گر یابد زهره آگهی از نامت – امیرمعزی نیشابوری

گر یابد زهره آگهی از نامت خواهد که به‌جای می‌بود در جامت گر ماه ز چرخ بشنود پیغامت آید به ‌زمین و اوفتد در دامت

Read More..

در عشق توام امید بهروزی نیست – امیرمعزی نیشابوری

در عشق توام امید بهروزی نیست وز عهد شب وصال تو روزی نیست از آتش تو دلم چرا می‌سوزد چون هیچ تو را عادت دلسوزی…

Read More..

چون باز خیال تو پر و بال زند – امیرمعزی نیشابوری

چون باز خیال تو پر و بال زند در جان رهی عشق تو چنگال زند آن کس‌ که نه از وصال تو نال زند شاید…

Read More..

ای نور مه از جمال رخسارهٔ تو – امیرمعزی نیشابوری

ای نور مه از جمال رخسارهٔ تو ای ظلمت شب ز خال رخسارهٔ تو هرگز نفسی مباد کاین دیدهٔ من خالی بود از خیال رخسارهٔ…

Read More..

ای پیش تو حاسدانت‌ را سنگی نه – امیرمعزی نیشابوری

ای پیش تو حاسدانت‌ را سنگی نه در جنب تو دشمنانْت‌‌ْ را رنگی نه ملک از ملکان بری و آهنگی نه لشکر شکنی و در…

Read More..

هر سال به‌کار ملک بیدار تری – امیرمعزی نیشابوری

هر سال به‌کار ملک بیدار تری چون‌ گوی زنی شها و چوگان بازی هر روز سخی تری و دیندارتری چوگان ز خمیده قد ایشان سازی

Read More..

عشقت صنما به روی‌ زردم دارد – امیرمعزی نیشابوری

عشقت صنما به روی‌ زردم دارد وز کام و هوای خویش فردم دارد این خود صنما قاعدهٔ بخت من است با هر که وفا کنم…

Read More..

خورشید فلک سجده برد رأی تو را – امیرمعزی نیشابوری

خورشید فلک سجده برد رأی تو را ور سجده برد روی دلارای تورا من خود چه‌ کسم که جان کنم جای تو را جان در…

Read More..

تا عصمت ایزدت نکوخواه نکرد – امیرمعزی نیشابوری

تا عصمت ایزدت نکوخواه نکرد توقیع تو اِعتَصَمت بِالله نکرد هرگز ستمی بر دل تو راه نکرد ایزد به غلط تو را شهنشاه نکرد

Read More..

ای شاه فلک یاد تو را نوش گرفت – امیرمعزی نیشابوری

ای شاه فلک یاد تو را نوش گرفت شمشیر تو را ظفر در آغوش‌ گرفت اقبال تو را غاشیه بر دوش گرفت اد‌بار مخالف تو…

Read More..

از کوی تو تا کوی من ای شمع طراز – امیرمعزی نیشابوری

از کوی تو تا کوی من ای شمع طراز دریاست ز اشک من همه راه دراز گر هست درآمدن به‌کشتیت نیاز زان دل که زمن…

Read More..

مهرست ظفر نگین فرمان تو را – امیرمعزی نیشابوری

مهرست ظفر نگین فرمان تو را صید است بهشت دام احسان تو را خاک است ستاره صحن میدان تو را گوی است زمانه خَمٌ جوگان…

Read More..

شاها ادبی کن فلک بد خو را – امیرمعزی نیشابوری

شاها ادبی کن فلک بد خو را گر چشم رسانید رخ نیکو را گرگوی خطا کرد به چوگانش زن ور اسب خطا کرد به‌ من…

Read More..

خالق همه اقبال خلایق به تو داد – امیرمعزی نیشابوری

خالق همه اقبال خلایق به تو داد تا دهر بود بقای اقبال تو باد تو باده به‌ دست همچنین با دل شاد بدخواه تو جان…

Read More..

بر خلق توراست پادشاهی ملکا – امیرمعزی نیشابوری

بر خلق توراست پادشاهی ملکا وز ماه توراست تا به ماهی ملکا دور فلک و حکم الهی ملکا آن باد و چنان بادکه خواهی ملکا

Read More..

