عزیزه عنایت

روزن امید روشنــی دیـــدۀ بینــای مــن اختــررخشنــدۀ شبهــای من بشگفــد ازیــاد تــودل درتنــم رونق جــاویـــد ،غــزلهـای من بــاز نمــود پنجــرۀ عشق تـــو روزن امیــد بــــه…

Read More..

دســت بیـداد ،فشرده ســت گلوی وطنم – عزیزه عنایت

دســت بیـداد ،فشرده ســت گلوی وطنم شب ظلمت کده رانیست چراغی چه کنم دشمن از خــون شهیدان وطن سیر نشـد دیــده گـریــان و دل افسرده…

Read More..

چه دلهـا گشته انــد گـریان کـابل – عزیزه عنایت

چه دلهـا گشته انــد گـریان کـابل که خون جاریست دردامان کـابل بــدست غـافــلیــن افـتــاده میهـن کی ازدشمـن کـنــد پـرسان کـابل عزیزه عنایت

Read More..

تبعیض – عزیزه عنایت

تبعیض شاه اگــرعـادلبــود,کشورگلستـان میشود درفضــای عــدل ملت شـاد و خنـدان میشود بــا مســاوات وعــدالــت صلـح آیـــد در قــفـا بــا دورنــگی ملـت ازمیهـن گـریــزان میشـود قـــوم…

Read More..

بهار عاشق – عزیزه عنایت

بهار عاشق بهــار تــــازۀ دوران عـــاشــق زتوسبزاست گل وبستان عاشق زتــو بشگفتــه نخـــل آرزویــم تــوابـــرسرکــش نیسان عـاشق بهـارآورده ای بــا هستــی خود شگوفــا شـد زتو…

Read More..

بــرای دیــدن رویــت بگو چـه چــاره کنم؟ – عزیزه عنایت

بــرای دیــدن رویــت بگو چـه چــاره کنم؟ مگــر چــو عطــر گلم آیم تــرا نظـاره کنـم ببــاغ مهــر نگــاهـت شــوم گلی خشبـو هــوای عشق مگــردرسـرت دوبــاره…

Read More..

آندوۀ شرر بار – عزیزه عنایت

آندوۀ شرر بار شبــی دیـــدم میـــان کلبــۀ تـــار نشستــه مــــادری افســرده وزار غمش دردل نهان وچشم پراشک درون سینـــه انـــدوۀ شــرر بـــار مکـــرر داشت بــر…

Read More..

اشک احمر – عزیزه عنایت

اشک احمر دلــم از فــراق رویـــت همـه دم عــذاب دارد نـه بـه بــرقــراروطاقت نه به سینه تــاب دارد بگـداز د ل بــریــزم زدو دیـــده اشــک…

Read More..

هنگام دعا – عزیزه عنایت

هنگام دعا از چمنــزار خیــال تــو گلی بـرچیـدم عطــر گل از هــوس خـاطر تـو بویـدم پیراهن از گل سرخ دمنت ساخته ام چــادر سبــز تمنــای…

Read More..

نم نم بـاران بـه بـاغ، غنچۀ تــرمیدهد – عزیزه عنایت

نم نم بـاران بـه بـاغ، غنچۀ تــرمیدهد نخل و گل وسبـــزه را رنگ دگرمیدهد قوس قــزح میبــرد رنگ، زدامــان مهر اشعۀ خـورشیـد را زینت وفــرمیـدهـد…

Read More..

مرد سخن – عزیزه عنایت

مرد سخن سخنــور عار فی در عشــق بیــد ل د لی در سینه بودش همچـــو بسمل نه آسایش به بر بــودش نه خوا بـی نه…

Read More..

گفت و گو – عزیزه عنایت

گفت و گو دوش با مه و ستاره کــه بگفـت وگو نشستم دل شــب زآهونـالــه همچـو شیشیۀ شکستم ابـر از کرانه سرزد همه شب گـریست…

Read More..

فلک با ما سر یاری نــدارد – عزیزه عنایت

فلک با ما سر یاری نــدارد بجـز کـاری دل آزاری ندارد دریغــا ملت غم بـار افغـان دمی از غصه بیکاری ندارد عزیزه عنایت2014/5/5

Read More..

صدای زن رنج کشیده – عزیزه عنایت

صدای زن رنج کشیده ازجور فلک نــا له کنــــم زار بگیرم فـارغ نشود دل کهدوصد باربگیرم خـورشید،بــرآرد سراز خــاور امیــد بی باور از این بخت…

Read More..

سیرملک – عزیزه عنایت

سیرملک دیشب کــه آسمـان خــدا پـرستــاره بـود بــا هـرستـــاره جـلوۀ صــد مــاهپـاره بـود حیــرت زده نگــاه من هــرسـو فتـاد ودیـد آندم که روشنی ئی چوصبح…

Read More..

زمستــــان – عزیزه عنایت

زمستــــان زیخبنــدان و ســرمــای زمسـتان فســــرده بـاغ و راغ و مرغـزارا ن فگنــده ابـر خـرگــه روز تـا شــب مه و مهـر اند در مشکوی پنهان…

Read More..

رمز محبت – عزیزه عنایت

رمز محبت تا بلبل و گل را به چمن خوش خبری است از اشک سحــر بـر سر گل تاج سری است تــا بـوسه زنــد مــرغ…

Read More..

دامن هستی – عزیزه عنایت

دامن هستی دل به تـن از عشق او بــاز تپیـدن گرفت چون گهر از دیده ام اشک چکیدن گرفت جمله وجـود عشق شـد از شـرر…

Read More..

جلوه های زندگی – عزیزه عنایت

جلوه های زندگی جــلــوه هــای زنــدگــی را رنـگ،رنـگ دیــگــر است گــه چــون گل مینــوازد گــه نـــا خــن خنجـر اســت درهـــوای مــرغدل نــتـــوان پـــرو بـــا لــی…

Read More..

پیک گلزار فلک – عزیزه عنایت

پیک گلزار فلک عطـرگل عطـرچمن عطـر تنـت میبویم قــامت سبــز تو در بستــرگل میجــویم گل مرسل که سحـرهــردلی را شاد کند دست مشکین صبا ریخت…

Read More..

بــه آسمــانوطن ابــر نــوبهـــار شــویـم – عزیزه عنایت

بــه آسمــانوطن ابــر نــوبهـــار شــویـم نسیم رویشی بر دشت و کوهسار شویم صفیر صلح شویم درفضــای کوچه و شهـر ســرور و مــرهم دلهــای داغـــدار شـویـم…

Read More..

بــا جلوۀ فــروغ رخت مایۀ سرور میشوی – عزیزه عنایت

بــا جلوۀ فــروغ رخت مایۀ سرور میشوی درآسمان خــاطرمن اخترپــر نــور میشوی بــــا ســـوزوآه عشــق ،تمنــا کــنــم تــرا آخربه باغ هستی من غنچۀ صبورمیشوی عزیزه…

Read More..

امشـــب که دلـــم راهـــوای دگـــر اســت – عزیزه عنایت

امشـــب که دلـــم راهـــوای دگـــر اســت درسینه چنان است که شورش به سراست درگـــوشـــــۀ ویـــــرانــــــۀ متـــروک تــنــم هــردم هوسش سوی وطن بــال و پر است…

Read More..