Aziza Enayat

غزل عزیزه عنایت به استقبال از غزل ابوالقاسم لاهوتی

غزل عزیزه عنایت به استقبال از غزل ابوالقاسم لاهوتی

همدما دل تــرا گفـتـم مشــو از مــا جــدا دل مکـن این گلشـن تـن را رهـا دل فـســونهــا خـفـتـه در راه محبـت که گــردی صـیـد دامـی آشنـا دل قفـس بشـکستی و سیـری گـزیـدی چـه کــردی بامن اینگونه چرا دل در این وادی ای پـرپیچ وخم عشق فــتــاده عــاشقـانـی بــی نـــوا دل چــرا در عـاشقـی لیـلی مثـال است ک...

مخمس برغزل حضرت ابوالمعا نی بید ل رح

مخمس برغزل حضـــرت ابــو المعا نی بــیــد ل رح زلال اشــک  عزیزه عنایت  ***** دلم از فــراق حسنت, چـه بسـا تپیده بـا شـد سحری که جلــوۀ تو زقضــا نــد یـده بـا شـد چقـدر زلال اشکــم برخــم دویـــده بـــا شـــد پی اشک من ندانم به کجــا رسیــده بــا شــد زپیـت دو یدنی داشــت برهــی چکیده با شـد به هــ...