ای سیمبر از عشق تو در رشته شدم – امیرمعزی نیشابوری

ای سیمبر از عشق تو در رشته شدم در خون دل از غم تو آغشته شدم در بادیهٔ فراق سرگشته شدم تو زنده بمانیا که…

Read More..

هر شب که وصال یار دلبر باشد – امیرمعزی نیشابوری

هر شب که وصال یار دلبر باشد شب زورق و ماه باد صرصر باشد وان شب که فراق آن سمن بر باشد شب کشتی و…

Read More..

گر نعمت دشمنت ز حد بیرون شد – امیرمعزی نیشابوری

گر نعمت دشمنت ز حد بیرون شد بنگر که به عاقبت ز محنت چون شد از قارون‌ گر به مال و گنج افزون شد در…

Read More..

در عشق تو زیر و بم هم‌آواز منند – امیرمعزی نیشابوری

در عشق تو زیر و بم هم‌آواز منند اندیشه و باد سرد دمساز من اند خاموشی و صبر خازن راز من اند رنگ رخ و…

Read More..

چون ابر کف تو بیند ای خسرو شرق – امیرمعزی نیشابوری

چون ابر کف تو بیند ای خسرو شرق از تو نکند به جود تا دریا فرق گردد خجل و شود به آب اندر غرق از…

Read More..

ای یار چو روزگار یار من و توست – امیرمعزی نیشابوری

ای یار چو روزگار یار من و توست بس کس که حسود روزگار من و توست این باده که اندوه‌گسار من و توست برگیر و…

Read More..

ای تاخته از جهان جهانبانان را – امیرمعزی نیشابوری

ای تاخته از جهان جهانبانان را برهم زده ملک و خانهٔ خانان را ای وارث نامدار سلطانان را فخرست به تو جمله مسلمانان را

Read More..

هر شب غم تو به مه اشارت‌کُنَدَم – امیرمعزی نیشابوری

هر شب غم تو به مه اشارت‌کُنَدَم وز چشم پر آب خواب غارت کندم یک شب نگذارد که کنم دیده فراز چندان که خیال تو…

Read More..

شاها همه تدبیر صواب است تو را – امیرمعزی نیشابوری

شاها همه تدبیر صواب است تو را وز بخت به فرخی جواب است تو را آتش تیغی و نفع آب است تورا از خاکی و…

Read More..

خورشید بر آسمان نپیماید راه – امیرمعزی نیشابوری

خورشید بر آسمان نپیماید راه زان‌ گونه که بر زمین سپه راند شاه جز شاه ملکشاه به یک نیمهٔ ماه از دجله به جیحون که…

Read More..

تا شاه نشاط دجله کردست امشب – امیرمعزی نیشابوری

تا شاه نشاط دجله کردست امشب اندر دل بندگان فزودست طرب دریاست شه پاکدل پاک نسب دریا به ‌میان دجله در هست عجب

Read More..

ای شاه زمین فلک سریرتو سزد – امیرمعزی نیشابوری

ای شاه زمین فلک سریرتو سزد مریخ به جَدْی پرّ تیر تو سزد خورشید نگویم که دبیر تو سزد یک نقطه ز اتوقیع‌ا وزیر تو…

Read More..

از عمر شبی به‌ کام دل دوشم بود – امیرمعزی نیشابوری

از عمر شبی به‌ کام دل دوشم بود کاواز سرود و رود درگوشم بود بگذشته و بامداد فرموشم بود مهتاب نبود و مه در آغوشم…

Read More..

نشناخت ملک سعادت اختر خویش – امیرمعزی نیشابوری

نشناخت ملک سعادت اختر خویش در منقبت وزیر خدمتگر خویش بگماشت بلای تاج برکشور خویش تا در سر تاج‌کرد آخر سر خویش

Read More..

سروی‌که بنفشه برگل آمد بر او – امیرمعزی نیشابوری

سروی‌که بنفشه برگل آمد بر او اقبال رسانید به گردون سر او ماییم به مهر و دوستی در خور او فرماندهٔ عالمیم و فرمانبر او

Read More..

