آواره بلخی

آواره بلخی ابو عبدالله بن محمد البلخی مشهور به آواره یا پرورده از شعرای چیره دست عصر سبکتگین میباشد. متاسفانه از کثرت حادثات بجز چند…

Read More..