به من بگذشت ناگاهی جهان افروز دل خواهی – امیرمعزی نیشابوری

به من بگذشت ناگاهی جهان افروز دل خواهی قدش نازنده چون سروی رخش تابنده چون ماهی ز قیرش بر سمن دامی ز مشکش پرشکر مهری…

Read More..

شادیم و کامکار که شادست و کامکار – امیرمعزی نیشابوری

شادیم و کامکار که شادست و کامکار میر بزرگوار به عید بزرگوار پیرایه ی مفاخر میران مملکت فخری که ملک را ز نظام است یادگار…

Read More..

گر چون تو به ترکستان ای بت پسرستی – امیرمعزی نیشابوری

گر چون تو به ترکستان ای بت پسرستی هر روز به ترکستان عید دگرستی ور در خُتن وکاشغرستی چو تو یک بت محراب همه کس…

Read More..