حوران سپاهت ای شه شیر شکر – امیرمعزی نیشابوری

حوران سپاهت ای شه شیر شکر در آب روان همی نمایند صُوَر آن است مرادشان که باشند مگر در خدمت مجلس تو اِستاده کمر

Read More..

بگرفت شها قضای بد دامن من – امیرمعزی نیشابوری

بگرفت شها قضای بد دامن من تا لشکر غم نشست پیرامن من گر خست به تیر تو دل روشن من بخت تو نگاه داشت جان…

Read More..

ای شاه بنای ملک محکم به‌تو ماند – امیرمعزی نیشابوری

ای شاه بنای ملک محکم به‌تو ماند باغ ظفر و فتوح خرم به تو ماند شاهنشهی از نژاد آدم به تو ماند رفتند مخالفان و…

Read More..

هر کار که هست جز به‌ کام تو مباد – امیرمعزی نیشابوری

هر کار که هست جز به‌ کام تو مباد هر خصم‌ که هست جز به دام تو مباد هر شاه که هست جز غلام تو…

Read More..

گر نور مه و روشنی شمع توراست – امیرمعزی نیشابوری

گر نور مه و روشنی شمع توراست پس سوزش وکاهش من از بهر چراست گر شمع تویی مرا چرا باید سوخت ور ماه تویی مرا…

Read More..

دلها همه در زلف تو آویخته باد – امیرمعزی نیشابوری

دلها همه در زلف تو آویخته باد جانها همه از طبع تو آمیخته باد هر شور که در جهان برانگیزد چرخ آن شور ز جعد…

Read More..

چون آتش خاطر مرا شاه بدید – امیرمعزی نیشابوری

چون آتش خاطر مرا شاه بدید از خاک مرا بر زبر ماه کشید چون آب یکی ترانه از من بشنید چون باد یکی مرکب خاصم…

Read More..

ای ماه کمان شهریاری گویی – امیرمعزی نیشابوری

ای ماه کمان شهریاری گویی یا ابروی آن طرفه نگاری گویی نعلی زده از زرّ عیاری گویی درگوش سپهر گوشواری گویی

Read More..

ای برده به شمشیر همه ملک تگین – امیرمعزی نیشابوری

ای برده به شمشیر همه ملک تگین آورده همه ملک تگین زیر نگین پیروزی و نصرت تو بر روی زمین آرایش دولت است و افزایش…

Read More..

هر شب که رهی فال ز روی تو زند – امیرمعزی نیشابوری

هر شب که رهی فال ز روی تو زند مرغی شود و بال به سوی تو زند هر نعره که پاسبان کوی تو زند گویی‌که…

Read More..

شاهی که به رزم کاویان داشت درفش – امیرمعزی نیشابوری

شاهی که به رزم کاویان داشت درفش گر زنده شود پیش تو بردارد کفش ای کرده دل خصم خلاف تو بنفش بشت است دل خصم…

Read More..

خورشید چو بیند ای ملک رای تورا – امیرمعزی نیشابوری

خورشید چو بیند ای ملک رای تورا وین فر و جمال عالم ارای تورا جوینده شود بزمگه و جای تو را تا سجده برد خاک‌کف…

Read More..

تا شاه گشاده دست بر تخت نشست – امیرمعزی نیشابوری

تا شاه گشاده دست بر تخت نشست دست همه بیدادگران سخت ببست دستور به دستوری شاه اندر دست از پای فتاده را همی گیرد دست

Read More..

ای شاه زمین بر آسمان داری تخت – امیرمعزی نیشابوری

ای شاه زمین بر آسمان داری تخت سست است عدو تا تو کمان داری سخت حمله سبک آری وگران داری لخت پیری تو به تدبیر…

Read More..

از درگه تو ملوک را تاج آید – امیرمعزی نیشابوری

از درگه تو ملوک را تاج آید در همّت تو هزار معراج آید توقیع تو چون به ‌دست محتاج آید چون‌کعبه بود که بیش حُجاج…

Read More..

