ناله ی مولایی – اسد بدیع

ناله ی مولایی کلید قفل دردم ، عاشقم ، بشکسته دیوارم خدایم عشق ، جانم عشق ، پروا نیست از دارم پر از رقصم ،…

Read More..

ازباور تا تردید – اسد بدیع

ازباور تا تردید سیاهی رفت از این شهر، یا در راه شامی هست صدای هی هی مستی ست یا بنهفته دامی هست چراغان است شهر…

Read More..

آتش نامیرا – اسد بدیع

آتش نامیرا در حصار شعله های آتشم عاشقم در ابتدای آتشم عشق ای فریاد جان خسته ام با تو هردم آشنای آتشم من زبان شعله…

Read More..

باغ کاغذی – اسد بدیع

باغ کاغذی اگر از رعد یا از برق میبافم ، سرود خانه ی خودرا درون سینه ی من ، یادگار تلخکامی هاست دلم در آتش…

Read More..

چه دنیایی – اسد بدیع

چه دنیایی یکی آیینه را بشکست و زیبا شد ، چه دنیایی یکی خندید بر خورشید و والا شد ، چه دنیایی یکی در کشت…

Read More..

تو بودی – اسد بدیع

تو بودی گر در دل من عشق نفرسود ، تو بودی وز آیینه ام شُست گلُ ِ دود ، تو بودی آنکس که مرا یک…

Read More..

پنجره – اسد بدیع

پنجره صدای کوچه نیاشفت خواب پنجره را نخوانده هیچ نسیمی، کتاب پنجره را تمام خانه پر از درد نامه ی تردید به چاره کس نرساند…

Read More..

دلتنگی – اسد بدیع

دلتنگی چنان دلتنگم از هجران چنان از یار دورم من چنان تنهایم ای دنیا که میخواهم به بهتانی بزندانم بیدازند و شلاقم زنند وبعد سنگساران…

Read More..