اشعار علیرضا قزوه

اشعار علیرضا قزوه چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه آسان روح من از مدینه ست، خاک من ازخراسان کیست برابر من …