من با تو بتا نفس نمی‌یارم زد – امیرمعزی نیشابوری

من با تو بتا نفس نمی‌یارم زد در موکب تو جرس نمی‌یارم زد جان میدهم و نفس نمی‌یارم زد دست از تو به هیچ‌کس نمی‌یارم…

Read More..

زین فتح‌ که‌ کرد شاه در کشور چین – امیرمعزی نیشابوری

زین فتح‌ که‌ کرد شاه در کشور چین هم ملک همی نازد و هم دولت و دین هر مملکتی که هست بر روی زمین بوالفتح…

Read More..

چون نرگس اگر نهیم در خاکستر – امیرمعزی نیشابوری

چون نرگس اگر نهیم در خاکستر ور داریم اندر آب چون نیلوفر ور بسپریم به پای همچون‌ گل تر از شرم تو چون بنفشه بر…

Read More..

باکم ز منی پای تو اندر گل باد – امیرمعزی نیشابوری

باکم ز منی پای تو اندر گل باد با به ز تویی مراد من حاصل باد گر دل پس از این هوای تو خواهد جست…

Read More..

ای رفته ز خانه مدتی سوی سفر – امیرمعزی نیشابوری

ای رفته ز خانه مدتی سوی سفر باز آمده سوی خانه با فتح و ظفر هرگز سفری چنین‌ که کردست دگر افروخته روی ملک و…

Read More..

هرگز نشوم من از بت و باده صبور – امیرمعزی نیشابوری

هرگز نشوم من از بت و باده صبور کز بت همه راحت است و از باده سرور از دست و کنار خویش کی دارم دور…

Read More..

گر سینه بخست شاه سنجر ما را – امیرمعزی نیشابوری

گر سینه بخست شاه سنجر ما را کم نیست خمار عشق در سر ما را گر دل‌بر بود یار دلبر ما را پیکان بَدَل دل…

Read More..

در عشق تو ای صنم مرا رای نماند – امیرمعزی نیشابوری

در عشق تو ای صنم مرا رای نماند وان طبع لطیف حکمت آرای نماند بر جای همی بود دلم بی‌غم تو تا جای غم تو…

Read More..

چشم من و چشم آن بت تنگ دهان – امیرمعزی نیشابوری

چشم من و چشم آن بت تنگ دهان در بیع و شری شدند و در سود و زیان کردند یکی بیع زما هر دو نهان…

Read More..

ای‌ گوی زَنَخ سخن ز کویت ‌گویم – امیرمعزی نیشابوری

ای‌ گوی زَنَخ سخن ز کویت ‌گویم وی موی میان ز عشق مویت مویم گر آب شوم‌ گذر به جویت جویم ور سر و شوم…

Read More..

ای باخته عشق در جهان با دگری – امیرمعزی نیشابوری

ای باخته عشق در جهان با دگری نوشیده سبک می‌ گران با دگری در مذهب دوستی روا نیست چنین من بی‌ تو به غم تو…

Read More..

هر شاه که داشت دولت و بخت جوان – امیرمعزی نیشابوری

هر شاه که داشت دولت و بخت جوان هر دو یله کرد و خود برون شد زمیان ایزد چو تو را کرد شهنشاه جهان هر…

Read More..

شاها همه آشوب ز بدخواه تو خاست – امیرمعزی نیشابوری

شاها همه آشوب ز بدخواه تو خاست دادار جز آن خواست که بدخواه تو خواست پیغمبری ملوک بی‌وحی تو راست کارت همه معجزات را ماند…

Read More..

خور گوید کاشکی که زرین تنمی – امیرمعزی نیشابوری

خور گوید کاشکی که زرین تنمی تا جام شراب شاه شیر اوژنمی مه‌ گوید کاشکی من از آهنمی تا نعل ستور شاه‌گیتی‌، منمی

Read More..

تا دید زمانه در دلم غایت عشق – امیرمعزی نیشابوری

تا دید زمانه در دلم غایت عشق در پیش دلم همی کشد رایت عشق گر وحی زآسمان گسسته نشدی درشان دل من آمدی آیت عشق

Read More..