گل پاسداری – عزیزه عنایت

گل پاسداری خرم زتستفصل سرود و بهـــــاری ام رقصــد صبـا زعطــرتـن و مشکبـــاری ام بس چیده ام زگلشن تو نـو گلی بهــا …

سیر زندگی – عزیزه عنایت

سیر زندگی این رمـزو رازدهر ببین تــا کجـا رسد یک گل نچیده ایم که عمری به پا رسد گیتی زاول است درایــن …

زمســتان – عزیزه عنایت

زمســتان زیخبنـــدان وسرمــای زمستــان فســـرده بــاغ وراغ و مـرغـزاران نــه دربستــان نــوای مرغـکانی نــه جای یاسمن کنــج گلستان فگنــده ابـــر خــرگــه روزتا …

رستــم ثــانــی – عزیزه عنایت

رستــم ثــانــی یــارب تـو دیــار مـا رسـانـی درپــرتــؤ صلح و زنــد گانی کشـتــه نـشــود جــوان میهــن درتعصــب قــومی وزبــانـی فـقــریکه فسرده پـیـرو …

خورشید صلح – عزیزه عنایت

خورشید صلح دل نیمه شبحضور خــدا التجــا کند بــاشـد که حل مشکل مــا را خدا کند لطفـی کنـد بحــق ستـم دیــده ملتی …

کعبۀ دل – عزیزه عنایت

کعبۀ دل بــه آسمــان خــاطـرمن آفـتـاب تــابــان شـو بــه بــاغ دفــتر شعـرم شکــوه وعـنوان شـو به شاخه شاخه نخل امیدم ببخش رنگ …

فخر نیاکان – عزیزه عنایت

فخر نیاکان چه حاجت است که خوی تو چون گدا باشد بـه پیش دشمنت انــدر طلب چــرا بــاشـــد هــوای فخــر نیــاکــان مگــر …

سرود ناب – عزیزه عنایت

سرود ناب صبا امشب بــه بــزم پــرتــؤ مهتاب میــرقصــد کنــارغنچه هــایتــازه و شــاداب میــر قصــد شمیم گـل فشـانـد، بـردر و بـام وهــوا …

دیار عشــق – عزیزه عنایت

دیار عشــق بیتو با خــــود همیشه در جنگـــم گاه چون شیشه گاهی چون سنگم بی تـــو عا لــم خوشـم نمی آیـــــد بی …

خاورامید – عزیزه عنایت

خاورامید امشـب زفراق تــو احــوال دگـــر دارم آشفتــه ودلـگیــرم، فکــرتــوبسـردارم آتش فگند عشقت بردامن هستی ام درخــرمن جــان وتـن همواره شرردارم تــا …

تمنــا – عزیزه عنایت

تمنــا پـرپـرواز رویــا دارم امـشب که سیری تا ثریا دارم امـشب به خلــوت گـاه آرام شب خود فــروغ آسمــانهـا دارم امـشب بسرافتــاده …

بساط غزل – عزیزه عنایت

بساط غزل ببزم خلوت شب شعـرعاشقانـه میخوانم نوای دلبــری وبـودن وتـرانــه میخوانم تمام شب غــزلی بــا ستــاره ها خـوانم ســرودعــاشقی ایجـاویـدانه میخوانم …

آفتــاب – عزیزه عنایت

آفتــاب درسکــوت مبهــم تــاریــک شــب چــلـچــراغ عشــق میبــاید گـرفت ره روان را داد نـــوری از صفــا تــا بگـردد پــاک خوبیـها ز زشت …

ملک تن – عزیزه عنایت

ملک تن از چمنـــزار خیال تــو گلی بـر چیـــد م عطر گل از هوس خـــاطــر تو بـویـد م پیــراهن از گل سرخ …

گلهای نا شگفته – عزیزه عنایت

گلهای نا شگفته این بهار میهنم بارنگ و بویدیگراست باغ وبستان وچمن خونین وگلها ابتراست از گــلــوی خـاک آیـد نـالـه ی پرسوزغم …

قرآن – عزیزه عنایت

قرآن فــروغ دیــده ام سیمــای قــرآن دلــم روشـن زفیـض ورای قــرآن بشــارت میـدهـد از لطـف ایـــزد خطـوط روشــن وزیـبــای قـــرآن بــه اسرار …

