یارم نشد آن بت پریوش هرگز نوایی

Read More..

یارا چو کشند در بهاران می صاف نوایی

Read More..

هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت نوایی

Read More..

هر چیز رسد ز اهل دوران مخروش نوایی

Read More..

مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

Read More..

گر زهر غمم کند هلاک ای ساقی نوایی

Read More..

ضعفم را آن میان چون مو باعث نوایی

Read More..

شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

Read More..

سر رشته اهل زهد بگسل ایدل نوایی

Read More..

ساقی نه ز آب تلخ کاز آتش تیز نوایی

Read More..

ساقی بمن غمزده پیش آر قدح نوایی

Read More..

ساقی بقدح می طربنناک انداز نوایی

Read More..

رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

Read More..

دیدند یکی قلندر فقر اندیش نوایی

Read More..

دل نیست که در زلف پریشان تو نیست نوایی

Read More..

در فصل خزان برگ رزان ای ساقی نوایی

Read More..

در عشق مباش پیش رندان گستاخ نوایی

Read More..

در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

Read More..

در عاشقی آنکس که مجرد باشد نوایی

Read More..

در روز جدایی غم دلسوز وداع نوایی

Read More..

در دیر مغان مغبچگان چالاک نوایی

Read More..

در دیر گرت هواست نوشیدن می نوایی

Read More..

در دل چو هوای قد و رویت افزود نوایی

Read More..

در جام بلورین می همچو یاقوت نوایی

Read More..

در بحر سرشکم که نجوم است حباب نوایی

Read More..

در آتش عشق جسم و جانم مه و سال نوایی

Read More..

دارم ز وجود خود پریشانی و بس نوایی

Read More..

خوبان بودند پیش آن لعبت چین نوایی

Read More..

خواهی که تورا رسد ز درویشان فیض نوایی

Read More..

خواهی که بدت رو ندهد خوشخو باش نوایی

Read More..

چشمت که طریق سحر از او یافت رواج نوایی

Read More..

خواهی که بخاصگان حق گردی خاص نوایی

Read More..

جانا دستت یکدمم از دوش مبر نوایی

Read More..

جانم بدو لعل جانفزای تو فدا نوایی

Read More..

تو نامدی و مهر فلک جلوه نمود نوایی

Read More..

تاکی ستم و محنت هجران کشمت نوایی

Read More..

تا ماند قضا بر سر من افسر عشق نوایی

Read More..

تا شد بهوای عشق آن ماه لقا نوایی

Read More..

تا شد بدرون آتش هجران واقع نوایی

Read More..

پیش تو اگر عیان شود محنت ما نوایی

Read More..

بر شوخی ازین عشوه گران ای ساقی نوایی

Read More..

آیین طلب ز خود پسندان مطلب نوایی

Read More..

ایدل تو مگو که مشک نابست آن خط نوایی 1

Read More..

ای قتل مرا کشیده مژگانت صف نوایی

Read More..

ای بیحد وعد هر نفست حمد و ثنا نوایی 1

Read More..

ای از می لعلت همه سر مستی ما نوایی

Read More..

ای از تو درون ناتوانم را حظ نوایی 1

Read More..

آنروی که اوج حسن شد جلوه گهش نوایی 1

Read More..

آمد بمن خسته ز دلبر کاغذ نوایی

Read More..

آمد ز نسیم صبح بوی تو مرا نوایی

Read More..

آمد بچمن قافله باد بهار نوایی

Read More..

آگاه نگشتم که درین دیر کیم نوایی 1

Read More..

از هجر تو کارم اضطراب است امشب نوایی

Read More..

از هجر رخت دل بلاکش دارم نوایی

Read More..

ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ نوایی 1

Read More..

ای ز آتش سودای تو داغم بر داغ نوایی

Read More..

از محنت عاشقی بجانم چه کنم نوایی

Read More..

از گوشه بام عارضت ماه سما نوایی

Read More..

ایدل تو مگو که مشک نابست آن خط نوایی

Read More..

ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ نوایی

Read More..