فصل زمستان رسید و فصل خزان شد – امیرمعزی نیشابوری

فصل زمستان رسید و فصل خزان شد آب رزان خور که آب روی رزان شد رخت به کاشانه برکه در چمن باغ زاغ پدید آمد…

Read More..

عاشق شدم به ان بت عیار چون کنم – امیرمعزی نیشابوری

عاشق شدم به ان بت عیار چون کنم صَعب‌ است کار چارهٔ این کار چون کنم در عمر خویش باخته‌ام عشق چند بار هر بار…

Read More..

ترک من برگل نقاب از سنبل پرُتاب‌ کرد – امیرمعزی نیشابوری

ترک من برگل نقاب از سنبل پرُتاب‌ کرد لالهٔ نعمان حجاب لولو خوشاب کرد رنگ لعل شکرین او مرا بی‌رنگ‌کرد تاب‌زلف عنبرین او مرا در…

Read More..