شفق – عزیزه عنایت

شفق مشک میبــارد بهــاران از گــلستــان حسن محــو گردد مهــرو مــه اندرشبستان حسین لا لــه رویـــد تــــا ابـــد، ازخــون او در کــربـلا …

سپهر – عزیزه عنایت

سپهر طلوع قشنگ و زیبای من تو مانند ستارۀ در آسمان خاطرم میدرحشی هرلحظه مرا بخود میکشانی جذبات و کشش های تو …

روزن امید – عزیزه عنایت

روزن امید روشنــی دیـــدۀ بینــای مــن اختــررخشنــدۀ شبهــای من بشگفــد ازیــاد تــودل درتنــم رونق جــاویـــد ،غــزلهـای من بــاز نمــود پنجــرۀ عشق تـــو …

تبعیض – عزیزه عنایت

تبعیض شاه اگــرعـادلبــود,کشورگلستـان میشود درفضــای عــدل ملت شـاد و خنـدان میشود بــا مســاوات وعــدالــت صلـح آیـــد در قــفـا بــا دورنــگی ملـت ازمیهـن …

بهار عاشق – عزیزه عنایت

بهار عاشق بهــار تــــازۀ دوران عـــاشــق زتوسبزاست گل وبستان عاشق زتــو بشگفتــه نخـــل آرزویــم تــوابـــرسرکــش نیسان عـاشق بهـارآورده ای بــا هستــی خود …

آندوۀ شرر بار – عزیزه عنایت

آندوۀ شرر بار شبــی دیـــدم میـــان کلبــۀ تـــار نشستــه مــــادری افســرده وزار غمش دردل نهان وچشم پراشک درون سینـــه انـــدوۀ شــرر بـــار …

اشک احمر – عزیزه عنایت

اشک احمر دلــم از فــراق رویـــت همـه دم عــذاب دارد نـه بـه بــرقــراروطاقت نه به سینه تــاب دارد بگـداز د ل بــریــزم …

هنگام دعا – عزیزه عنایت

هنگام دعا از چمنــزار خیــال تــو گلی بـرچیـدم عطــر گل از هــوس خـاطر تـو بویـدم پیراهن از گل سرخ دمنت ساخته ام …

مرد سخن – عزیزه عنایت

مرد سخن سخنــور عار فی در عشــق بیــد ل د لی در سینه بودش همچـــو بسمل نه آسایش به بر بــودش نه …

گفت و گو – عزیزه عنایت

گفت و گو دوش با مه و ستاره کــه بگفـت وگو نشستم دل شــب زآهونـالــه همچـو شیشیۀ شکستم ابـر از کرانه سرزد …

صدای زن رنج کشیده – عزیزه عنایت

صدای زن رنج کشیده ازجور فلک نــا له کنــــم زار بگیرم فـارغ نشود دل کهدوصد باربگیرم خـورشید،بــرآرد سراز خــاور امیــد بی باور …

سیرملک – عزیزه عنایت

سیرملک دیشب کــه آسمـان خــدا پـرستــاره بـود بــا هـرستـــاره جـلوۀ صــد مــاهپـاره بـود حیــرت زده نگــاه من هــرسـو فتـاد ودیـد آندم که …

زمستــــان – عزیزه عنایت

زمستــــان زیخبنــدان و ســرمــای زمسـتان فســــرده بـاغ و راغ و مرغـزارا ن فگنــده ابـر خـرگــه روز تـا شــب مه و مهـر اند …

دامن هستی – عزیزه عنایت

دامن هستی دل به تـن از عشق او بــاز تپیـدن گرفت چون گهر از دیده ام اشک چکیدن گرفت جمله وجـود عشق …

جلوه های زندگی – عزیزه عنایت

جلوه های زندگی جــلــوه هــای زنــدگــی را رنـگ،رنـگ دیــگــر است گــه چــون گل مینــوازد گــه نـــا خــن خنجـر اســت درهـــوای مــرغدل نــتـــوان …

پیک گلزار فلک – عزیزه عنایت

پیک گلزار فلک عطـرگل عطـرچمن عطـر تنـت میبویم قــامت سبــز تو در بستــرگل میجــویم گل مرسل که سحـرهــردلی را شاد کند دست …